ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้อง*, -ร้อง-

รอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอง (v.) be inferior See also: subordinate
รอง (v.) carry See also: bear, support [the weight]
รอง (v.) receive the water from the rain See also: contain
รอง (n.) deputy See also: assistant
รอง (v.) prop up
รองคณบดี (n.) deputy dean See also: associate dean
รองจ่าย (v.) pay expenses in advance See also: advance money
รองจ่าย (adj.) advance (money)
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
รองท้อง (v.) line one´s stomach See also: have a snack to eat
รองทุน (v.) advance an investment See also: provide a sum of money in advance for some purposes Syn. สำรองทุน
รองนายกรัฐมนตรี (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Syn. รองนายกฯ Ops. นายกรัฐมนตรี
รองนายกฯ (n.) Deputy Prime Minister See also: vice-premier Ops. นายกรัฐมนตรี
รองบ่อน (adj.) attached to a gambling house See also: being to a gambling house
รองประธาน (n.) vice chairman
รองประธานกรรมการ (n.) vice-president
รองผู้บังคับการเรือ (n.) chief officer (of a ship) See also: deputy captain of a ship
รองผู้อำนวยการ (n.) deputy director
รองพื้น (n.) foundation
รองพื้น (v.) ground
รองพื้น (v.) put a foundation on face
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
รองรัง (adj.) be at hand See also: reserves (of money) Syn. สำรอง
รองรับ (v.) support See also: bear, prop Syn. รอง, รับ
รองลงมาจาก (adj.) inferior to See also: next on down (as in size, age, position), next below, secondary Syn. รอง, ถัดจาก, ถัดลงมา
รองลงไป (adj.) next See also: latter Syn. ต่อไป
รองศาสตราจารย์ (n.) Associate Professor See also: associate professor Syn. รศ.
รองหัวหน้า (n.) deputy chief
รองอธิบดี (n.) deputy director
รองเง็ง (n.) Ronggeng dance Syn. ระบำรองเง็ง
รองเท้า (n.) shoes See also: footwear
รองเท้า (n.) shoes See also: slipper, foot wear
รองเท้าคีบ (n.) toe post sandal
รองเท้าบูท (n.) boots
รองเท้าผ้าใบ (n.) canvas shoes
รองเท้าส้นสูง (n.) high-heeled shoe
รองเท้าส้นสูง (n.) high-heeled shoes
รองเท้าสเกต (n.) skate
รองเท้าหนัง (n.) leather shoes
รองเท้าหุ้มส้น (n.) boots and shoes
English-Thai: HOPE Dictionary
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
hipbootรองเท้าบู๊ทสูงถึงตะโพก (มักทำด้วยยาง)
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
access mechanismกลไกการเข้าถึง หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amphictyon(แอมฟิค' ทิยัน) n. รองประธานสภาของ amphictyony
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo-norman(แอง' โกลนอร์' มัน) adj. เกี่ยวกับสมัย ค.ศ.1066-1155 เมื่ออังกฤษถูกปกครองโดยชาวนอร์มัน, เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอังกฤษในสมัยดังกล่าว. -n. คนหรือภาษาในสมัยดังกล่าว
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.
archduchy(อาร์ค'ดัชซี) n. เขตปกครองของ archduke หรือ archduchess
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
arrearage(อะเรีย'เรจฺ) n. ภาวะที่ล่าช้า,ภาวะที่คั่งค้าง,สิ่งที่เก็บสำรอง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
ascendancy(n) อำนาจวาสนา,การขึ้นครองตำแหน่ง
associate(adj) รอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
aver(vt) ยืนยัน,รับรองว่าจริง
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
bargain(n) การต่อรองราคา
bolster(n) หมอนอิง,หมอนรอง,เหล็กคานรถ
bolt(n) สลัก,กลอนประตู,ดาล,เครื่องกรอง,เครื่องร่อน
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brogan(n) รองเท้าหุ้มส้น
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bush(n) พุ่มไม้,ดงไม้,ป่า,ปลอก,เครื่องรองแกน
buskin(n) รองเท้าบูทยาวถึงน่องหรือหัวเข่า
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
friction bearingรองลื่นแบบเสียดทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rod bearing; connecting-rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice consulรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accessoryเสริม, ช่วย, สำรอง, เกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administratorนักบริหาร, นักปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alexandrineบทร้อยกรองอะเล็กซันดรีน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup storageหน่วยเก็บสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
baileeผู้รับมอบการครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bridgeสะพานรองมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bucolic; pastoralบทร้อยกรองท้องทุ่ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
by-law; bye-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bye-law; by-lawเทศบัญญัติ, ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastre (Fr.)แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผู้ครอบครอง (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
centralismระบบศูนย์รวมอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shoesรองเท้า [TU Subject Heading]
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Advanceเงินทดรอง [การบัญชี]
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Apertureช่องกรอง, รู, รูรับแสง(ของกล้องถ่ายรูป), รูเปิด, ช่อง, อุปกรณ์ปิดเปิดหน้ากล้อง [การแพทย์]
Autonomyความต้องการที่จะปกครองตนเอง, การกระทำโดยอิสระ, การรู้จักควบคุมตนเอง, ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง [การแพทย์]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bag Filterถุงกรอง [การแพทย์]
Bargainingต่อรอง [การแพทย์]
Bone-Marrow Granulozytes Reserveการตรวจหาอัตราสำรองแกรนูโลซัยต์ในไขกระดูก [การแพทย์]
Broncho Esophageal Fistulaรองโคอีโซฟาเจียลฟิสตูลา [การแพทย์]
Bronchopneumoniaรองโคนิวโมเนีย,โรค;บรองโคป์นิวโมเนีย;บร็องโคป์นิวโมเนีย;ปอดและหลอดลมอักเสบ;ปอดบวม;โรคปอดอักเสบ;บรองโคนิวมอเนีย;การอักเสบของหลอดลมและตัวปอด [การแพทย์]
Bronchoscopeรองโคสโคป,กล้องตรวจหลอดลม,เครื่องส่องหลอดลม [การแพทย์]
ByteByte, หน่วยวัดความจุของสื่อความจำเช่น หน่วยวัดความจำหลัก (RAM) หน่วยวัดความจำสำรอง ได้แก่ ดิสก์ เทป เป็นต้น หรืออาจจะเป้นหน่วยที่บอกขนาดของแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ 1 Byte จะมี 8 bit และ 1 Byte แทนข้อมูล 1 ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์]
Caliper Boxอุปกรณ์ยึดติดกับคาลิเปอร์ใช้ในรองเท้าคนพิการ [การแพทย์]
Celibacy การครองโสดถาวร บุคคลที่ยังไม่เคยสมรสคำที่มีความหมายเหมือน กัน คือสถานภาพโสด (single) (11) หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม [สิ่งแวดล้อม]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Cesspool บ่อซึม บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน และของเหลวจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบ ๆ บางครั้งเรียก leaching cesspool [สิ่งแวดล้อม]
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Custodianผู้รับฝากทรัพย์สินธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาใบหุ้นและสินทรัพย์อื่น ๆ ให้แก่กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทที่เป็นลูกค้า [ตลาดทุน]
Custody of childrenอำนาจปกครองบุตร [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Hemodialyserตัวกรองไตเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dwelling หน่วยที่อาศัย หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Commissionค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะต้องชำระให้แก่บริษัทที่เป็นนายหน้า ในอัตราที่ตกลงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 (ช่วง 3 ปีแรก) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 – 13 มกราคม 2553 ให้คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ 0.25% และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตให้คิดขั้นต่ำที่ 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2553- 31 ธันวาคม 2554 ให้คิดค่าธรรมเนียมแบบขั้นบันได (Sliding Scale) คือ มีอัตราค่าธรรมเนียมแปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าธรรมเนียมซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะไม่เกิน 60% ของอัตราปกติ และช่วงที่ 3 คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบต่อรองกันอย่างเสรี [ตลาดทุน]
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Fieldเขตข้อมูลเขตข้อมูล (field) คือ พื้นที่ที่กันไว้สำหรับเก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหน่วยย่อยรองลงมาจากระเบียน เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละระเบียน เช่น เขตข้อมูลปีที่พิมพ์จะเป็นส่วนที่บอกได้ว่าระเบียนที่ค้นคืนได้ หรือที่แสดงผลอยู่นั้นจัดพิมพ์ในปีใด หรือเขตข้อมูลชื่อเรื่องช่วยจำกัดผลการค้นให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
filterfilter, วัสดุกรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice (prf.) รอง
vice- (prf.) รอง See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
vice consul (n.) รองกงสุล
second best (adj.) รองชนะเลิศ See also: ตำแหน่งรองชนะเลิศ, ที่รองลงมา, เป็นที่สอง Syn. minor, inferior
secondary best (n.) รองชนะเลิศ
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
vice-chairman (n.) รองประธาน
vice-president (n.) รองประธาน See also: รองประธานาธิบดี Syn. administrator
vice president (n.) รองประธานาธิบดี See also: รองประธานบริษัท
Vice President (n.) รองประธานาธิบดี
veep (n.) รองประธานาธิบดี (คำสแลง)
lieutenant governor (n.) รองผู้ว่าราชการ
vice-governor (n.) รองผู้ว่าราชการจังหวัด See also: รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
vice regent (n.) รองผู้สำเร็จราชการ
suffragan (n.) รองพระสังฆราช Syn. bishop
second (adv.) รองลงมา See also: ถัดมา, ต่อมา, ตามมา
under (prep.) รองลงมา (ตำแหน่งหน้าที่) See also: ต่ำกว่า, ระดับต่ำกว่า Syn. below, beneath, underneath Ops. over, above
associate professor (n.) รองศาสตราจารย์
vice chancellor (n.) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
foot covering (n.) รองเท้า Syn. footwear
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's the size of your shoes?รองเท้าของคุณขนาดเท่าไหร่
The parent or guardian must give permissionพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องให้คำอนุญาต
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
Please take off your shoesโปรดถอดรองเท้าออกด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Vice president, I'm special agent moss, head of the fbi's dc branch.ท่าน รอง ปธน. ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ มอส หัวหน้าเอฟบีไอ ฝ่ายดีซี
Mr. Vice President, that was Agent Moss.-ท่าน รอง ปธน.ครับ จนท.มอสส์
I'd like to speak to the vice president as soon as possible.ฉันต้องการคุยกับ รอง ปธน. ให้เร็วที่สุด
Air Force Two was one of 'em.เครื่องบินแอร์ฟรอสซ์ 2 ก็เป็นหนึ่งในนั่น รอง ปธน.
Okay, no cake for the vice president,โอเค ไม่มีเค้ก สำหรับ รอง ปธน.
Now I gotta deal with vice president Clemente.ผมไม่อาจใช้งานนายได้สเตน ตอนนี้ผมต้องรับมือกับ รอง ปธน.แคลเมนเต้
Who was Abraham Lincoln's vice president?ใครเป็น รอง ปธน. ของอับราฮัม ลินคอล์น
Vice president Joe Biden has been visiting community colleges across the country as part of his "Biden Time Talkin' 'Bout Teachin'" tour.รอง ปธน. Joe Biden ได้ออกเดินทางเยี่ยม วิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ
Uh, this first mate... Mr. I.P. Freeley.รองกัปตันนี่ มิสเตอร์ไอ.พี.ฟรีลีย์
Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.รองคณบดี เลย์บอร์น เรื่องงบผนวกฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยค่ะ
The vice-principal wants to talk to my mom about this.รองครูใหญ่อยากจะคุยกับแม่เธอเรื่องนี้
Second only to Sebastian Monroe himself.รองจาก ท่านเซบาสเตียน มอนโรล เท่านั้น
Next to basketball, its combination of singing and broadway-caliber choreography is the most cutthroat competition around.รองจากบาสเกตบอล/Nการที่ต้องผสานการร้อง ..กับการเต้นระดับบรอดเวย์ การแข่งขันจึงเอาเป็นเอาตายมาก
The 2010 Midwest Regional runners-up... from Fort Wayne, Indiana... the not-at-all-stupidly named Aural Intensitylรองชนะเลิศ ระดับภาค ปี 2010 จากฟอร์ท เวย์น, อินเดียน่า กับชื่อไม่อุบาทว์สักนิด ออรัล อินเทนซิตี้!
The second-longest-burning tire fire in america.รองชนะเลิศด้านเผานั่งยางนานที่สุดในอเมริกา
Our runner can pick up your work, Dorothy.รองชนะเลิศอันดับของเรา สามารถรับงานของคุณโดโรธี
In third place...รองชนะเลิศอันดับที่ 2...
Deputy minister jerec. He's a dear friend.รองนายกฯเจเร็ค สหายรักข้าเอง
Deputy minister jerec Is an honorable man.รองนายกฯเจเร็คเป็นชายผู้มีเกียรติ
Second in Command. Inch-tuth-il frontier garrison.รองนายพล กองพัน แกริสัน
Vice Admirals don't fly, do they?รองนายพลไม่ได้บิน, พวกเขา?
Deputy does what the Sheriff tells him and that's the balance of power.รองนายอำเภอก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่นายอำเภอบอกและนั่นคือสมดุลย์ของอำนาจ
The second lieutenant is asleep. Shall I wake him?รองบังคับการ กำลังนอนหลับอยู่ ให้ผมปลุกมั้ยครับ?
Vice President Jarvis, is everything all right?รองปธน. จาวิส ทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับ?
The vice president doesn't fly across the country 'cause some guy hired an extra night watchman.รองปธน.คงไม่ได้บิน ข้ามประเทศมา เพียงเพื่อจ้างใครบางคน ให้ตรวจสอบเรื่องบางอย่างให้ เป็นพิเศษ แค่นั้นหรอกมั้ง
The vice president is due to arrive any second now.รองปธน.จะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
The Vice President hasn't regained consciousness yet, sir.รองปธน.ยังไม่ได้สติเลยครับ ท่าน
Vice president of palmer technologies.รองประธาน ของบริษัท พลามเมอร์ เทคโนโลยี
Vice president of Market Research.รองประธานการวิจัยตลาด
My very own Vice President.รองประธานของตัวเองมากของ ฉัน
What? V.P. For public affairs.รองประธานด้านประชาสัมพันธ์ ผมเป็นผู้บริหารแล้ว
The vice president is dead. You need to get out.รองประธานตาย คุณจำเป็นต้องได้รับการออก
VP at Jenson Actuarial.รองประธานบริษัท เจนแซ่นแอคชัวเรียล
Their VP is coming after us hard.รองประธานบริหารของพวกเขาจะฮุบกิจการของเรา
V.P. of distribution... Niveus.รองประธานฝ่ายขาย นีเวียส
The vice president is scheduled to preside over a Senate vote today on President Sawyer's controversial Middle East peace plan.รองประธานฝ่ายมีกำหนดจะเป็นประธานในการลงคะแนนเสียงวุฒิสภาวันนี้ ในแผนสันติภาพประธานเลื่อยขัดแย้งตะวันออกกลาง
VP of corporate relations.รองประธานส่วนประชาสัมพันธ์ของบริษัท
Senior V.P., Eastern Great Lakes Division.รองประธานอาวุโส ของแผนกอีสเทิร์นเกรทเลค
Senior V.P., Medical Disposables.รองประธานอาวุโส,ฝ่ายจัดซื้อยา เขาโทรเมื่อวันอาทิตย์
The IBBC's senior vice president of acquisitions.รองประธานอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง ของIBBC

รอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] Thai: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นพิธีรีตรอง English: ceremonious
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
独占[どくせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้อง
Back to top