ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-immorally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น immorally, *immorally*,

-immorally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntha) EN: immorally FR:
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -immorally-
Back to top