ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glimmer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glimmer, -glimmer-

*glimmer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glimmer (n.) แสงสลัว See also: แสงมัวๆ Syn. glitter, shimmer
glimmer (vi.) ให้แสงสลัว See also: มัวๆ, สลัว Syn. gleam, glisten
English-Thai: HOPE Dictionary
aglimmer(อะกริม' เมอะ) adj. ริบหรี่
glimmer(กลิม'เมอะ) n.,v. (ส่อง) แสงสลัว,แสงริบหรี่,จำนวนเล็กน้อย,ความรู้สึกที่เลอะเลือน,ความสะดุดใจ -, See also: glimmeringly adv., Syn. ficker,glow
English-Thai: Nontri Dictionary
glimmer(n) แสงระยิบ,แสงวับๆ,แสงริบหรี่,แสงสลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา
All you can do it hope and trust [coughing] that when you've served its needs faithfully, there may still remain some glimmer of the life you once knew.คุณทำได้แค่เพียงมีหวังและยังเชื่อ [coughing] ว่าเมื่อคุณได้รับมันมาคุณต้องศรัทธาต่อมัน
With the light glimmering around you as you smileมันมีแสงสว่างรอบๆตัวนาย เวลานายยิ้ม
It was just a glimmer. I couldn't put it into words.มันเพิ่งเห็นแสงริบหรี่ ฉันไม่รู้จะบอกอย่างไร
The Tanya I see glimmers of in class.ธัญญ่า ที่ผมเห็นอยู่ในแก้วแสงสลัว
He used to have that glimmer ofhope in his eyes... that I can see right now in all of yours.ตาเขาเคยมี ประกายความหวัง เหมือนในตาพวกเธอ แต่
The moons glimmering, the cold air licking your tits.ดวงจันทร์ทั้งสองส่องประกาย สายลมเย็นพัดกระทบทรวงอกเจ้า
What I see is only a glimmer of what may come to pass.ข้าเห็นเพียงเศษเสี้ยวเดียว
You tell me your story, but there's a little glimmer in your eye, a little... lie, a little darkness.คุณเล่าเรื่องคุณให้ฉันฟัง แต่ว่ามันมีประกายเล็กๆในตาคุณ ประกายแห่งการโกหก
I'm telling you, there's still a glimmer of hope there.ฉันกำลังบอกเธอว่ามันยังมี แสงริบหรี่ของความหวังอยู่
But there's that tiny glimmer of hope that lets us believe that by some miracle, it'll all work out.แต่ก็ยังมี ความหวังเล็ก ๆ ที่เรืองรอง ซึ่งทำให้เราเชื่อว่า อาจจะมีปาฏิหาริย์ มันจะค่อย ๆ เกิดขึ้น
I was hoping there'd be a glimmer of horror, a glimmer of that precious girl who was too afraid even to take a bite of my candy apple...ผมหวังว่าอาจมีความขยะแขยง ความขยะแขยงของสาวน้อยที่มีค่า คนที่กลัวชนาดที่

*glimmer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微光[wēi guāng, ㄨㄟ ㄍㄨㄤ, 微光] glimmer

*glimmer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄めく[ほのめく, honomeku] (v5k,vi) to be seen dimly; glimmer
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle

*glimmer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้แสงสลัว[v. exp.] (hai saēng s) EN: glimmer FR:
ประกายแห่งความหวัง[n. exp.] (prakāi haen) EN: glimmer of hope FR: lueur d'espoir [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glimmer*
Back to top