ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-glimmer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glimmer, *glimmer*,

-glimmer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา
All you can do it hope and trust [coughing] that when you've served its needs faithfully, there may still remain some glimmer of the life you once knew.คุณทำได้แค่เพียงมีหวังและยังเชื่อ [coughing] ว่าเมื่อคุณได้รับมันมาคุณต้องศรัทธาต่อมัน
He used to have that glimmer ofhope in his eyes... that I can see right now in all of yours.ตาเขาเคยมี ประกายความหวัง เหมือนในตาพวกเธอ แต่
What I see is only a glimmer of what may come to pass.ข้าเห็นเพียงเศษเสี้ยวเดียว
You tell me your story, but there's a little glimmer in your eye, a little... lie, a little darkness.คุณเล่าเรื่องคุณให้ฉันฟัง แต่ว่ามันมีประกายเล็กๆในตาคุณ ประกายแห่งการโกหก
I'm telling you, there's still a glimmer of hope there.ฉันกำลังบอกเธอว่ามันยังมี แสงริบหรี่ของความหวังอยู่
But there's that tiny glimmer of hope that lets us believe that by some miracle, it'll all work out.แต่ก็ยังมี ความหวังเล็ก ๆ ที่เรืองรอง ซึ่งทำให้เราเชื่อว่า อาจจะมีปาฏิหาริย์ มันจะค่อย ๆ เกิดขึ้น
I was hoping there'd be a glimmer of horror, a glimmer of that precious girl who was too afraid even to take a bite of my candy apple...ผมหวังว่าอาจมีความขยะแขยง ความขยะแขยงของสาวน้อยที่มีค่า คนที่กลัวชนาดที่
I mean, he was the old Terry, and I got a glimmer of what it was gonna be like-- life with him happy.ฉันหมายถึง เขากลับมาเป็น แทร์รี่คนเดิม การสะกดจิตทำให้ฉัน มีชีวิตกับเขาอย่างมีความสุข
But I look at you and I see a glimmer of Adam again.แต่ข้ามองดูเจ้าแล้ว ข้าเห็นเงาของอดัมอีกครั้งหนึ่ง
I probably should and be successful and safe and probably very happy, or I could risk all that for this tiny glimmer of a feeling inside that I just can't shake.ฉันอาจจะประสบความสำเร็จ และปลอดภัย และมีความสุข หรือฉันจะเสียง

-glimmer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄めく[ほのめく, honomeku] (v5k,vi) to be seen dimly; glimmer

-glimmer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้แสงสลัว[v. exp.] (hai saēng s) EN: glimmer FR:
ประกายแห่งความหวัง[n. exp.] (prakāi haen) EN: glimmer of hope FR: lueur d'espoir [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -glimmer-
Back to top