ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advantageous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advantageous*, -advantageous-

advantageous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advantageous (adj.) เป็นประโยชน์ See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี Syn. favorable, profitable
advantageously (adv.) อย่างได้ผลประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
English-Thai: Nontri Dictionary
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, yes. We fully expect a most advantageous marriage.อ้อใช่ เราหวังกันอย่างเต็มที่ ว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากกับการแต่งงานนี้
It was clear an advantageous marriage...ว่าพี่สาวของคุณ จะได้แต่งงานกับเศรษฐี...
In fact, it would advantageous for me in numerous ways if he were never found.ความจริงแล้ว มันจะดีต่อฉันมากมาย ถ้าเขาจะหายไป
Is a normal and advantageous part of most people's lives.มันเป็นเรื่องปกติและเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง ของการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ของคนเรา
Vampires have often found it advantageous to...คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา แวมไพร์เคยพบเจอบ่อยๆ มันเป็นประโยชน์ที่จะ
If you choose this path, then it would be advantageous for both you and me.ถ้าเธอเลือกทางนี้ มันจะเป็นผลดีทั้งเธอและฉัน
Will be very advantageous for promoting the resort.มันจะเป็นผลดีมากกับการโปรโมทของรีสอร์ท
And Blair is transformed into the most advantageous partner.และแบลร์ก็กลายเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นที่สุด
I believe that an advantageous agreement...ข้าเชื่อว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ได้เปรียบยิ่ง...
But if you make your clients money at the same time, it's advantageous to everyone.แต่ถ้าคุณทำเงินกับลูกค้าของคุณ ในเวลาเดียวกัน มันเป็นประโยชน์กับทุกคน แก้ไข?
I was told, not only that your sister was to be most advantageously married, but that you, Miss Elizabeth Bennet, would be soon afterwards united to my nephew Mr Darcy!ฉันได้รับการบอกเล่าว่า น้องสาวของเธอแต่งงานอย่างมีผลประโยชน์ แต่เธอนั้นมิสเอลิซาเบท เบนเน็ตก็อาจจะ ได้แต่งงงานในไม่ช้ากับหลานของฉัน คุณดาร์ซี่
No matter how disadvantageous you may be because of a category, you must consent.ถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดกีฬาชนิดนั้น หรือเสียเปรียบ นายต้องยอมรับมัน

advantageous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental

advantageous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
地の利[ちのり, chinori] (n) locational advantage; advantageous position
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
分の悪い[ぶんのわるい, bunnowarui] (adj-i) (See 分が悪い) disadvantageous; long (odds)
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous)
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na,n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P)
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)

advantageous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous FR:
เป็นใจ[adj.] (penjai) EN: favorable ; advantageous ; auspicious ; beneficial ; encouraging FR:
เป็นคุณ[v.] (pen khun) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR:
เป็นประโยชน์[adj.] (pen prayōt) EN: useful ; advantageous ; available ; applied FR: utile ; avantageux ; bénéfique
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

advantageous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advantageous
Back to top