ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิทธิพิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิทธิพิเศษ*, -สิทธิพิเศษ-

สิทธิพิเศษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิทธิพิเศษ (n.) privilege See also: prerogative, perquisite
English-Thai: HOPE Dictionary
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
meritocracy(เมอริทอค'ระซี) n. ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยความสามารถของตัวเอง (ไม่ใช้ด้วยสิทธิพิเศษของชนชั้น)
perquisite(เพอ'ควิซิท) n. เงินเพิ่ม,เงินรางวัล,เงินกำไรที่เป็นเศษเลย,สิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษ, Syn. privilege
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
preferential(เพรฟฟะเรน'เชิล) adj. เกี่ยวกับการชอบมากกว่า,เกี่ยวกับบุริมสิทธิหรือสิทธิพิเศษ,ได้รับสิทธิพิเศษ., See also: preferentiaism n. preferentiaalist n., Syn. favoured
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์,มีสิทธิพิเศษ,ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
English-Thai: Nontri Dictionary
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
freedom(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,ความเป็นไทย,สิทธิพิเศษ
freeman(n) คนอิสระ,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
prerogative(n) สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธิ์
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capitulation๑. การยอมจำนน (โดยมีข้อตกลงจำยอม)๒. การให้สิทธิพิเศษ (แก่คนสัญชาติของประเทศอื่นตามสนธิสัญญา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disfranchisementการตัดสิทธิพิเศษ, การเพิกถอนสิทธิพิเศษ (เช่น สิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู suffrage ประกอบ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prerogative (n.) สิทธิพิเศษ See also: อภิสิทธิ์ Syn. privilege, advantage
priority (n.) สิทธิพิเศษ
aristocrcy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. squirearchy
elitism (n.) ความเชื่อที่ว่าคนบางคนสูงส่งกว่าคนอื่นและสมควรจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากคนอื่น
favored (adj.) ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ Syn. beloved, honorary
franchise (n.) การได้รับสิทธิพิเศษ
freeman (n.) บุคคลที่ได้รับสิทธิพิเศษ
make free of (idm.) ให้สิทธิพิเศษใน (บางสิ่ง) Syn. make of
meritocracy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. squirearchy, aristocrcy
preferential (adj.) ที่ให้สิทธิพิเศษ Syn. advantageous, favored, special
privilege (vt.) ให้สิทธิพิเศษ See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์
squirearchy (n.) ระบบสังคมที่เชื่อการสำเร็จด้วยตนเองไม่ใช้สิทธิพิเศษทางชนชั้น Syn. aristocrcy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't we introduce Mr. Mathis to the power of the corporate card?เราน่าจะ แนะนำ คุณ แมทธิส ให้รู้ถึง สิทธิพิเศษ ของบัตรบริษัทของเรา
He was gifted, a savant of government-sanctioned mass killing.เขาเคยได้รับ สิทธิพิเศษ ในการสังหารหมู่จากภาครัฐ
Doing so is an offense.สิทธิพิเศษ การทำเช่นนั้นเป็น ความผิด
Spousal privilege.สิทธิพิเศษของคู่สมรส
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด
Of all my privileges, Grayer is my greatest.สิทธิพิเศษทั้งหมดที่ดีที่สุดคือเกรเยอร์
Privilege to welcome you home at last, sir.สิทธิพิเศษที่จะต้อนรับคุณกลับ บ้านในที่สุดครับ
An unearned privilege.สิทธิพิเศษที่ไม่สมควรได้รับ
What if there's obstacles?สิทธิพิเศษในการคุ้มครอง แล้วถ้ามีปัญหาล่ะ
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม
No. It's me who should thank you for that privilege, right?เลขที่มันเป็นผมที่ควรจะขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ใช่มั้ย?
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น
I can't break privilege.ผมทำลายสิทธิพิเศษไม่ได้
You want me to break privilege?คุณอยากให้ผมทำลายสิทธิพิเศษหรอ?
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ
Remember, these visits to Hogsmeade village are a privilege.เอาล่ะ จำไว้ การมาฮอกมีทนี่เป็นสิทธิพิเศษ
Should your behavior reflect poorly on the school... ... thatprivilegeshallnot be extended again.ใช่พวกเขาแหกกฎ เพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษอีก
People who use extra water have extra class.ผู้ที่ใช้น้ำมากเป็นพิเศษ มีสิทธิพิเศษ
And as winner, Jennie will enjoy another month of special privileges.และผู้ชนะ เจนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในเดือนอื่นๆด้วย
With a cherry on top?ด้วยสิทธิพิเศษไหมล่ะ
You guys gained social status and political power from the nation that used your dream to spread alchemy.พวกแกยอมทำงานรับใช้อาณาจักรเพื่อเงินทุนและสิทธิพิเศษมากมาย ฝันที่จะให้ประเทศนี้ตกอยู่ในอำนาจของวิชาเล่นแร่แปรธาตุล่ะซิ
If you give Scofield preferential treatment, it'll undermine your credibility.ถ้าท่านให้สิทธิพิเศษสกอฟิลด์มากไป มันจะทำลายเครดิตท่านเองนะครับ
This is a policewoman that was taken in specially.ตำรวจหญิงคนนั้นได้รับสิทธิพิเศษ
How was scofield able to have exclusive access to you, pull a shank on you,and bind you to your chair- the warden of the penitentiary?ทำไมสกอฟิลด์ถึงมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปถึงคุณ เล่นงานคุณ แล้วจับคุณมัดไว้กับเก้าอี้ - ท่านพัศดี?
He's my attorney. That's privileged.เขาเป็นทนายความของผม มันเป็นสิทธิพิเศษ
You need to get your priorities straight and let go of the-- let go--let go of the dress so we can treat you.คุณต้องเข้าใจถึงสิทธิพิเศษ และไป... ไปเลย... ไปถอดชุดนั่นออก เราจะได้รักษาคุณ
Wearing that robe is a privilege and you, pal, have just lost it!นายกำลังสวมเสื้ิอคลุมที่เป็นสิทธิพิเศษ และคุณ เพื่อน คุณเสียแค่มัน
Am I not allowed to grow up And change my priorities?และผมจะไม่ยอมให้มันเติบโต และเปลี่ยนสิทธิพิเศษของผม
You've been fired,So you no longer have Lab privileges.คุณถูกไล่ออกแล้ว ดังนั้น สิทธิพิเศษของคุณก็หมดด้วย
But there are three privileged kids who we call the Blue Troikaแต่ก็มี 3 คนที่มีสิทธิพิเศษ คนที่พวกเราเรียกว่า Blue Troika
If for no other reason than you having the profound privilege of being Grayer's parents.ถ้าไม่มีเหตุผลอื่นมากกว่าที่คุณมี สิทธิพิเศษอย่างลึกซึ้ง ของการเป็นพ่อแม่เกรเยอร์
All we're asking for is the same privilege.เราแค่ขอสิทธิพิเศษ เหมือนกับคุณเท่านั้นน่ะ
They... people who refused to bend to the will of God, and claim it privilege.พวกเขา ปฏิเสธที่จะโอนอ่อน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และยังเรียกมันว่าสิทธิพิเศษ
Well, I guess giving her special treatment isn't gonna solve anything.ฉันรู้แล้วว่า ให้สิทธิพิเศษเธอ ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น
Why do i get the privilege of your cooperation? Because i know i can trust you.ทำไมฉันได้รับสิทธิพิเศษจากการร่วมทำงานกับคุณ?
From now on, your privileges consist of bread, water and school.ตั้งแต่นี้ไปลูกจะได้สิทธิพิเศษแค่ขนมปัง น้ำและโรงเรียน
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิทธิพิเศษ
Back to top