ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-one-sided-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น one-sided, *one-sided*,

-one-sided- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟังความข้างเดียว (v.) listen to one-sided only See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like one-sided love.ยังกะความรักข้างเดียวเลยนะ
I think it was a one-sided loveผมคิดว่าเป็นความชอบข้างเดียว
But it's only one-sided love anyway.ถึงยังไงก็ยังเป็นรักข้างเดียวอยู่ดี
Just by looking at it, you can tell that its one-sided love.ดูก็รู้, รักเค้าข้างเดียวสินะ
We are the victims of the one-sided affair.เราคือเหยื่อของความรัก แบบตบมือข้างเดียว
That sounds like a one-sided partnership.ฟังดูเหมือนนายจะอยากทำงานคนเดียวเลยเนอะ
It's just so fucking ridiculous the way everybody wants something completely one-sided and want something for nothing.คนเราต้องมีพูดคุย มันไร้สาระที่ทุกคน ล้วนต้องการบางอย่าง
Sounds like a pretty one-sided deal to me.ฟังเหมือนเป็น ข้อต่อรองข้างเดียว
Why are you still obsessed with your one-sided Iove from the past?ทำไมคุณยังคงอยู่ด้านเดียวกันกับความรักที่ผ่านมา
I can stay focused on my one-sided battle of wits with the knuckle-dragger.ฉันจะได้โฟกัสไปที่ การต่อสู้ด้วยสมอง กับพวกปัญญานิ่มพวกนั้น
It seems like it is a one-sided love on your part. That doesn't make me very happy.แต่มันดูเหมือนเป็นการรักข้างเดียวมากกว่า ทำให้ไม่มีความสุขเลย
She's not my lover. It's just a one-sided love on my end.เขาไม่ใช่คนรักของฉัน ฉันก็แค่เป็นรักข้างเดียวของเขา

-one-sided- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing

-one-sided- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンサイド[, wansaido] (n) one-sided
ワンサイドゲーム[, wansaidoge-mu] (n) one-sided game
一面的[いちめんてき, ichimenteki] (adj-na) one-sided
一面観[いちめんかん, ichimenkan] (n) one-sided view
偏する[へんする, hensuru] (vs-s,vi) to be biased; to be prejudiced; to be partial; to be one-sided
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love
片恨み[かたうらみ, kataurami] (n) one-sided grudge

-one-sided- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอดีลด้านเดียว[n. exp.] (aidīn dān d) EN: one-sided ideal FR:
ฝ่ายเดียว[adj.] (fāi dīo) EN: only ; alone ; ex parte ; one-sided ; unilateral FR:
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām ) EN: listen to one-sided only FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
การทดสอบด้านเดียว[n. exp.] (kān thotsøp) EN: one-sided test FR:
ข้างเดียว[adj.] (khāng dīo) EN: unilateral ; one-sided FR: unilatéral
รำมะนา[n.] (rammanā) EN: one-sided drum with shallow body FR:
ทางเดียว[adj.] (thāng dīo) EN: one-sided FR:

-one-sided- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -one-sided-
Back to top