ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disadvantage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disadvantage, -disadvantage-

*disadvantage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disadvantage (n.) ข้อเสีย See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค Syn. annoyance, difficulty, disruption Ops. advantage
disadvantage (vt.) ทำให้เสียเปรียบ See also: ทำให้เสียประโยชน์ Syn. penalize, harm, hurt
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
disadvantageous (adj.) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
English-Thai: Nontri Dictionary
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
ข้อด้อย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อตำหนิ (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง Ops. ข้อดี
ข้อเสีย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: bad point, drawback, weakness Ops. ข้อได้เปรียบ
ความเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง, การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
จุดบกพร่อง (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
เบี้ยล่าง (n.) disadvantage See also: underdog
แพ้เปรียบ (v.) be at disadvantage Syn. เสียเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are already at a disadvantage... because it's several months since he left the wild.เรามีอยู่แล้วที่เสียเปรียบ ... เพราะมันเป็นเวลาหลาย เดือนนับตั้งแต่ที่เขาออกจากป่า
Myopia is one of the most obvious signs of a disadvantaged birth.คนจะสงสัยเรื่องสายตา สัญลักษณ์ของความด้อย
I do feel at a slight disadvantage, knowing only the way to your old school and the colour of your hair dryer, whilst presumably you know rather more about me.ฉันรู้สึกเสียเปรียบเล็กน้อย ที่รู้เกี่ยวกับทางไปโรงเรียนเก่าของคุณ แล้วก็สีของไดรย์เป่าผมของคุณ แต่ฉันสันนิษฐานเอาว่าคุณรู้จักฉันมากกว่าตัวฉันเองอีก
Look miss, you have a certain disadvantage here.ดูพลาดคุณจะมีข้อเสียบางอย่างที่นี่
Taking to account that you are a great disadvantage here, I am going to give a hint from where hidden the key.เรื่องต่อไปนี้ อาจจะยังไม่มีประโยชน์ที่นี่ ผมจะใบ้ที่ซ่อนของ
To help disadvantaged people with their defenses.เพื่อช่วยพวกที่เสียเปรียบ ในการแก้ต่างให้ตัวเอง
That this whole bloody thing, disadvantage to you, so cataclysmic has somehow slipped beneath the notice of the world.และเรื่องเลวร้ายนี่ มันก็สามารถ จะหลุดจากความสนใจของคนทั้งโลกได้
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน
Actually, no, you know what? You're more than that. You take care of disadvantaged kids.จริงๆแล้ว คุณยิ่งกว่านั้น คุณดูแลเด็กด้อยโอกาส
If you would clarify, minister? To what disadvantage are you referring?ท่านโปรดชี้แจงด้วยท่านเสนา ว่าข้อเสียเปรียบที่ท่านเอ่ยถึงคืออะไร
That puts me at a slight disadvantage, doesn't it?มันทำให้ผมเสียเปรียบนิดหน่อยนะ จริงไหม
A disadvantage against the spear.เสียเปรียบ หากต้องสู้กับหอก

*disadvantage* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage

*disadvantage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage
マイナス面[マイナスめん, mainasu men] (n) negative aspect; downside; disadvantage
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不利益[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P)
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds)
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
割を食う[わりをくう, wariwokuu] (exp,v5u) to be put at a disadvantage; to get the short end of the stick
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
[そん, son] (adj-na,n,n-suf) loss; disadvantage; (P)
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P)
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)

*disadvantage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance FR:
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
เข้าเนื้อ[adj.] (khaoneūa) EN: disadvantaged FR:
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
ข้อเสียเปรียบ[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: disadvantage ; bad point ; drawback ; weakness ; liability FR:
ข้อเสียเปรียบด้านการลงทุน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: investment disadvantage FR:
ข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø sīaprīe) EN: competitive disadvantage FR:
คุณโทษ[n. exp.] (khunthōt) EN: advantage and disadvantage FR:
ความเสียเปรียบ[n.] (khwām sīapr) EN: disadvantage ; handicap FR: désavantage [m] ; handicap [m]
แพ้เปรียบ[v.] (phaēprīep) EN: be at disadvantage ; have the odds against FR:
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi pho) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons FR: le pour et le contre
ผู้เสียเปรียบในสังคม[n. exp.] (phū sīaprīe) EN: the socially disadvantaged FR: personnes socialement défavorisées [fpl]
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

*disadvantage* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disadvantage*
Back to top