ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cheerfulness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheerfulness, -cheerfulness-

*cheerfulness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheerfulness (n.) ความแจ่มใส See also: ความสดชื่น Syn. happiness, gaiety Ops. unhappiness, sadness
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นบาน (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความร่าเริง (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความสดชื่น (n.) cheerfulness See also: joyfulness, happiness, beaming, merriment Syn. ความเบิกบาน, ความร่าเริง Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ความแจ่มใส (n.) cheerfulness See also: joyfulness Syn. ความชื่นบาน, ความสดชื่น, ความสดใส, ความเบิกบาน Ops. ความสลด, ความหดหู่, ความโศกสลด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seems like fake cheerfulness to me though.ท่าทางร่าเริงของเธอ ฉันคิดว่ามันดูเหมือนการแกล้งทำ

*cheerfulness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness
朗らか[ほがらか, hogaraka] (adj-na,n) brightness; cheerfulness; melodious; (P)
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P)

*cheerfulness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชื่นบาน[n.] (khwām cheūn) EN: cheerfulness FR: gaieté [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความร่าเริง[n.] (khwām rāroē) EN: cheerfulness FR: gaieté [f] ; vivacité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cheerfulness*
Back to top