ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงื่อนไข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงื่อนไข*, -เงื่อนไข-

เงื่อนไข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงื่อนไข (n.) condition See also: agreement, restriction, term Syn. ข้อแม้, ข้อจำกัด, ข้อตกลง
เงื่อนไขการจ่ายเงิน (n.) term of payment
เงื่อนไขการชำระเงิน (n.) term of payment Syn. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
English-Thai: HOPE Dictionary
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
apodosis(อะพอด'ดะซิส) n., (pl. -ses) อนุประโยคสรุปผลที่ตามมาในประโยคเงื่อนไข
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์,ไม่มีเงื่อนไข,เด็ดขาด,แน่ชัด, Syn. categoric
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
condition(คันดิช'เชิน) n. เงื่อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กำหนด,ตกลง,กำหนดเงื่อนไข,ทำให้ชินกับสิ่งแวดล้อม vi. กำหนดเงื่อนไข
conditional(คันดิช'เชินเนิล) adj. เป็นเงื่อนไขหรือข้อแม้,ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่, Syn. indefinite,provisional
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง,ต่อรองราคา,ต่อรองเงื่อนไข
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
prerequisite(พรีเรค'ควิซิท) adj.,n. (สิ่งที่) ต้องมีก่อน,ต้องทำก่อน,เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีหรือทำเสร็จก่อน,วิชาจำเป็นก่อน, Syn. required,requirement
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
providing(โพรไว'ดิง) conj. หาก,ถ้า,ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า, Syn. provided,if
provisional(พระวิช'เ?ินเนิล) adj. ชั่วคราว,เฉพาะกาล,เผื่อขาดเผื่อเหลือ,มีเงื่อนไข. n. แสตมป์ชั่วคราว.
provisionality(พระวิช'เ?ินแนล'ลิที) n. ลักษณะชั่วคราว,ลักษณะที่มีเงื่อนไข,ลักษณะเฉพาะกาล, Syn. conditionality
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
stipulate(สทิพ'พิวเลท) vi. ระบุ,กำหนด,วางเงื่อนไข. vt. ระบุ,กำหนด,สัญญา,รับรอง,นัดหมาย. -stipulable adj., See also: stipulator n. stipulatory adj., Syn. require
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ,การกำหนด,เงื่อนไข,เงื่อนบังคับ,สัญญา,ข้อตกลง,ข้อกำหนด, Syn. provision,condition
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
termless(เทอม'ลิส) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่มีเงื่อนไข,ไม่มีที่สิ้นสุด
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
unconditioned(อันคันดิช'เชินดฺ) adj. ไม่มีเงื่อนไข,ไม่จำกัด,สมบูรณ์,เด็ดขาด,โดยธรรมชาติ,สันดานเดิม., See also: unconditionedness n.
utter(อัท'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข., See also: utterable adj. utterer n. utterness n., Syn. express
English-Thai: Nontri Dictionary
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
condition(n) ภาวะ,สภาพ,เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อจำกัด
proviso(n) เงื่อนไข,ข้อแม้,ข้อกำหนด
key(n) ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,แป้นอักษร,หัวใจ,ระดับเสียง,สลัก,คู่มือ
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
stipulate(vi) วางเงื่อนไข,ตกลงกัน,กำหนด,ระบุ
stipulation(n) ข้อกำหนด,การวางเงื่อนไข,การระบุ,ข้อตกลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conditionเงื่อนไข, สภาพ, ฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constraint; restraintเงื่อนไขบังคับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
necessary and sufficient conditionเงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
subsequent conditionเงื่อนไขบังคับหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sufficient conditionเงื่อนไขเพียงพอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
suspensive conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [ดู condition precedent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditionalมีเงื่อนไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contingent assuranceการประกันชีวิตมีเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinable fee; determinable interestสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisoข้อกำหนดเป็นเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conditionเงื่อนไข [การแพทย์]
Conditionedเงื่อนไข [การแพทย์]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
Enclave projectโครงการที่กำหนดเงื่อนไข (ในการชำระเงินกู้) [เศรษฐศาสตร์]
LD50 แอลดี 50 Median Lethaldose (LD50 ) หมายถึง คือปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจาก ผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่ง ๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้น ๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักร่างกายที่ทำ ให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละ 50 ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
procedural languagesภาษาเชิงกระบวนความ, ภาษาโปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย และบางคำสั่งอาจจะถูกทำซ้ำ หรือบางคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในโปรแกรม ภาษาในกลุ่มนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากช่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
sharewareแชร์แวร์ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและยินยอมให้ผู้ใช้นำไปทดลองใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากจะนำไปใช้จริง จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้น ลักษณะเช่นนี้ต่างไปจากฟรีแวร์ (freeware) ซึ่งผู้นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินให้กับผู้พัฒนา [คอมพิวเตอร์]
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condition (n.) เงื่อนไข Syn. limitation, restriction
provision (n.) เงื่อนไข Syn. proviso
proviso (n.) เงื่อนไข Syn. provision
absolutely (adv.) อย่างไม่มีเงื่อนไข See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด Syn. unquestionably, certainly
apodosis (n.) อนุประโยคแสดงผลในประโยคเงื่อนไข
be in (phrv.) มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข) See also: เป็นจริง
better (n.) เรื่องราวที่ค่อนข้างดี (เงื่อนไข, การกระทำ)
conditional (adj.) ที่เป็นเงื่อนไข See also: ที่ต้องมีคุณสมบัติ Syn. qualified, limited
conditioned (adj.) ภายใต้เงื่อนไข
dependent (adj.) ซึ่งเป็นเงื่อนไข Syn. conditional
escrow (vt.) เก็บเงินหรือทรัพย์สินไว้ที่บุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
escrow (n.) เงินหรือทรัพย์สินที่ให้บุคคลหนึ่ง แต่เก็บไว้กับบุคคลที่สามจนกว่าจะบรรลุตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว
give terms (vi.) กำหนดเงื่อนไข See also: ระบุเงื่อนไข Syn. specify
give terms (vt.) กำหนดเงื่อนไข See also: ระบุเงื่อนไข Syn. specify
in the case that (conj.) โดยมีเงื่อนไขว่า Syn. if
no catch (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. unconditional, without strings, no strings attached,
no strings attached (adj.) ไม่มีเงื่อนไข See also: ไม่บังคับ, ไม่จำกัด, ไม่มีกฎเกณฑ์ Syn. unconditional, without strings, no catch,
parole (n.) การพ้นโทษอย่างมีเงื่อนไขหรือทำทัณฑ์บนไว้ See also: การปล่อยจากคุกโดยมีเงื่อนไข Syn. liberation
provided (conj.) โดยมีเงื่อนไขว่า Syn. in the case that, if
provisory (adj.) ซึ่งเป็นเงื่อนไข Syn. conditional, dependent
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have certain conditionsฉันมีเงื่อนไขบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been seconded by your government to do your patriotic duty.เพื่อทำหน้าที่ของผู้ัรักชาติ เงื่อนไข ห้ามเก็บตัวอย่างของคุณ
Then, what about the terms demanded by the union?ถ้างั้น เงื่อนไข ข้อเรียกร้องของสหภาพล่ะครับ
"And so, the terms of my will are simple.และ เงื่อนไข ของผมนั้น ง่ายมาก
The terms of the deal have changed.เงื่อนไข ข้อตกลง ได้เปลี่ยนไปแล้ว
I cannot guarantee his safety.เงื่อนไข: จ่ายสดเมื่อเสร็จงาน สูงสุดไม่เกิน 1ใน 14 ของกญ
The terms of loans are adjusted all the time.เงื่อนไขการกู้เงินปรับเปลี่ยนได้ตลอด
Hecklers provided a needed serviceเงื่อนไขการบริการของคนที่ชอบขัดคอ
[Exchange Conditions]เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน
The terms of the loan were fairly specific.เงื่อนไขกู้เงินระบุไว้ชัด
My condition... there's only one.เงื่อนไขของฉัน... มีแค่เพียงข้อเดียว.
Our condition is to get Shin's company's ownership.เงื่อนไขของเราคือการเข้าฮุบ บริษัทในครอบครัวชิน
The condition is that he's to create a new product that is in line with the company's brand.เงื่อนไขคือเขาต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา ที่ไปกันได้กับชื่อเสียงดั้งเดิมของบริษัท
Part of my release terms from Radley.เงื่อนไขจากทางแรดลีย์น่ะ
And the second condition is that- that you see a therapist.เงื่อนไขที่ 2 คือ เธอต้องไปหาจิตแพทย์
All this pressure about when the boy's fangs were coming out.เงื่อนไขที่กดดันเด็ก ว่าจะมีเขี้ยวออกมาเมื่อไหร่
I mean the conditions are so unpredictable and we don't have the proper equipment.เงื่อนไขที่จะคาดเดาไม่ได้ และเรายังไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม
Thecluesforthe ordercanbe...เงื่อนไขที่จะสมารถจะทำต่อไป
Don't do this to me! Here's the deal...เงื่อนไขที่แกต้องให้สูตรครีมลดริ้วรอยกับเรา
What little provision?เงื่อนไขนิดหน่อยนี่คืออะไร
The company insurance requires that the town have a resident doctor.เงื่อนไขประกันของบริษัท บอกว่าเมืองนี้ต้องมีหมออยู่ประจำ
Terms are in the details, balsa boy.เงื่อนไขอยู่ในรายละเอียดนี้แล้ว เจ้าเด็กไม้
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง?
We go with you, you help us wring something out of him... before you hack him to bits.เงื่อนไขเดียว เราไปด้วยกัน และเธอช่วยเรา เอาของบางอย่างจากเขา ก่อนจัดการกับเขา
One-time deal. I want 25.เงื่อนไขเดียวนะ ฉันขอสองหมื่นห้า
Conditions change, but you can't. Mm.เงื่อนไขเปลี่ยนแล้ว แต่คุณไม่สามารถ
LAWYER [ON PHONE] : Same deal as before. I'll tell them they've got the planning.เงื่อนไขเหมือนเดิม ผมจะบอกพวกเขาว่าได้ใบอนุญาตแน่
These conditions don't naturally exist on Earth.เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ ตามธรรมชาติที่มีอยู่บนโลก
Conditions of an armistice under this agreement are to be strictly forced by all the parties involved.เงื่อนไขในการสงบศึกภายใต้ข้อตกลงนี้ จะถูกบังคับใช้ โดยทั้ง2ฝ่าย
The new conditions on Daniel's trust don't mean we have to change our strategy.เงื่อนไขใหม่สำหรับ ทรัพย์สินของแดนเนียล ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้อง เปลี่ยนแผนการณ์เรา
No terms were reached.เงื่อนไขไม่ประสบความสำเร็จ
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน
Okay, I'll talk to you, but one condition.เอาล่ะแมงจะพูดคุยกับคุณ แต่เงื่อนไขหนึ่ง
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
They failed, and it triggered the Fall of Tokyo.พวกเขาผิดพลาดและมันเป็น เงื่อนไขที่จะทำให้โตเกียวตกต่ำ
I have a deal that allows you to stay on the land.แต่ฉันมีเงื่อนไขที่จะเสนอให้นายอยู่ต่อได้
And so we find that the conditions of war and of the warrior classes remained fundamentally unchanged in the 1,500 years that separate the Trojan Wars from the battlefields of Charlemagne.และเราจะพบว่า เงื่อนไขของสงคราม และชนชั้นนักรบ พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลง เวลา 1,500 ปี แค่แยกสงครามโทรจัน
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน
[ Winston Churchill On Radio ] Yesterday morning, at 2:4 1 a.m., at General Eisenhower's headquarters,ที่กองบัญชาการนายพลไอเซนฮาวร์ นายพลโจดัลด์ลงนามยอมแพ้ไม่มีเงื่อนไข
But I will grant these requests, on one condition.กินวิญญาณเจ้าในนรกชั่วนิรันดร์ แต่ข้าจะอนุมัติการขอของเจ้าโดยมีเงื่อนไข

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงื่อนไข
Back to top