ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*minister*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น minister, -minister-

*minister* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administer (vi.) จัดการ See also: ดำเนินการ, บริหารงาน Syn. govern, administrate, conduct, control
administer (vt.) จัดการ See also: ดำเนินการ, บริหารงาน
administer (vi.) ดูแล See also: ให้บริการ
administer (vt.) ให้ (ยา) See also: จ่ายยา
administer correction (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. impose punishment
administer to (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) กับ
cabinet minister (n.) รัฐมนตรี
Minister (n.) รัฐมนตรี
minister (n.) พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์) See also: พระ, นักเทศน์, นักบวช Syn. clergyman, priest Ops. layperson, layman
minister (n.) รัฐมนตรี See also: นักการฑูต Syn. cabinet member, ambassdor, consul, high officer
minister (vi.) ทำหน้าที่เป็นพระ
minister (vt.) คอยดูแล See also: ให้ความช่วยเหลือ, ปรนนิบัติ
minister to (phrv.) รับใช้ See also: ช่วยเหลือ
ministerial (adj.) เกี่ยวกับพระ See also: ของพระ Syn. pastoral, ecclesiastical
ministerial (adj.) เกี่ยวกับรัฐมนตรี See also: เกี่ยวกับกระทรวง Syn. magisterial, official
ministerially (adv.) ทางพระ
ministering (n.) การดูแล See also: การช่วยเหลือ Syn. aiding, assisting
prime minister (n.) นายกรัฐมนตรี Syn. PM, leader
English-Thai: HOPE Dictionary
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
minister(มิน'นิสเทอะ) n. พระ,รัฐมนตรี vi. ทำหน้าที่เป็นพระ,ช่วยเหลือ,รับใช้,ทำให้เกิดขึ้น. vt. จัดการ,จัดให้มี, Syn. priest
ministerial(มินนิสเทีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เกี่ยวกับการรับใช้ เป็นเครื่องมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
minister(n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
minister๑. รัฐมนตรี๒. อัครราชทูต๓. ศาสนาจารย์ (คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ministerial actการกระทำทางบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Prime Minister; Premierนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Ministerial responsibilityความรับผิดชอบของรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Prime ministersนายกรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สปน. (n.) Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister´s Office Syn. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (n.) Office of the Permanent Secretary; Prime Minister Office
กฎกระทรวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
กฎทบวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
ดูแล (v.) minister See also: look after Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ปรนนิบัติ
ตรีทูต (n.) the third minister
นร (n.) Office of the Prime Minister Syn. สำนักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกฯ
นายกฯ (n.) prime minister See also: PM, chancellor Syn. นายกรัฐมนตรี
บริหาร (v.) administer See also: direct things, be in charge, govern Syn. จัดการ, สั่งการ
ปฏิบัติ (v.) minister See also: look after Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ
ปรนนิบัติรับใช้ (v.) minister See also: look after Syn. ดูแล, ปรนนิบัติ
รมช. (n.) deputy minister Syn. รัฐมนตรีช่วยว่าการ
รมต. (n.) minister Syn. รัฐมนตรี
รมว. (n.) minister Syn. รัฐมนตรีว่าการ
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี (n.) minister See also: cabinet minister
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (n.) deputy minister
รัฐมนตรีว่าการ (n.) minister
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Secretary of the Interior, Minister of Propaganda...รมต.มหาดไทย รมต.จิตวิทยาโฆษาณา
He was offered the prime ministership... which he felt he didn't have enough education or polish to accept.{\cHFFFFFF}เขาได้รับการเสนอ นายกรัฐมนตรี ... {\cHFFFFFF}ซึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีมากพอ การศึกษาหรือการขัดที่จะยอมรับ
But our Prime Minister Kwen Sai... has pushed us into it!{\cHFFFFFF}แต่นายกรัฐมนตรีของเรา Kwen ไทร ... {\cHFFFFFF}ได้ผลักดันเราไปสู่มัน!
May I present our prime minister, His Excellency Kwen Sai.{\cHFFFFFF}ผมอาจจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีของเรา ฯพณฯ Kwen ไทร
Well, these commitments, Mr. Prime Minister, work two ways.{\cHFFFFFF}ดีภาระผูกพันเหล่านี้ นายนายกรัฐมนตรีทำงานสองวิธี
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, the prime minister is anxious to see you.
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง
Manifestations which you, if I might add, as minister of science have been unable to fathom.ปรากฏการณ์ประหลาด ซึ่งคุณรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถอธิบายได้
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli

*minister* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, 大夫] doctor; minister of state (in pre-Han states)
伍奢[Wǔ shē, ˇ ㄕㄜ, 伍奢] Wu She (-522 BC), powerful minister of Chu and father of Wu Zixu 伍子胥
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
公使[gōng shǐ, ㄍㄨㄥ ㄕˇ, 公使] minister; diplomat performing ambassadorial role in Qing times, before regular diplomatic relations
桥本龙太郎[Qiáo běn Lóng tài láng, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄣˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 桥本龙太郎 / 橋本龍太郎] HASHIMOTO Ryūtarō (1937-2006), Japanese politician, Prime Minister 1996-1998
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
李光耀[Lǐ Guāng yào, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄤ ㄧㄠˋ, 李光耀] Lee Kuan Yew (former Prime Minister of Singapore)
李显龙[Lǐ Xiǎn lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨㄥˊ, 李显龙 / 李顯龍] Lee Hsien Loong, Prime Minister of Singapore (GM)
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
内政部长[nèi zhèng bù zhǎng, ㄋㄟˋ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 内政部长 / 內政部長] Minister of the Interior
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, 功臣] minister who has given outstanding service
司徒[Sī tú, ㄙ ㄊㄨˊ, 司徒] minister of education (hist.); two-character surname Situ
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 外交部长 / 外交部長] minister of foreign affairs
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 户部尚书 / 戶部尚書] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
相国[xiāng guó, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˊ, 相国 / 相國] minister (during Warring States)
部长会[bù zhǎng huì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ, 部长会 / 部長會] minister level conference
部长会议[bù zhǎng huì yì, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 部长会议 / 部長會議] minister level conference
部长级[bù zhǎng jí, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, 部长级 / 部長級] ministerial level (e.g. negotiations)
终南捷径[zhōng nán jié jìng, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 终南捷径 / 終南捷徑] lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (成语 saw); fig. to take a shortcut to promotion
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, 自治市] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, 司马 / 司馬] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced
中山成彬[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, 中山成彬] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes
宰相[zǎi xiàng, ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 宰相] prime minister (in feudal China)
首相[shǒu xiàng, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 首相] prime minister (of Japan or UK etc)
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on
救护[jiù hù, ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 救护 / 救護] rescue; administer first-aid
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
索戈拉特斯[Suǒ gē lā tè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄍㄜ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄙ, 索戈拉特斯] Socrates (name); Jose Socrates, prime minister of Portugal from 2005

*minister* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジーファイブ[, ji-faibu] (n) G5; Conference of Ministers of the Group of Five
主務大臣[しゅむだいじん, shumudaijin] (n) the cabinet minister in charge
事務次官[じむじかん, jimujikan] (n) permanent vice-president; undersecretary; vice-minister; (P)
伴食大臣[ばんしょくだいじん, banshokudaijin] (n) nominal (figurehead) minister; titular minister
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
便を図る[べんをはかる, benwohakaru] (exp,v5r) (See 便宜を図る) to provide facilities; to administer to the convenience of
元首相[もとしゅしょう, motoshushou] (n) (See 元・もと) former Prime Minister; former Chancellor
全権公使[ぜんけんこうし, zenkenkoushi] (n) minister plenipotentiary
公使[こうし, koushi] (n) minister (of legation); (P)
公共施設管理公社[こうきょうしせつかんりこうしゃ, koukyoushisetsukanrikousha] (n) public corporation set up to administer a public facility
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler
内務大臣[ないむだいじん, naimudaijin] (n) prewar Home Minister
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
内閣総理大臣[ないかくそうりだいじん, naikakusouridaijin] (n) Prime Minister or Premier (as the head of a cabinet government)
司る(P);掌る[つかさどる, tsukasadoru] (v5r,vt) to rule; to govern; to administer; (P)
司徒[しと, shito] (n) (See 六卿) Minister of Civil Administration and Social Welfare (Zhou-dynasty China)
司祭[しさい, shisai] (n,adj-no) priest; minister; pastor
同相[どうそう, dousou] (n,adj-no) (1) (id) the said (cabinet) minister; (n) (2) in-phase (component of a wave); (3) homeomorphism
国政を司る[こくせいをつかさどる, kokuseiwotsukasadoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state
外務大臣[がいむだいじん, gaimudaijin] (n) Minister for Foreign Affairs
大臣[だいじん, daijin] (n) cabinet minister; (P)
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm
宰相[さいしょう, saishou] (n) prime minister; (P)
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister
審議官[しんぎかん, shingikan] (n) Assistant Vice-Minister; Deputy Director-General; Councillor
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand)
応急手当を施す;応急手当てを施す[おうきゅうてあてをほどこす, oukyuuteatewohodokosu] (exp,v5s) to give (a person) first-aid; to administer first aid
政を執る[まつりごとをとる, matsurigotowotoru] (exp,v5r) to administer the affairs of state
政務を執る[せいむをとる, seimuwotoru] (exp,v5r) to administer affairs of state; to attend to government affairs
政務を見る[せいむをみる, seimuwomiru] (exp,v1) to administer affairs of state; to attend to government affairs
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P)
束ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P)
正教師[せいきょうし, seikyoushi] (n) ordained minister; regular teacher
沖縄北方対策担当大臣;沖縄・北方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories
為政[いせい, isei] (n) governing; administering
無任所[むにんしょ, muninsho] (n,adj-no) lacking a portfolio (of a minister of state, etc.)
無任所大臣[むにんしょだいじん, muninshodaijin] (n) minister without a portfolio
牧師[ぼくし, bokushi] (n,adj-no) pastor; minister; clergyman; reverend; (P)
特命全権公使[とくめいぜんけんこうし, tokumeizenkenkoushi] (n) minister extraordinary and plenipotentiary

*minister* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อัครมหาเสนาบดี[n.] (akkhramahās) EN: prime minister FR: Premier ministre [m]
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father ; pastor ; minister ; Rev. FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m] ; pasteur [m] ; ministre du culte [m]
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารงาน[v. exp.] (børihān ngā) EN: administer ; manage ; conduct the affairs FR:
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām y) EN: administer justice FR:
เจ้ากระทรวง[n.] (jaokrasūang) EN: minister ; permanent secretary FR: ministre [m] ; secrétaire général [m]
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
กลาโหม[org.] (Kalāhōm) EN: Ministry of Defence ; Defence Department FR: ministère de la Défense [m]
การคลัง[org.] (Kānkhlang) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m] ; Finances [fpl]
การประชุมระดับรัฐมนตรี[n. exp.] (kān prachum) EN: ministerial meeting FR: réunion ministérielle [f]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[n. exp.] (kān prappru) EN: reshuffle of a cabinet FR: remaniement ministériel [m]
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[n.] (khanarattha) EN: cabinet ; Council of Ministers FR: conseil des ministres [m] ; conseil de gouvernement [m] ; cabinet des ministres [m] (vx)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[org.] (Khanarattha) EN: cabinet of Thailand ; Council of Ministers of Thailand FR:
คณะสังฆมนตรี[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
ความเป็นรัฐมนตรี[n. exp.] (khwām pen r) EN: ministerial position FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
กฎเสนาบดี[n.] (kotsēnābødī) EN: ministerial regulations FR:
กฎทบวง[n.] (kotthabūang) EN: ministerial regulations ; agency regulations FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กระทรวงกลาโหม[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Defence FR: ministère de la Défense [m]
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Agriculture FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงการคมนาคม[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Transport FR: ministère des Transports [m]
กระทรวงการคลัง[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Finance FR: ministère des Finances [m]
กระทรวงการสาธารณสุข[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Public Health FR: ministère de la Santé publique [m]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Tourism and Sports FR: ministère du Tourisme et des Sports [m]

*minister* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ministerrat {m} [pol.]council of ministers
Umweltminister {m}environment minister; minister of the environment
Außenminister {m}foreign minister
Außenministerium {n}; Auswärtiges Amt | Außenministerien
Justizministerium {n} | Justizministerien
Landwirtschaftsminister {m}minister of agriculture; farm minister
Minister {m} [pol.] | Minister ohne Geschäftsbereichminister | minister without portfolio
Ministerium {n} [pol.] | Ministerien
Ministerpräsident {m} [pol.]prime minister
Finanzministerium {n} | Finanzministerien
Verkehrsministerium {n} | Verkehrsministerien
Wirtschaftsministerium {n} | Wirtschaftsministerien
Innenminister {m}minister of the interior; Home secretary [Br.]
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.]
Finanzminister {m}minister of finance
Kriegsminister {m}minister of war
Kultusminister {m}minister of education and the arts
Staatsminister {m}minister of state
Unterrichtsminister {m}minister of education
Verkehrsminister {m}minister of transport
Verteidigungsminister {m}minister of defence
amtlich {adv}ministerially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *minister*
Back to top