ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*immorally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immorally, -immorally-

*immorally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immorally (adv.) อย่างผิดศีลธรรม See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย Syn. sinfully, viciously, wickedly Ops. morally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัด (v.) act immorally See also: contravene, be incompatible with, be immoral Syn. ขัดแย้ง, แย้ง Ops. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize

*immorally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntha) EN: immorally FR:
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:

*immorally* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unmoralisch {adv}immorally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *immorally*
Back to top