ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*one-sided*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น one-sided, -one-sided-

*one-sided* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
one-sided (adj.) ข้างเดียว See also: ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว
one-sided (adj.) ลำเอียง See also: ไม่ยุติธรรม Syn. prejudiced, partial Ops. unbiased, impartial
English-Thai: HOPE Dictionary
one-sided(วัน'ไซ'ดิด) adj. ข้างเดียว,เข้าข้าง,ลำเอียง, See also: one-sidedness n., Syn. partial,unequal
English-Thai: Nontri Dictionary
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
one-sided idealไอดีลด้านเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟังความข้างเดียว (v.) listen to one-sided only See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin
ข้างเดียว (adv.) one-sided See also: unilaterally Syn. ด้านเดียว, ฝ่ายเดียว
ด้านเดียว (adv.) one-sided See also: unilaterally Syn. ฝ่ายเดียว
ฝ่ายเดียว (adv.) one-sided See also: unilaterally Syn. ด้านเดียว
รำมะนา (n.) one-sided drum with shallow body
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like one-sided love.ยังกะความรักข้างเดียวเลยนะ
I think it was a one-sided loveผมคิดว่าเป็นความชอบข้างเดียว
But it's only one-sided love anyway.ถึงยังไงก็ยังเป็นรักข้างเดียวอยู่ดี
Just by looking at it, you can tell that its one-sided love.ดูก็รู้, รักเค้าข้างเดียวสินะ
We are the victims of the one-sided affair.เราคือเหยื่อของความรัก แบบตบมือข้างเดียว
That sounds like a one-sided partnership.ฟังดูเหมือนนายจะอยากทำงานคนเดียวเลยเนอะ
It's just so fucking ridiculous the way everybody wants something completely one-sided and want something for nothing.คนเราต้องมีพูดคุย มันไร้สาระที่ทุกคน ล้วนต้องการบางอย่าง
Sounds like a pretty one-sided deal to me.ฟังเหมือนเป็น ข้อต่อรองข้างเดียว
Why are you still obsessed with your one-sided Iove from the past?ทำไมคุณยังคงอยู่ด้านเดียวกันกับความรักที่ผ่านมา
I can stay focused on my one-sided battle of wits with the knuckle-dragger.ฉันจะได้โฟกัสไปที่ การต่อสู้ด้วยสมอง กับพวกปัญญานิ่มพวกนั้น
It seems like it is a one-sided love on your part. That doesn't make me very happy.แต่มันดูเหมือนเป็นการรักข้างเดียวมากกว่า ทำให้ไม่มีความสุขเลย
She's not my lover. It's just a one-sided love on my end.เขาไม่ใช่คนรักของฉัน ฉันก็แค่เป็นรักข้างเดียวของเขา

*one-sided* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一面倒[yī miàn dǎo, ㄧ ㄇㄧㄢˋ ㄉㄠˇ, 一面倒] one-sided; lopsided; unanimous; overwhelming majority
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
单侧[dān cè, ㄉㄢ ㄘㄜˋ, 单侧 / 單側] one-sided; unilateral
一篇[yī piān, ㄧ ㄆㄧㄢ, 一篇] one-sided
片面[piàn miàn, ㄆㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 片面] unilateral; one-sided

*one-sided* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンサイド[, wansaido] (n) one-sided
ワンサイドゲーム[, wansaidoge-mu] (n) one-sided game
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P)
一面的[いちめんてき, ichimenteki] (adj-na) one-sided
一面観[いちめんかん, ichimenkan] (n) one-sided view
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
偏る(P);片寄る(P)[かたよる, katayoru] (v5r,vi) to be one-sided; to incline; to be partial; to be prejudiced; to lean; to be biased; to be biassed; (P)
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P)
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love
片恨み[かたうらみ, kataurami] (n) one-sided grudge

*one-sided* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอดีลด้านเดียว[n. exp.] (aidīn dān d) EN: one-sided ideal FR:
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām ) EN: listen to one-sided only FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
การทดสอบด้านเดียว[n. exp.] (kān thotsøp) EN: one-sided test FR:
ข้างเดียว[adj.] (khāng dīo) EN: unilateral ; one-sided FR: unilatéral
รำมะนา[n.] (rammanā) EN: one-sided drum with shallow body FR:
ทางเดียว[adj.] (thāng dīo) EN: one-sided FR:

*one-sided* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *one-sided*
Back to top