ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*merciless*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น merciless, -merciless-

*merciless* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merciless (adj.) ไร้ความปราณี See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย Syn. uncompassionate, harsh, pitiless Ops. kind, sensitive
mercilessly (adv.) อย่างไร้ความปราณี Syn. brutally
mercilessness (n.) การไร้ความปราณี Syn. cruelty, implacability
English-Thai: HOPE Dictionary
merciless(เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: mercilessly adv. mercilessness n., Syn. pitliless
English-Thai: Nontri Dictionary
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Naked, merciless force!คือความเข้มเเข็ง ไร้ซึ่งปราณี
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati.แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ...
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
There's a merciless and competitive world out there.ว่ามีโลกที่ไร้ซึ่งความปรานี และจ้องแต่จะแข่งขันรอเขาอยู่
The desert is merciless. It takes everything from you.ทะเลทรายไร้ความปราณี มันพรากทุกอย่างไปจากเรา
It was mercilessly fast.มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต
A merciless hunter who killed every animal in his path.นักล่าจอมโหดผู้ซึ่งฆ่าสัตว์ทุกตัวที่ขวางทางเขา
Separatist forces mercilessly batter the beautiful and elegant world of Christophsis.กองกำลังฝ่ายแบ่งแยก ทำลายดินแดนที่สง่าและสวยงาม นามคริสทอปซิสอย่างไร้ความปรานี
Guys used to tease me mercilessly about my rear end.ผู้ชายก็หยอกล้อแม่ สุดท้ายอย่างเลือดเย็น
They beat their victims mercilessly with blunt objects.พวกเขาทุบตีเหยื่ออย่างไร้ความปรานี ด้วยวัตถุไม่มีคม
I mercilessly pick on Will Schuester's lustrous, wavy hair because I'm jealous.ฉันล้อเลียนผม ของชูสเตอร์ เพราะฉันอิจฉา นั่นแหละ

*merciless* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无情[wú qíng, ˊ ㄑㄧㄥˊ, 无情 / 無情] pitiless; ruthless; merciless; heartless
残忍[cán rěn, ㄘㄢˊ ㄖㄣˇ, 残忍 / 殘忍] bloody; merciless

*merciless* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮借無き[かしゃくなき, kashakunaki] (n) merciless(ly)
冷酷無情[れいこくむじょう, reikokumujou] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P)
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P)

*merciless* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจอำมหิต[adj.] (jai ammahit) EN: cold-blooded ; merciless ; vicious ; inhuman FR:
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ไม่ปรานี[adv.] (mai prānī) EN: mercilessly FR:
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk k) EN: heartless ; merciless ; pitiless FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
ถล่มไม่เลี้ยง[v. exp.] (thalom mai ) EN: crush mercilessly FR:

*merciless* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos {adj} | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless
Mitleidlosigkeit {f}mercilessness
unbarmherzig {adv}mercilessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *merciless*
Back to top