ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hiemal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hiemal, -hiemal-

*hiemal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hiemal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, wintry
hiemal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hibernal, wintry Ops. summery, sunny, warm, bright, pleasant
hiemal (adj.) เกี่ยวกับฤดูหนาว Syn. brumal, hibernal, wintery Ops. summery
English-Thai: HOPE Dictionary
hiemal(ไฮ'อะมัล) adj. เกี่ยวกับฤดูหนาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hiemal*
Back to top