ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*actively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น actively, -actively-

*actively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
actively (adv.) อย่างกระฉับกระเฉง See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
attractively (adv.) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. charmingly, appealingly
inactively (adv.) อย่างเชื่องช้า See also: อย่างเฉื่อยชา, อย่างอืดอาด Syn. slowly
English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activelyทางตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลังการ (v.) be attractively decorated
กระต้วมกระเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม
กะต้วมกะเตี้ยม (adv.) inactively See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly Syn. ต้วมเตี้ยม
กะล่อยกะหลิบ (adv.) actively See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly
กะหล่อยกะหลิบ (adv.) actively See also: expeditiously, quickly, dexterously, deftly Syn. กะล่อยกะหลิบ
จับตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
อย่างขมีขมัน (adv.) actively See also: vigorously
อย่างแข็งขัน (adv.) actively See also: vigorously Syn. อย่างขมีขมัน
อลังการ (adv.) attractively decorated
เป็นที่พอตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา Ops. ละสายตา
เหมาะตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
I'm appraising your land for First National Bank who's actively seeking a foreclosure.ผมมาตีราคาที่ดินคุณให้กับธนาคาร... ...ที่กำลังเร่งรัดจะมายึดที่ดิน
Great. You're not allowed to actively thwart it.เยี่ยม นายไม่มีสิทธิมาโยนมั่วนะ
I was actively facilitating it.ผมนี่แหล่ะ อำนวยความสะดวกให้อย่างมาก
Others pay the price without having been actively involved.คนอื่นต้องจ่ายใน สิ่งที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง
We are actively providing protection to 29 princesses, all of whom have been threatened in one way or another.เรามีเจ้าหน้าที่ปกป้องเจ้าหญิง ถึง 29 คน ของผู้ถูกคุกคาม ในทางเดียว หรือทางอื่น
There's no environmental movement working actively on this issue that has any kind of power at all in that country.ร่างนี้ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอ ประเทศโดมินิกา ขอชมเชยตัวแทนของญี่ปุ่น
FULCRUM is still actively searching for the two of you.ฟัลครั่มยังตามล่าตัวพวกคุณอยู่
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.แต่ขึ้นกับสาเหตุ, ไฮโปแคมปัส, ส่วนกลางความทรงจำของสมอง
But there is a minority who actively oppose Surrogatesแต่มีคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านเซอร์โรเกท
What other creature actively destroys its own habitat?สัตว์ประเภทไหนกัน ที่ทำลายที่อยู่ของตัวเอง?

*actively* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双向[shuāng xiàng, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄤˋ, 双向 / 雙向] interactively

*actively* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばりばり(P);バリバリ[, baribari (P); baribari] (adj-na,adv,n) (on-mim) tearing; crunching (sound); work hard; actively; (P)
只管打坐;祗管打坐[しかんたざ, shikantaza] (n) shikantaza (zazen meditation in which one focuses on sitting without actively seeking enlightenment)
壁の花[かべのはな, kabenohana] (n) one too shy to actively join in the party; wallflower
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book

*actively* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:
กะล่อยกะหลิบ[adv.] (kalǿikalip) EN: adroitly ; actively FR:
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaē) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely FR: activement ; lestement
กระต้วมกระเตี้ยม[adv.] (kratūamkrat) EN: inactively ; sluggishly FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *actively*
Back to top