ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bake*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bake, -bake-

*bake* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bake (vt.) อบ
bake (vi.) เผา See also: ย่าง, อบ Syn. roast, broil
bake (n.) การอบ See also: การเผา
bake sale (n.) ช่วงขายอาหารหรือขนมอบ
baked (adj.) ที่ดำเป็นตอตะโก Syn. burned
baked goods (n.) ขนมอบ Syn. cake, doughnut
bakemeat (n.) พายเนื้อ See also: อาหารมีเปลือกกรอบทำด้วยแป้งอบ, ขนมพาย
baker (n.) คนทำขนมปัง See also: คนขายขนมปัง
bakery (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
bakeshop (n.) ร้านขายขนมปัง Syn. pastry shop
clambake (n.) การปิคนิคริมทะเล (มักมีการปิ้งหรือย่างอาหารทะเล) Syn. picnic
half-baked (adj.) ครึ่งๆ กลางๆ See also: คาราคาซัง
English-Thai: HOPE Dictionary
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
bakehouse(เบค'เฮาซฺ) n. โรงทำขนมปัง,ห้องทำขนมปัง,ร้านขนมปัง, Syn. bakery
baker(เบ'เคอะ) n. คนทำขนมปัง (อาชีพ)
bakery(เบ'เคอะรี) n. ร้านขนมปัง,โรงทำขนมปัง, Syn. bakeshop,
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
bake(vt) ปิ้ง,ผิง,อบ,ย่าง
baker(n) คนทำขนมปัง
bakery(n) ร้านขนมปัง,ร้านเบเกอรี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
baked tongueลิ้นแห้งแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baked productsผลิตภัณฑ์ขนมอบ [TU Subject Heading]
Baker Procedureวิธีผ่าตัดย้ายเอ็นกระดูกสะบ้า [การแพทย์]
Bakery employeesพนักงานขนมอบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินเผา (n.) baked clay See also: hardened clay
พลูนาบ (n.) baked leaves of Piper betel Syn. พลูป่า
พลูป่า (n.) baked leaves of Piper betel
ร้านขนมปัง (n.) bakery
ร้านขายขนมปัง (n.) bakery Syn. ร้านขนมปัง
ร้านเบเกอรี่ (n.) bakery
ห่าม (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น, ห้าวหาญ
ห้าวหาญ (adj.) half-baked See also: impulsive, eccentric Syn. มุทะลุ, บ้าบิ่น
อบ (v.) bake See also: roast, broil, cook in an oven
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Baker. 165 Goldhawk Road, Shepherd's Bush.นายแพทย์เบเกอร์ 165 ถนนโกล์ดฮอว์ค เชพเพิร์ดสบุช
Go and question Dr. Baker. He'll tell you why Rebecca went to him.ไปถามหมอเบเกอร์ เขาจะบอกว่าทําไมรีเบคคาถึงไปหาเขา
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์
Could you supply a reason, Dr. Baker, for Mrs. De Winter's suicide?คุณพอจะหาเหตุผลการฆ่าตัวตาย ของคุณนายเดอ วินเทอร์ได้มั้ย หมอเบเกอร์
Tell Baker that I told him all that I know already.ฝากบอกเบเกอร์ด้วย ว่าฉันรู้เรื่องหมดแล้ว
I can't tell Baker what happened to the money.ฉันบอกเบเกอร์ไม่ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงิน ?
Word's around you had a visitor and Baker knows it.มีคนบอกว่านายไปเยี่ยม... และเบเกอร์ก็รู้ด้วย
Jackson was here or Baker's got it all wrong.แจ๊คสันอยู่นี่... ...หรือที่เบเกอร์ได้มามันผิด
Maybe Baker would like to know Just what you and Jackson had to say about the cash box.บางทีเบเกอร์อาจจะอยากรู้ ที่นายกับแจ๊คสันพูด ...เกี่ยวกับเงินนั่น
What is Baker paying you?เบเกอร์เขาจะจ่ายอะไรให้นายเหรอ?
Stevens Baker and Jackson.สตีเวน เบเกอร์ กับ แจ๊คสัน
Another 100 miles of beautiful sunbaked sand.ข้ามผืนทรายร้อนๆ แสนงาม ไปอีก 100 ไมล์

*bake* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
[hōng, ㄏㄨㄥ, 烘] bake; heat by fire
[lào, ㄌㄠˋ, 烙] bake; flat iron; large cake
烧饼[shāo bing, ㄕㄠ ㄅㄧㄥ˙, 烧饼 / 燒餅] baked seseme seed coated cake
贝克[Bèi kè, ㄅㄟˋ ㄎㄜˋ, 贝克 / 貝克] Baker (name)
电木[diàn mù, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 电木 / 電木] bakelite (early plastic); also written jiao1 mu4 膠木|胶木
胶木[jiāo mù, ㄐㄧㄠ ㄇㄨˋ, 胶木 / 膠木] bakelite
面包师傅[miàn bāo shī fù, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ ㄕ ㄈㄨˋ, 面包师傅 / 麵包師傅] baker
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, 酚醛] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite)
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, 酚醛胶 / 酚醛膠] phenolic resin (used to manufacture bakelite)

*bake* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスバケット[, aisubaketto] (n) ice bucket
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P)
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P)
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period)
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita
バケーション[, bake-shon] (n) vacation
バケアオザメ[, bakeaozame] (n) longfin mako (species of mackerel shark, Isurus paucus)
バケット[, baketto] (n) bucket; pail; skip
バケットコンベヤー[, bakettokonbeya-] (n) bucket conveyor; bucket conveyer
バケットシート[, bakettoshi-to] (n) bucket seat
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] (n) {comp} BBD; Bucket Bridge Device
はけ口;捌け口;さばけ口[はけぐち(はけ口;捌け口);さばけぐち(捌け口;さばけ口), hakeguchi ( hake kuchi ; hake kuchi ); sabakeguchi ( hake kuchi ; sabake kuchi )] (n) (1) outlet (e.g. for water or gas); (2) market (for something); (3) outlet (e.g. for excess energy); vent (e.g. for emotions)
パン屋[パンや, pan ya] (n) bakery
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride
ベーカリー[, be-kari-] (n) bakery; (P)
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
ベークドチーズケーキ[, be-kudochi-zuke-ki] (n) baked cheesecake
ベークライト[, be-kuraito] (n) Bakelite
ポリバケツ[, poribaketsu] (n) (abbr) polyethylene bucket
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
ヨウ化物;沃化物[ヨウかぶつ(ヨウ化物);ようかぶつ(沃化物), you kabutsu ( you bakemono ); youkabutsu ( yoku bakemono )] (n) iodide
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket
七化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na,n,adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P)
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] (n) {comp} fibre optic cable
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
バケツリレー素子[バケツリレーそし, baketsurire-soshi] BBD, Bucket Bridge Device
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket
光ファイバケーブル[ひかりファイバケーブル, hikari faibake-buru] fibre optic cable
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)
化ける[ばける, bakeru] to corrupt
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
お化け[おばけ, obake] Thai: ผี
化ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of

*bake* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
เบเกอรี่[n.] (bēkoērī) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ช่างทำขนม[n. exp.] (chang tham ) EN: baker FR: pâtissier [m]
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
ดอกแตรวงขาว[n. exp.] (døk traēwon) EN: Lilium bakerianum FR: Lilium bakerianum
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
กัลปพฤกษ์[n.] (kanlapaphre) EN: pink cassia ; pink shower ; wishing tree ; Cassia bakeriana FR: Cassia bakeriana
ขนมหม้อแกง[n. exp.] (khanom møka) EN: custard pudding ; baked mung bean cake FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
คนขายขนมปัง[n.] (khon khāi k) EN: baker FR: boulager [m] ; boulangère [f]
เครื่องจักรทำเบเกอรี่[n. exp.] (khreūangjak) EN: bakery machinery FR:
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa pha) EN: baked eggplant FR:
มะเขือเทศอบ[n. exp.] (makheūathēt) EN: baked tomato FR:
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding ; egg custard ; Thai baked peanut custard FR: flan [m] ; crème renversée [f]
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
อบ[adj.] (op) EN: baked FR:
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ผิง[v.] (phing) EN: warm oneself ; warm ; bake FR: se réchauffer
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
ร้านขายขนมปัง[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR: boulangerie [f]
ร้านขายเค้ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: bakery FR:
สะเต๊ะ[n.] (sate) EN: satay ; sate ; baked stringed meat ; grilled meat skewers ; skewers of barbecued meat FR: brochette [f]
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill FR: rôtir ; griller ; faire griller ; faire rôtir
ย่าง[adj.] (yāng) EN: roasted ; grilled ; burned ; charred ; baked ; barbecued FR: grillé
ย่างขนมปัง[v. exp.] (yāng khanom) EN: bake bread FR:

*bake* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tortenboden {m} [cook.]flan case; flan base; baked pastry case
Bakelit {n}bakelite
Bakelitpapier {n}bakelite paper
Bratapfel {m}baked apple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bake*
Back to top