ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*indistinctly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indistinctly, -indistinctly-

*indistinctly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indistinctly (adv.) อย่างคลุมเครือ See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน Syn. fuzzily, obscurely, unclearly Ops. clearly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราง (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
อู้อี้ (adv.) indistinctly Ops. ชัดเจน
เงาๆ (adv.) indistinctly See also: blurredly, dimly Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง Ops. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
แว่ว (adv.) indistinctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( women talkg indistinctly )(เสียงผู้หญิงคุยอู้อี้)
(whispers indistinctly) AND WE WILL PUT EDUCATION WHERE IT BELONGS--และเราจผลักดันให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ...
Am I supposed to be able to still hear you? [Doctors talking indistinctly] [Clay] Wait, wait, wait, wait.- พวกคุณคุยกันเหรอ เดี๋ยวๆๆๆๆ บางอย่างผิดปกติ
One we can be proud of. (Chuckles) (Woman speaking indistinctly on tv)เพียงคนเดียวที่ฉันชื่นชม ช่วยอยู่ห่างๆ ฉันที
Some truths may not be heard the way we hoped they would. (Speaks indistinctly) But they linger long after they've been said.ความจริงบางเรื่อง อาจจะไม่ได้ถูกรับรู้ ในทางที่เราหวังให้เป็น แต่มันก็จะยังคงอยู่ยาวนาน หลังจากที่ได้ถูกนำมาพูดแล้ว
[continues indistinctly] I guess you got your warrant.เดาว่าคุณคงมีหมายมาแล้ว
Good. ( Lyrics continue indistinctly ) Man:ดี สเปนเซอร์ , คุณมาทำอะไรที่นี่?
No. (People murmuring indistinctly) Spineless, seersucking dilettante.ไม่ คนขี้ขลาด คนไม่ได้เรื่อง
I didn't even get to do my pas de bourree. Aw. (Tv playing indistinctly) In Mexico, it's known as Historia de Amor.ฉันยังไม่ได้เต้นท่า พาสเดบูเร เลย ในเม็กซิโก รู้จักในชื่อ ฮิสทอเรีย เดอ อามอร์
(MEN SPEAKING INDISTINCTLY IN SPANISH)MEN [พูดอ้อมแอ้ม ในภาษาสเปน]
(MEN CHATTERING INDISTINCTLY) (BOTTLES CLATTER)MEN พูดเจื้อยแจ้วแว่ว) เสียงดังขวด)
[HIP-HOP MUSIC PLAYING INDISTINCTLY ON RADIO](HIP-HOP เล่นดนตรี รางวิทยุ)

*indistinctly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly

*indistinctly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)

*indistinctly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
อู้อี้[adv.] (ū-ī) EN: indistinctly FR:
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly FR: indistinctement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *indistinctly*
Back to top