ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ใจบุญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ใจบุญ*, -ใจบุญ-

ใจบุญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจบุญ (adj.) kind-hearted See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign Syn. ใจดี Ops. ใจบาป, ใจชั่ว
ใจบุญ (v.) have kind heart See also: be kind-hearted, be good-natured, be kind, be benevolent, be generous Syn. ใจดี Ops. ใจบาป, ใจชั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
bounteous(เบา'เทียส) adj. มากมาย,ใจบุญ,ใจกว้าง,อุดมสมบูรณ์,เหลือหลาย, See also: bounteousness n., Syn. bountiful
bountiful(เบา'ทิฟูล) adj. ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,อารี,อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เหลือหลาย
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ,ความอารี,ของขวัญ,เงินสงเคราะห์,สิ่งที่มอบให้,รางวัล, Syn. gifts,godsend
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ,การกุศล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า,เงินทำทาน,งานสงเคราะห์,มูลนิธิสงเคราะห์,สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
holy(โฮ'ลี) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา,เคร่งศาสนา,ใจบุญอย่างยิ่ง,อย่ายิ่ง,เหลือเกิน,น่ากลัว. n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,สิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. pious,consecrated
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
open(โอ'เพิน) adj.,v. เปิด,เปิดรับ,เปิดกว้าง,เริ่มต้น,เปิดอิสระ,โล่ง,ไม่ปิดบัง,โปร่ง,ยังไม่ตกลงกันได้,ใจบุญ,ลงมือ, See also: openly adv. openness n. -Phr. (open up ลงมือ เริ่มต้น เริ่มยิง,เริ่มคุ้นเคย,เปิดเผย,เพิ่มความเร็ว) n. ที่เปิดเผย-Phr. (the
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
philanthropic(ฟิลเลินธรอพ'พิค) adj. ใจบุญ,ใจบุญสุนทาน,มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน., Syn. philanthropical, Syn. charitable,liberal
philanthropist(ฟิแลน'ธระพิสทฺ) n. ผู้มีใจบุญ,คนใจบุญ,ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน,ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน,พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ,ลักษณะมูลนิธิ,องค์การทำบุญสุนทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
holy(adj) ศักดิ์สิทธิ์,ใจบุญ,เป็นที่เคารพบูชา,เป็นที่สักการะบูชา
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
philanthropic(adj) ใจบุญสุนทาน,ใจกุศล
philanthropist(n) คนใจบุญสุนทาน,คนใจกุศล
philanthropy(n) ความใจบุญสุนทาน
piety(n) ความใจบุญ,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส
pious(adj) ใจบุญ,ใจกุศล,มีศรัทธาแก่กล้า,เคร่งศาสนา
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charitable (adj.) ใจบุญ See also: ที่เมตตากรุณา Syn. benevolent, bountiful
kindhearted (adj.) ใจบุญ See also: ใจดี, กรุณาคุณ Syn. sympathetic, compassionate
magnanimous (adj.) ใจบุญ See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง Syn. generous, benevolent Ops. ungenerous
philanthropic (adj.) ใจบุญ See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ Syn. beneficent, benevolent
philanthropical (adj.) ใจบุญ See also: ใจบุญสุนทาน, มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
humanitarianism (n.) ความใจบุญ See also: การมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Syn. benevolence
philanthropist (n.) ผู้ใจบุญ See also: ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
philanthropy (n.) ความใจบุญ See also: การมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน Syn. benevolence, humanitarianism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Philanthropist and most importantly,an innocent man.ใจบุญสุนทาน และสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นผู้บริสุทธิ์
You're a saint. You know that? You haven't changed a bit.นายมันใจบุญจริง ๆ นายไม่เปลี่ยนเลย นายยังใจบุญเหมือนเดิม
Well, see, Mr Sanderson here, bein' the heavenly man that he is...- คือความจริงเธอ... - คุณแซนเดอร์สันเป็นคนใจบุญจริง ๆ
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร
Vannacutt was known for being a brilliant physician and great humanitarian.แวนนาคัตรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเก่งในทางการแพทย์ของเค้ากับความใจบุญ
I protect it.ผมจะถูกจดจำว่าเป็นคนใจบุญ
These artists envisioned a brighter future.ผมจะพูดว่าคุณเป็นผู้มีใจบุญที่เลวทราม
Yes, Dr. Keller, our secret philanthropist.ค่ะ คุณหมอเคลเล่อร์ ผู้ใจบุญลึกลับ
Now, I would like to thank all of the humanitarians that have affected my work.ตอนนี้, ฉันอยากจะขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกคน ที่ได้รับอิทธิพล จากงานของฉัน
Garcia: ok, know this-- most adoption folk are like the nicest, most dedicated people in the world.เรื่องเล่าเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรมส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ดูเหมือนใจบุญสุนทาน มีคนที่อุทิศแบบนี้จำนวนมากในโลกนี้
I'm a kind woman. Okay?ฉันเป็นผู้หญิงใจบุญ เข้าใจมั้ย
In another 20 years, with the assistance of some other great minds,ในอีก 20 ปีข้างหน้า ด้วยความช่วยเหลือ จากผู้ใจบุญคนอื่นๆ
I'd have trouble being so magnanimous.ฉันคงแย่ถ้าต้องใจบุญขนาดนั้น
Software billionaire. Philanthropist.มหาเศรษฐีซอฟท์แวร์ ผู้ใจบุญ
The proceeds of the sales will go to feed the nation's children in poverty, so we ask for your generous interest.ต่อไปจะเป็นการประมูล ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็ก ทางเราหวังว่าจะมีผู้ที่ใจบุญเยอะๆนะค่ะ
The Giving Tree. You're the ones who read us the book."ต้นไม้ใจบุญ" พ่อเป็นคนอ่านด้วยซ้ำ
Susan Delfino was charitable to a fault.ซูซาน เดลฟิโน่เป็นคนใจบุญ
I'm no philanthropist!ฉันไม่ใช่คนใจบุญสุนทานขนาดนั้น
Very charitable of you.เธอช่างใจบุญเหลือเกิน
They're all boring doctors curing diseases and lame philanthropists trying to save the world.พวกเขาน่าเบื่อจะตาย หมอรักษาโรคร้าย หรือแม้กระทั่งคนใจบุญที่ทำเพื่อโลกหรอ
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน
Beauty, brains, and a big heart to boot.สวย ฉลาด นอกจากนี้ยังใจบุญอีก
Cassie Flood was gonna publish a takedown piece in my magazine showing billionaire philanthropistแคสซี่ ฟลัดกำลังจะลงข่าวล้มยักษ์ ในนิตยสารผม เศรษฐีพันล้าน คนทำงานสาธารณะใจบุญ
I am on it. Altruism is sexy.ได้เลยค่ะ ใจบุญสุนทาน เซ็กซี่สุดๆ
Working for Doctors Without Borders is a very noble cause.ทำงานกับหมอใจบุญที่ไปทั่วโลก เป็นสาเหตุที่ดีมาก
The Tisches have some new competition for the cutest charitable couple.The Tisches มีการแข่งขันใหม่บางอย่าง สำหรับคู่ใจบุญที่น่ารัก
I'm referring, of course, to the late great humanitarian and philanthropist Victoria Grayson.ดิฉันกำลังกล่าวถึงสตรีผู้มีมนุษยธรรม และใจบุญสุนทาน วิคทอเรีย เกรย์สัน
In exchange for a generous donation.แลกกับการเป็นผู้ใจบุญบริจาคเงิน
A generous patron from the club.ผู้อุปถัมภ์ใจบุญจากคลับ
Genius, billionaire, playboy, philanthropist.อัจฉริยะ มหาเศรษฐี เพลย์บอย คนใจบุญ
But two rich benefactors, who are known for their charitable endeavors, who would think nothing of, for instance, writing a $28 million check to help victims of methamphetamine abuse?แต่ถ้าเป็นเศรษฐีผู้มีพระคุณสองคน ที่รู้จักกันในความใจบุญ ก็ไม่มีใครคิดอะไรในการ
So you're also a do-gooder.งั้นนายก็เป็นพวกใจบุญด้วยสินะ
Emily, you're the most philanthropic person I know, and I could really use your help steering our resources in that direction.เอมิลี่ เธอเป็นคนที่ ใจบุญสุนทานมากที่สุดที่ฉันเคยรู้จัก และฉันสามารถใช้ความช่วยเหลือของเธอ ขับเคลื่อนทรัพยากรของเราไปในทิศทางนั้น
He thinks that maybe Rachel wasn't quite as saintly as Akshay said.เขาคิดว่าอาจจะเพราะราเชล ไม่ได้เป็นคนใจบุญอย่างที่แอกเช่บอก
But with the generous donations you people are making tonight, we will come back from this tragedy.แต่ด้วยความใจบุญของทุกท่านจากการบริจาคในคืนนี้ เราจะกลับมา ก้าวพ้นจากโศกนาฏกรรม
Okay, I know that being charitable isn't real vampire-like, but don't we want to save our kind?โอเค ฉันรู้นะว่าเรื่องใจบุญนี่ไม่ใช่นิสัยของแวมไพร์ เธอไม่คิดจะช่วยพวกเดียวกันบ้างหรอ
Now the question is, are those bleeding hearts actually witches or just hippies?คำถามก็คือ คนใจบุญพวกนี้ เป็นแม่มดตัวจริง หรือว่าพวกฮิปปี้?
No, it was forged by a benevolent mage.ไม่ ... พ่อมดใจบุญเป็นคนสร้าง
Auction house owner, philanthropist, real estate magnate.เจ้าของระบบประมูล เป็นคนใจบุญ มีอิทธิพลมากในวงการอสังหาริมทรัพย์
So, unless he's moonlighting as a samaritan,ถึงแม้เขาจะหาลำไพ่ จากการเป็นผู้ใจบุญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ใจบุญ
Back to top