ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-marvelous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น marvelous, *marvelous*,

-marvelous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Fabulous, how marvelous it is to see you.คุณแฟบิวลัส มันยอดเยี่ยมมากกับการได้พบคุณ
Sheila Barberstein and her sister. Sheila's father does marvelous work.ชีล่า บาร์เบอร์สไตน์ และน้องสาว พ่อของชีล่าทำงานเยี่ยมมาก
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
Have 'em, and marvelous things will happen.สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น
The old man-- the one who gave me the green things-- he said marvelous things would happen.ชายชรา... คนที่มอบ สิ่งเขียวๆให้ผม... เขาบอกว่าสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้น
What a marvelous violin!เป็นไวโอลินที่วิเศษมาก
Our thanks to the government of China... for entrusting us with this marvelous collection.ทางเราขอขอบคุณต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก ที่ได้ไว้วางใจมอบชุดสะสมสูงค่านี้
Veruca, dear, you have many marvelous pets.เวรูก้าจ๊ะ หนูก็มีสัตว์เลี้ยงตั้งเยอะแล้วนี่
I believe there's a marvelous new invention...พ่อว่า เดี๋ยวนี้มันก้าวหน้า...
And you, I only meet you now, my marvelous son of the winter, ...my little baby.และคุณ แล้วก็ได้พบกัน ลูกรักที่สุดแห่งฤดูหนาวนี้ เจ้าเด็กตัวน้อย
Yeah, Charly again. He has a marvelous opportunity.ใช่ ชาลี อีกครั้ง เขามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่
You need never again have a worry or care, I will show you a miracle marvelous rare...ท่านไม่ต้องกังวล ไม่ต้องสนใจ กระผมขอนำเสนอสิ่งมหัศจรรย์ที่หายากยิ่ง

-marvelous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last

-marvelous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -marvelous-
Back to top