ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-indistinctly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indistinctly, *indistinctly*,

-indistinctly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
( women talkg indistinctly )(เสียงผู้หญิงคุยอู้อี้)
One we can be proud of. (Chuckles) (Woman speaking indistinctly on tv)เพียงคนเดียวที่ฉันชื่นชม ช่วยอยู่ห่างๆ ฉันที
Good. ( Lyrics continue indistinctly ) Man:ดี สเปนเซอร์ , คุณมาทำอะไรที่นี่?
(MEN SPEAKING INDISTINCTLY IN SPANISH)MEN [พูดอ้อมแอ้ม ในภาษาสเปน]
[HIP-HOP MUSIC PLAYING INDISTINCTLY ON RADIO](HIP-HOP เล่นดนตรี รางวิทยุ)
(DEVANS RACHEL SPEAKING INDISTINCTLY NEARBY)DEVANS พูดอ้อมแอ้มบริเวณใกล้เคียง)
(INMATES INDISTINCTLY YELLING AND GRUNTING)ผู้ต้องขังรางตะโกน และ grunting)
(GUARDS INDISTINCTLY YELLING AND DOGS BARKING)GUARDS รางตะโกน และสุนัขเห่า)
[ Shouting indistinctly ](เสียงตะโกนคลุมเครือ)
(man speaking indistinctly on bullhorn)ไม่ล่ะ เป็นเม็ดมันใช้เวลานานกว่าจะดูดซึม ผมจะตายเอาซะก่อน

-indistinctly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
อู้อี้[adv.] (ū-ī) EN: indistinctly FR:
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly FR: indistinctement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -indistinctly-
Back to top