ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*maxim*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น maxim, -maxim-

*maxim* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maxim (n.) ข้อเขียนที่เป็นความจริง See also: หลักการ, หลักปฏิบัติ, หลักคำสอน Syn. aphorism, adage, saying
maxima (n.) คำนามพหูพจน์ของ maximum
maximal (adj.) สูงสุด
maximally (adv.) อย่างสูงสุด
maximisation (n.) การมีจำนวนสูงสุด
maximise (vt.) ทำให้มีสูงสุด
maximization (n.) การมีจำนวนสูงสุด
maximize (vt.) ทำให้มีสูงสุด
maximizer (n.) ผู้ทำให้สูงสุด
maximum (n.) จำนวนสูงสุด See also: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด Syn. supremacy, height
maximum (adj.) สูงสุด See also: มากที่สุด, ใหญ่สุด Syn. supreme, highest, most
maximum-security (adj.) ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute maximum(คณิต) ค่าสูงสุดของ function ของ set เฉพาะ
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
maxima(แมค'ซะมะ) n. พหูพจน์ของ maximum
maximal(แมค'ซะเมิล) adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด., See also: maximally adv., Syn. highest
maximise(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximisze(แมค'ซะไมซ) vt. ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, See also: maximisation n. maximiszation. n. masimiser n. masimiszer n.
maximum(แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima
English-Thai: Nontri Dictionary
maxim(n) คติพจน์,หลัก,เกณฑ์,กฎ,ความจริง
maximum(adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
maximคติบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
maximal breathing capacityสมรรถภาพหายใจสูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maximum๑. สูงสุด๒. ค่าสูงสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maximalขนาดสูงสุด, ดีมาก [การแพทย์]
Maximumสูงสุด [การแพทย์]
Monthly maximum tempertureอุณหภูมิสูงสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
probable maximum floodprobable maximum flood, ปริมาณน้ำหลากสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
max (abbr.) คำย่อของ maximum Syn. max. Ops. min
max. (abbr.) คำย่อของ maximum Ops. min
maxima (n.) คำนามพหูพจน์ของ maximum
ค่าสูงสุด (n.) maximum score See also: maximum value
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Maxim, how lovely.โอ้ แม็กซิม น่ารักจัง
Oh, Maxim, come in.โอ้ แม็กซิม เข้ามาสิคะ
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
How do you do? I'm Maxim's wife.- สวัสดีค่ะ ฉันเป็นภรรยาของเเม็กซิม
Well, I'll try and find Maxim, shall I?- งั้นผมไปตามหาเเม็กซิมดีกว่า
Don't you know? I should have thought Maxim would have told you.นี่คุณไม่รู้หรอกรึ ฉันนึกว่าเเม็กซิมเล่าให้คุณฟังหมดเเล้ว
Nothing else to do around here. Maxim, when are you going to have parties here again, like the old days?เเม็กซิม เมื่อไรจะจัดงานเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะ
You're very much in love with Maxim, aren't you?คุณรักเเม็กซิมมากสินะคะ
What does Maxim say about it? Does he like it like that?เเล้วแม็กซิมว่ายังไง เขาชอบให้เป็นเเบบนี้หรือ
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก

*maxim* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 最大能力] maximum capacity
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 最大速率] maximum speed; maximum velocity
极值[jí zhí, ㄐㄧˊ ㄓˊ, 极值 / 極值] maxima and minima
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, 极大 / 極大] maximum; enormous
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, 极大值 / 極大值] maximum value
深度非词[shēn dù fēi cí, ㄕㄣ ㄉㄨˋ ㄈㄟ ㄘˊ, 深度非词 / 深度非詞] maximal nonword
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 马克沁机枪 / 馬克沁機槍] Maxim machine gun
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
山嵛菜[shān yú cài, ㄕㄢ ㄩˊ ㄘㄞˋ, 山嵛菜] wasabi (Eutrema wasabi Maxim), a kind of fern used in Japanese cooking
格言[gé yán, ㄍㄜˊ ㄧㄢˊ, 格言] maxim

*maxim* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドウを最大化する[ウィンドウをさいだいかする, uindou wosaidaikasuru] (exp,vs-i) {comp} (See 最大化ボタン) to maximize a window's size; to maximise a window's size
ウィンドウを最大表示する[ウィンドウをさいだいひょうじする, uindou wosaidaihyoujisuru] (exp,vs-i) {comp} to maximize a window
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell)
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.)
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.)
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
マキシマム[, makishimamu] (adj-na,n) maximum
マクシマム[, makushimamu] (n) maximum
マックス[, makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P)
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth
利潤最大化[りじゅんさいだいか, rijunsaidaika] (n,vs) profit maximization; profit maximisation
効用最大化[こうようさいだいか, kouyousaidaika] (n,vs) utility maximization; utility maximisation
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
晩白柚[ばんぺいゆ;バンペイユ, banpeiyu ; banpeiyu] (n) Citrus grandis; Citrus maxima
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling
最大化[さいだいか, saidaika] (n,vs) maximization; maximisation
最大化ボタン[さいだいかボタン, saidaika botan] (n) {comp} maximize button
最大積載量[さいだいせきさいりょう, saidaisekisairyou] (n) maximum carrying capacity; maximum payload
最大表示[さいだいひょうじ, saidaihyouji] (n) {comp} full screen; maximum display; maximized view
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
最大許容線量[さいだいきょようせんりょう, saidaikyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
最深積雪[さいしんせきせつ, saishinsekisetsu] (n) deepest snow; maximum snowfall; maximum depth of snow cover
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder)
極度[きょくど, kyokudo] (adj-na,n) maximum; extreme; utmost; curvature; (P)
泥の木;泥柳;白楊[どろのき(泥の木;白楊);どろやなぎ(泥柳;白楊);ドロノキ;ドロヤナギ, doronoki ( doro no ki ; shiro you ); doroyanagi ( doro yanagi ; shiro you ); dorono] (n) (uk) Japanese poplar (Populus maximowiczii)
深山桜[みやまざくら, miyamazakura] (n) (1) Miyama cherry (Prunus maximowiczii); Korean cherry; (2) (arch) mountain cherry tree
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)
白蝶貝[しろちょうがい;シロチョウガイ, shirochougai ; shirochougai] (n) (uk) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster
蓬;蕭;艾;蒿[よもぎ, yomogi] (n) (1) Japanese mugwort (Artemisia princeps, Artemisia indica var. maximowiczii); (2) general term for plants in the Artemisia genus; mugwort; sagebrush; wormwood
蝶貝[ちょうがい, chougai] (n) (See 白蝶貝) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima)
許容線量[きょようせんりょう, kyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
許容量[きょようりょう, kyoyouryou] (n) maximum permissible level or dosage
[ことわざ, kotowaza] (n) (uk) proverb; maxim; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大化[さいだいか, saidaika] maximization
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大表示にする[さいだいひょうじにする, saidaihyoujinisuru] to maximize
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage

*maxim* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
ช้างเอเชีย[n.] (chāng-ēchīa) EN: Asian Elephant ; Indian Elephant ; Elephas maximus FR: éléphant d'Asie [m] ; Elephas maximus
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju ) EN: FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
กำลังสูงสุด[n. exp.] (kamlang sūn) EN: FR: puissance maximale [f]
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi ) EN: profit maximization FR: maximisation du profit [f]
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng ka) EN: profit maximization FR: maximisation du profit [f]
การแสวงหากำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sawaēng) EN: profit maximization FR:
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คำสุภาษิต[n. exp.] (kham suphās) EN: proverb ; maxim FR:
ขั้นสูง[adj.] (khan sūng) EN: maximum FR:
ค่าสูงสุด[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum ; maximum score ; maximum value FR: maximum [m] ; valeur maximale [f]
ค่าสูงสุดเฉพาะที่[n. exp.] (khā sūngsut) EN: local maximum FR:
ค่าสูงสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum value of a function FR: valeur maximale d'une fonction
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน[n. exp.] (khā sūngsut) EN: extrema of functions ; maximum and minimum values of a function FR:
ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum and minimum values of functions of two variables FR:
ค่าสูงสุดสัมบูรณ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: absolute maximum FR:
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: relative maximum FR:
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
คติเตือนใจ[n. exp.] (khati teūoe) EN: maxim FR:
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure ; hypertension FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความควรจะเป็นสูงสุด[n. exp.] (khwām khūan) EN: maximum likelihood FR:
ความเร็วสูงสุด[n. exp.] (khwāmreo sū) EN: maximum speed ; top speed FR: vitesse maximale [f]
ไม่เกิน …[adj.] (mai koēn ..) EN: FR: pas plus de ... ; inférieur à … ; au maximum …
ไม่ถึง[X] (mai theung) EN: less than ; not even ; short of FR: moins de ; à peine ; au maximum ; moins que cela ; moins
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
มัชฌิมค่าสูงสุด[n. exp.] (matchima kh) EN: mean of maxima FR:
น้ำหนักมากที่สุด[n. exp.] (nāmnak māk ) EN: FR: poids maximal [m] ; charge maximale [f]
เงินเดือนสูงสุด[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: maximum salary FR: salaire maximum [m]
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
เพดานบิน[n. exp.] (phēdānbin) EN: flight level FR: plafond [m] ; altitude maximale (de vol) [f]
ผลกำไรสูงสุด[n. exp.] (phonkamrai ) EN: FR: profit maximum [m]
ประสิทธิภาพมากที่สุด[n. exp.] (prasitthiph) EN: FR: efficacité maximale [f]
ประสิทธิภาพสูงสุด[n. exp.] (prasitthiph) EN: maximum efficiency FR: efficacité maximale [f]
สมาชิกใหญ่สุดของเซต[n. exp.] (samāchik ya) EN: maximal member of a set FR:
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]
เต่าร้างยักษ์[n. exp.] (taorāng yak) EN: Caryota maxima FR: Caryota maxima

*maxim* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Maximum {n} | Maxima
Grundsatz {m}; Maxime
Höchstgeschwindigkeit {f} | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed
Höchstbelastung {f} beim Startmaximum take-off weight
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Gewinnmaximierung {f}profit maximization
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)
Sentenz {f}aphorism; maxim
Kraftschluss {m} [techn.] | maximaler Kraftschlusstraction | peak traction
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity
Maximalwert {m}maximum value; peak value
Maximierung {f}maximization
maximal {adj}maximal
maximal; höchster {adj}maximum
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service
Belastungsgrenze {f}maximum load
Höchstleistung {f}maximum performance; supreme performance
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Höchststrafe {f}maximum penalty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *maxim*
Back to top