ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disgusting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disgusting, -disgusting-

*disgusting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
disgusting (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, น่าขยะแขยง Syn. loathsome, repellent Ops. attracktive
disgustingly (adv.) อย่างน่ารังเกียจ See also: อย่างน่าขยะแขยง, อย่างสะอิดสะเอียน
English-Thai: HOPE Dictionary
disgusting(ดิสกัส'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าอาเจียน,น่าขยะแขยง., Syn. offensive,odious ###A. attractive
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าขยะแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, น่าแขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่าขยะแขยง (v.) be disgusting See also: be repulsive, be offensive, be detestable, be nauseous Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว, แขยง Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
น่ารังเกียจ (adj.) disgusting See also: hateful Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่ารังเกียจ (v.) be disgusting See also: be hateful, be repulsive Syn. น่าสะอิดสะเอียน, น่าเกลียด, น่าขยะแขยง Ops. น่ารัก, น่าพึงพอใจ
น่าสะอิดสะเอียน (v.) be disgusting See also: be nauseating, be sickening, be repellent, be repugnant Syn. น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง
น่าเกลียด (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง Ops. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าแขยง (adj.) disgusting See also: loathsome, repulsive Syn. น่ารังเกียจ, น่าเกลียดน่ากลัว Ops. น่ารัก, น่าชื่นชม, น่ารักใคร่
อสุภ (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่งาม (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่สวย Ops. สวย, งาม
ไม่สวย (adj.) disgusting See also: loathsome, abhorrent, ugly Syn. น่าเกลียด, ไม่งาม Ops. สวย, งาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้
A little pig-like man, with a disgusting faceหมูเล็กน้อย-เหมือนผู้ชาย,\ Nwith หน้าน่ารังเกียจ
Your lousy, disgusting dog has bitten Albert!แกมันแย่, น่ารังเกียจ! หมากัด อัลเบิรต์!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
A person who has such disgusting blood... should never join our family.โลหิตน่ารังเกียจ ของพวกมนุษย์ ไม่มีวันได้ร่วมราชสกุล ข้าไม่ยอมเด็ดขาด!
Finding new and preferably disgusting ways to degrade a friend's mother was always held in high regard.ในสมัยนั้นการหาเรื่องแซว บรรดาแม่ๆ ของพวกเรา เป็นประเด็นที่พวกเรายกมาเล่นกันเสมอๆ
It's disgusting, Henry.กลิ่นเหมือนศพเลย เฮนรี่
If I gotta choke down on one more of those moldy, disgusting crackers... bam!ได้ี่ จาฟา ทุกสิ่งที่เี่จ้าต้องการ
You disgusting freaks!พวกตัวประหลาดน่าขยะแขยง!
I'm just not used to being tossed into a filthy, disgusting jail.ฉันไม่เคยถูกโยนมาขังในคุกที่ขยะแขยงแบบนี้
I find this disgusting, but I can't help myself.ผมรู้สึกขยะแขยง แต่ผมทำอะไรไม่ได้
That was the sound of you being a huge, disgusting pig.เสียงสะท้อนความทะลึ่งของเธอไง

*disgusting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肉麻[ròu má, ㄖㄡˋ ㄇㄚˊ, 肉麻] corny; nauseating; disgusting; ugly
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
讨厌[tǎo yàn, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ, 讨厌 / 討厭] disgusting; troublesome; nuisance; nasty; to hate doing sth
讨厌鬼[tǎo yàn guǐ, ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ ㄍㄨㄟˇ, 讨厌鬼 / 討厭鬼] disgusting person; slob
可憎[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, 可憎] disgusting

*disgusting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting!
ぞっとしない[, zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気色の悪い[きしょくのわるい, kishokunowarui] (exp,adj-i) (気色の悪い form is only used as an adj-i) (See 気色が悪い,気色悪い) weird; disgusting; sickening
気色悪い[きしょくわるい, kishokuwarui] (adj-i) (1) weird; disgusting; sickening; (int) (2) yuck! (with an exclamation mark); eww!
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous
鼻持ちならぬ[はなもちならぬ, hanamochinaranu] (exp) intolerable; disgusting
鼻摘み;鼻摘まみ[はなつまみ, hanatsumami] (n) uncouth person; disgusting fellow; nuisance; outcast; bore

*disgusting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสุภ[adj.] (asup) EN: disgusting FR:
อสุภ-[pref.] (asuppha-) EN: disgusting FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
บาดตา[adj.] (bāttā) EN: offensive ; ugly ; repugnant ; disgusting FR: répugnant
กัศมล[adj.] (katsamon) EN: ugly ; disgusting ; awful FR:
ขย้อน[adj.] (khayǿn) EN: sickening ; disgusting FR:
คลื่นไส้[adj.] (khleūnsai) EN: disgusting ; sickening FR:
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khayakha) EN: horrible ; disgusting ; noisome FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; dégoûtant
น่าเกลียด[adj.] (nā klīet) EN: ugly ; disgusting ; unattractive ; unpleasant ; offensive ; unlovely FR: affreux ; laid ; moche (fam.) ; difforme ; déplaisant
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
น่าหมั่นไส้[adj.] (nā mansai) EN: off-putting ; disgusting ; repugnant ; What a jerk! FR:
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
น่าสะอิดสะเอียน[adj.] (nā sa-it sa) EN: disgusting ; offensive FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
สุดสลด[adj.] (sut salot) EN: disgusting FR: épouvantable

*disgusting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aasig {adj}horrible; disgusting
eklig; ekelhaft; ekelerregend {adj} | ekliger; ekelhafter; ekelerregender | am ekligsten; am ekelhaftesten; am ekelerregendsten | eklig riechen | eklig schmeckendisgusting | more disgusting | most disgusting | to smell disgusting | to taste disgusting
ekelhaft {adv}disgustingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disgusting*
Back to top