ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยับยั้งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยับยั้งใจ*, -ยับยั้งใจ-

ยับยั้งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: control, curb, hold back, check Syn. ยับยั้งชั่งใจ, ห้ามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: suppress, repress, control, check Syn. ระงับ, อดกลั้น, หักห้ามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ข่มใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
ยับยั้งใจ (v.) restrain See also: repress, hinder, hold, constrain, confine Syn. ระงับ, อดกลั้น, ข่มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those who have power should restrain themselves from using it.ผู้ใดที่มีอำนาจ ควรจะรู้จักยับยั้งใจที่จะใช้มัน
I mean, people are just compelled to puke the truth all over 'em?ฉันหมายถึง, ผู้คนเหมือนจะยับยั้งใจไม่อยู่ ที่จะพ่นความจริงใส่พวกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยับยั้งใจ
Back to top