ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-merciless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น merciless, *merciless*,

-merciless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Naked, merciless force!คือความเข้มเเข็ง ไร้ซึ่งปราณี
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati.แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ...
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
There's a merciless and competitive world out there.ว่ามีโลกที่ไร้ซึ่งความปรานี และจ้องแต่จะแข่งขันรอเขาอยู่
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต
A merciless hunter who killed every animal in his path.นักล่าจอมโหดผู้ซึ่งฆ่าสัตว์ทุกตัวที่ขวางทางเขา
Revenge, fear, the merciless infliction of pain.การแก้แค้น, ความกลัว, ไร้ความปราณี
The wife of Quintus Lentulus Batiatus stood against the merciless assault of Spartacus and his dogs!ภรรยาของ Quintus Lentulus Batiatus ยืนพิงโจมตีเลือดเย็น คัสและสุนัขของเขา!
But grief is a merciless master.แต่ความเศร้าโศก เป็นนายที่ไร้ความปราณี
Personal and merciless and gross.แค้นส่วนตัว และไร้เมตตา และหยาบช้า
My father would labour 14 hours a day till his hands were raw, risking life and limb, fighting the merciless sea, all to put food on the table, a roof over our heads, warmth in our stove.พ่อผมทำงานวันละ 14 ชั่วโมง จนมือแตกกร้าน, เสี่ยงชีวิตและสุขภาพ ต่อสู้กับทะเลที่ไร้ความปราณี ทั้งหมดเพื่อให้เรามีอาหารกิน,
And that, my friends, is the legend of merciless Mike...และนั่นแหละ เพื่อนเอ๋ย คือตำนานของไมค์ผู้ไร้เมตตา ... .

-merciless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless

-merciless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจอำมหิต[adj.] (jai ammahit) EN: cold-blooded ; merciless ; vicious ; inhuman FR:
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk k) EN: heartless ; merciless ; pitiless FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable

-merciless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos {adj} | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -merciless-
Back to top