ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*marvelous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marvelous, -marvelous-

*marvelous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marvelous (adj.) ประหลาดมาก See also: น่าพิศวง, มหัศจรรย์, น่าอัศจรรย์, เหลือเชื่อ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. terrific, wonderful
marvelous (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ดีมาก, วิเศษ, น่ายินดีมาก
marvelously (adv.) อย่างน่าประหลาดมาก Syn. unusually, wondrously, magically
English-Thai: HOPE Dictionary
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (adj.) marvelous See also: wonderful
น่ามหัศจรรย์ (adj.) marvelous See also: wonderful, strange, fantastic, extraordinary Syn. น่าประหลาด, น่าอัศจรรย์, น่าแปลก, น่าสนเท่ห์
แสนวิเศษ (adj.) marvelous See also: wonderful Syn. ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's marvelous! That's so creative!ยอดเลย สร้างสรรค์มาก
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ
That was marvelous, John. That was perfect.นั่นคือที่ยิ่งใหญ่, จอห์น นั่นคือที่สมบูรณ์แบบ
Sheila Barberstein and her sister. Sheila's father does marvelous work.ชีล่า บาร์เบอร์สไตน์ และน้องสาว พ่อของชีล่าทำงานเยี่ยมมาก
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
You were magnificent, marvelous, very masculine.คุณมีความงดงามยิ่งใหญ่ของผู้ชายมาก
Have 'em, and marvelous things will happen.สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
The old man-- the one who gave me the green things-- he said marvelous things would happen.ชายชรา... คนที่มอบ สิ่งเขียวๆให้ผม... เขาบอกว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น
Did he say, "marvelous pigs in satin"? No, dear lady.เขาพูดว่า"หมูวิเศษในผ้าแพร"หรือ?
What a marvelous violin!เป็นไวโอลินที่วิเศษมาก
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้
Veruca, dear, you have many marvelous pets.เวรูก้าจ๊ะ หนูก็มีสัตว์เลี้ยงตั้งเยอะแล้วนี่

*marvelous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不平凡[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, 不平凡] marvelous; marvelously
瑰异[guī yì, ㄍㄨㄟ ㄧˋ, 瑰异 / 瑰異] marvelous; magnificent
神妙[shén miào, ㄕㄣˊ ㄇㄧㄠˋ, 神妙] marvelous; wondrous

*marvelous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last

*marvelous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *marvelous*
Back to top