ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cheerfulness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cheerfulness, *cheerfulness*,

-cheerfulness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seems like fake cheerfulness to me though.ท่าทางร่าเริงของเธอ ฉันคิดว่ามันดูเหมือนการแกล้งทำ

-cheerfulness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明るさ[あかるさ, akarusa] (n) brightness; luminance; cheerfulness

-cheerfulness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชื่นบาน[n.] (khwām cheūn) EN: cheerfulness FR: gaieté [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความร่าเริง[n.] (khwām rāroē) EN: cheerfulness FR: gaieté [f] ; vivacité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cheerfulness-
Back to top