ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-maxim-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น maxim, *maxim*,

-maxim- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
Don't you know? I should have thought Maxim would have told you.นี่คุณไม่รู้หรอกรึ ฉันนึกว่าเเม็กซิมเล่าให้คุณฟังหมดเเล้ว
What does Maxim say about it? Does he like it like that?เเล้วแม็กซิมว่ายังไง เขาชอบให้เป็นเเบบนี้หรือ
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
I think if Maxim wanted anything done about it, he'd tell me.ผมว่าถ้าเเม็กซิมอยากให้ทํา ก็คงสั่งผมเเล้ว
We, none of us want to live in the past, Maxim least of all.ไม่มีใครอยากจะจมอยู่ในอดีตหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม็กซิม
I think you'd better go before Maxim gets back.ฉันว่าคุณไปเสียดีกว่าก่อนที่เเม็กซิมจะกลับมา
That's 400 bloodthirsty bastards armed with a Maxim gun and repeating rifles at each one.เท่ากับ คนกระหายเลือด 400 ติดอาวุธปืนกล แต่ละคนถือปืนยาวอัตโนมัติ

-maxim- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 马克沁机枪 / 馬克沁機槍] Maxim machine gun

-maxim- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金言名句[きんげんめいく, kingenmeiku] (n) golden (wise) saying; aphorism; maxim

-maxim- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำพังเพย[n.] (kham phangp) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; adage [m]
คำสุภาษิต[n. exp.] (kham suphās) EN: proverb ; maxim FR:
คติพจน์[n.] (khatiphot) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword FR: devise [f] ; mot d'ordre [m]
คติเตือนใจ[n. exp.] (khati teūoe) EN: maxim FR:
พังเพย[n.] (phangphoēi) EN: aphorism ; proverb ; adage ; dictum ; saying ; maxim ; epigram ; motto FR: proverbe [m] ; dicton [m] ; citation [f] ; aphorisme [m] ; maxime [f] ; devise [f] ; adage [m]
ภาษิต[n.] (phāsīt) EN: saying ; proverb ; motto ; maxim ; adage ; dictum ; byword ; saw FR: proverbe [m] ; pensée [f] ; dicton [m] ; maxime [f] ; adage [m]
สุภาษิต[n.] (suphāsit) EN: proverb ; aphorism ; adage ; saying ; maxim FR: dicton [m] ; proverbe [m] ; pensée [f] ; aphorisme [m] ; adage [m] ; principe moral [m]

-maxim- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sentenz {f}aphorism; maxim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -maxim-
Back to top