ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deftly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deftly*, -deftly-

deftly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
綺麗事;奇麗事;きれい事[きれいごと, kireigoto] (n) (1) (uk) whitewashing; glossing over; lip service; (2) (original meaning) deftly finishing up; putting on the final touches

deftly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adv.] (khlǿng) EN: skillfully ; expertly ; proficiently ; smoothly ; deftly ; quiclky ; easily FR: facilement ; habilement ; couramment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deftly
Back to top