ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contravene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contravene*, -contravene-

contravene ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contravene (vt.) โต้แย้ง
contravene (vt.) ฝ่าฝืน Syn. violate, contradict, hinder
English-Thai: HOPE Dictionary
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น

contravene ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相反[そうはん, souhan] (vs) to be contrary; to run counter to; to conflict; to contravene
犯す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P)

contravene ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contravene
Back to top