ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิ่มมากขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิ่มมากขึ้น*, -เพิ่มมากขึ้น-

เพิ่มมากขึ้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิ่มมากขึ้น (v.) increase See also: accrue, augment, add, raise, mount Syn. มากขึ้น Ops. ลดน้อยลง
เพิ่มมากขึ้น (adv.) more and more Syn. มากขึ้น Ops. ลดน้อยลง
English-Thai: HOPE Dictionary
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
eosinophilsเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดมีแกรนูลที่มีจำนวนน้อยเพียง 1-6 % มีหน้าที่ทำลายฮีสตามีน ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในขณะนั้นมีพยาธิ หรือ เป็นโรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone
parasympatheticadj. ซึ่งเกี่ยวกับการแบ่งตามระบบ กะโหลกศีรษะกับกระดูกก้นกบ ของระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยให้การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้น ม่านตาหดลง หลอดลมหดตัว ความดันโลหิตต่ำลง เหงื่อออกน้อยลง อุณหภูมิร่างกายลดลง กระเพาะปัสสาวะหดตัว การบีบตัวของมดลูกมากขึ้น ต่อมขับฮอร์โมนมากขึ้น
sympathetic(ซิมพะเธท'ทิค) adj. เห็นอกเห็นใจ - เป็นระบบประสาทที่มีใยประสาทมาจากไขสันหลังส่วนอก และเอว แต่มี center อยู่ในไขสันหลัง เป็นระบบประสาทที่มักใช้ในผู้ที่ใช้พลังงานทันทีทันใด หรือในขณะตื่นเต้น สู้รบ หรือป่วยไข้ ทำให้ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยายตัว หลอดเลือดหดตัวเล็กน้อย ความดันเลิอดสูงขึ้น เหงื่อออกมาก อุณหภูมิร่างกายเพิ่มมากขึ้น กระเพาะปัสสาวะยืดอออก การบีบตัวของมดลูกลดลง ต่อมขับฮอร์โมนน้อยลง, Syn. kindly,kind
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Delta ดินดอนสามเหลี่ยม ดินดอนบริเวณปากน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายพัด ด้ามจิ้ว เกิดขึ้นเพราะการที่แม่น้ำและสาขาใหญ่น้อยที่กระจายออก ตรงปากน้ำพาตะกอนมาทับถมอยู่ตลอดเวลา ทำให้ท้องพื้นน้ำมีระดับสูงขึ้น น้ำก็ยิ่งไหลช้าลง การตกตะกอนก็เพิ่มมากขึ้นจนสูงพ้นระดับน้ำกลายเป็นพื้นแผ่นดินแผ่กระจายออก ตรงปากน้ำ พื้นดินนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป้นบริเวณกว้างต่อเนื่องกลายเป้นดินดอนสามเหลี่ยม ถ้าไม่ลุ่มเกินไปก็ใช้ทำการเพาะปลูกและตั้งบ้านเรือนได้ แต่ก้อาจเกิดน้ำท่วมทันฝั่งเสมอเช่น บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำใหญ่ๆ อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำไนล์ แลพแม่น้ำโขง [สิ่งแวดล้อม]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Tackifierสารทำให้ยางเหนียวติดกัน เป็นสารเคมีที่เติมลงในยางทำให้ยางมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ยางสามารถติดกับยางด้วยกัน หรือติดกับวัสดุอื่นได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการนำยางส่วนต่างๆ มาประกอบกันได้ง่ายขึ้น [เทคโนโลยียาง]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cumulative (adj.) ที่เพิ่มมากขึ้น See also: ที่รุนแรงขึ้น Syn. increasing, additive
increasing (adj.) ที่เพิ่มมากขึ้น See also: ที่รุนแรงขึ้น Syn. additive
magnify (vt.) ทำให้เพิ่มมากขึ้น See also: ทำให้ขยายตัว Syn. enlarge, blow up, increase Ops. reduce
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I'm starting to see a lot of things, Stefan.ใช่ ฉันเริ่มเข้าใจอะไร เพิ่มมากขึ้น สเตฟาน
I know, but I'm feeling a little more confident about my singing voice after our duets project.ผมรู้ แต่ผมมี ความมั่นใจในเสียง เพิ่มมากขึ้น จากการแข่งร้องคู่เมื่อครั้งก่อน
More and more every day--เพิ่มมากขึ้น.. มากขึ้น ทุกๆวัน
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
... aIotof extraattention...... ให้ความสนใจเธอเพิ่มมากขึ้น...
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น
Mike's dependency grew...อาการอยากยาของไมค์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
Mandy... you're binging... and gaining weight by the minute.แมนดี้... เธอกินมากเกินไปแล้ว และน้ำหนักเธอก็เพิ่มมากขึ้นทุกนาที
Well, all the time you spend tryin' to get back what's been took from you more is goin' out the door.เฮ้อ ตลอดเวลาที่พยายามจะเรียกร้อง.. เอาสิ่งที่สูญเสียไปคืนมา ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น
There's going to be more from now on.- ต่อจากนี้มันจะเพิ่มมากขึ้น
Hunger grows in till they can't fight it,ความหิวจะเพิ่มมากขึ้น จนควบคุมไม่ได้
Population rises, brings more cops, more state and federal involvement.คนเพิ่มขึ้น นำไปสู่มีตำรวจเพิ่มมากขึ้น รัฐเพิ่มและมีส่วนร่วมกันกับรัฐบาลกลาง
You're not gonna be making some serious capital gains.คุณต้องไม่ทำให้ความเครียดเพิ่มมากขึ้น
The number of people trying to leave the capital is increasing.จำนวนประชาชนที่จะออกจากเมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น
Your powers are growing, but you can't control it.พลังอำนาจของเธอเพิ่มมากขึ้น แต่เธอควบคุมมันไม่ได้
People became more and more fed up, and eventually the rioting started.ความเบื่อหน่ายเพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชาชนจนนำไปสู่การจลาจล
The first time in decades it's going up.เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีที่มันเพิ่มมากขึ้น
They're coming to interview you with a photo and everything.และเงินบริจาคยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น
Now, the group that I supervise focuses on methamphetamine which is a growing problem in the country, unfortunately.ใช่ครับ โดยแท้จริงทีเดียว ตอนนี้ เราได้มีความสำเร็จในบางพื้นที่ แต่จากการประเมินโดยรวม ดูเหมือนว่านับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
Could be increased icp from a brain tumor.อาจมีICPเพิ่มมากขึ้น จากเนื้องอกในสมอง
Actually, increased icp could make sense.อันที่จริงมีICPเพิ่มมากขึ้น ไม่สมเหตุผล
Victor's appetites were becoming too public.ความกระหายของวิคเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้น
But it has a lot more in common with a cult.แต่ก็มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน
He gains more powerเค้าจะมีพลังเพิ่มมากขึ้น
I have, however, learned some things about myself.แต่ผมซะอีก.. ที่ได้เรียนรู้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น
As casualties mounted,เมื่อจำนวนทหารบาดเจ็บล้มตาย.. เพิ่มมากขึ้น
If they're housing illegals, there'll be a higher usage of power and water.ถ้าพวกเขาอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย จะมีการใช้งานของพลังงาน และน้ำเพิ่มมากขึ้น
Yeah. More bones for Bones to work on.ก็ดี จะได้มีกระดูกเพิ่มมากขึ้น ให้โบนส์ได้ทำงาน
This is about you singing with Quinn to raise your musical rep in the group.มันเป็นเรื่องของนาย ที่จะร้องคู่กับควินน์ มันทำให้นายดูมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วย
Molecular degradation is increasing.มีการอ่อนตัวลงของโมเลกุล เพิ่มมากขึ้น
All their natural behaviors get sort of amplified.พฤติกรรมตามธรรมชาติมักจะเพิ่มมากขึ้น
Everything was heightened.ทุกอย่างเพิ่มมากขึ้น
Humans have been so intertwined with technology for thousands of years already that it's really hard to almost pull the two apart, and that seems to just be increasing and accelerating over time.ว่ามันเป็นเรื่องยากที่ จะดึงเกือบสองออกจากกัน และที่ดูเหมือนว่าจะ เพียง แต่จะเพิ่มมากขึ้น และเร่งเมื่อเวลาผ่านไป
Because they walk around all high and mighty, like they're somehow more respectable than me, than my kind?เพราะว่าพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและดูมีอำนาจยิ่งใหญ่ เหมือนกับว่าพวกเขา ได้รับการยอมรับมากกว่าผม มากกว่าพรรคพวกของผม?
I just loved your stunts. So I revised the script so you could show off some more.ฉันชอบการแสดงของเธอมาก เลยปรับเปลี่ยนบท ให้บทของเธอเพิ่มมากขึ้น
Being a vampire, it intensifies your guilt.การเป็นแวมไพร์ มัน ทำให้ความรู้สึกผิดของคุณเพิ่มมากขึ้น
It's a lot of things that add up to make me look really suspicious.มันมีหลายอย่างมากที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ฉันดูเป็นผู้ต้องสงสัย
Danger only increases one's appreciation for the prize.อันตรายจะทำให้มูลค่าของสิ่งของเพิ่มมากขึ้น
Shao Kahn sent the sisters to end what he had begun so many years ago.ความไม่พอใจของมิลลีน่า ที่มีต่อคิตานาเพิ่มมากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิ่มมากขึ้น
Back to top