ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีส่วนร่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีส่วนร่วม*, -มีส่วนร่วม-

มีส่วนร่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีส่วนร่วม (v.) participate in See also: have a part in, have a hand in
English-Thai: HOPE Dictionary
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contribution๑. การให้เงินช่วยเหลือ๒. การอุดหนุน๓. การเข้ามีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contributoryการมีส่วนร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-contributoryการไม่มีส่วนร่วม ดู contributory [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
engage (vt.) มีส่วนร่วม Syn. involve, take part in
get in (phrv.) มีส่วนร่วม Syn. get in on
join (phrv.) มีส่วนร่วม See also: ประสมโรง Syn. take part in, participate
join in (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in with
join in with (phrv.) มีส่วนร่วม See also: เข้าร่วม Syn. join in
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
participate with (phrv.) มีส่วนร่วมกับ
figure in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: ปรากฏตัวให้เห็น Syn. have in
involve in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
share in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: มีส่วนใน
come in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, get in, get into, let in on
get in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, come in on, get in, get into, let in on
muck in (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำงานร่วมกันได้ดี
piece of the action (idm.) มีส่วนร่วมในโครงการ See also: ให้มีส่วนร่วมด้วย
collective (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. combined, common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
combined (adj.) ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน See also: โดยส่วนรวม Syn. common, cooperative, corporate, mutual Ops. distributive
communion (n.) การมีส่วนร่วม Syn. sharing, participation
eer (suf.) ผู้มีส่วนร่วม
hand (n.) ความมีส่วนร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think we are evolving in this collective understanding?คุณคิดว่าเราค่อยๆ มีส่วนร่วม ในความเข้าใจที่ตรงกันนี้มั้ยครับ
It's in Svenish, so join in as best you can.มีส่วนร่วมกับดีที่สุด สามารถเป็นอย่างดี
Engage contact!มีส่วนร่วมการติดต่อ!
Vast contributions to charity, never disclosed.มีส่วนร่วมมากมายในการกุศล ที่ไม่เคยเปิดเผย
Engaged in the process.มีส่วนร่วมในกระบวนการ
Works well with others. That's a fucking joke.มีส่วนร่วมในงาน ฮะ ตลกซะไม่มี
And our people? Did our people take part?{\cHFFFFFF}และผู้คนของเราหรือไม่ คนของเราไม่ได้มีส่วนร่วม?
People who've contributed millions of dollars out of their own pockets... to Project HOPE to the CARE packages sent all over the world to people like you!{\cHFFFFFF}ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมนับล้าน ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}โครงการความหวังให้กับแพคเกจการดูแลส่ง ทั่วทุกมุมโลกเพื่อคนที่ชอบคุณ!
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ
Anyway, if I had this part in the picture, it puts me right back on top again.แต่ถ้าผมมีส่วนร่วมในรูปนี้มันทำให้ฉันกลับมาอยู่ด้านบนอีกครั้ง
I don't want you to get involved.ฉันไม่อยากให้คุณมีส่วนร่วม
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ
Did none of you deduce the others were involved, too?พวกคุณไม่คิดบ้างเหรอ ว่าคนอื่นๆ มีส่วนร่วมเรื่องนี้ด้วย
I simply will not tolerate eavesdropping unless I'm a part of it.ฉันจะไม่ยอมให้พวกหล่อนทำอย่างนี้เด็ดขาด ถ้าฉันไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย
I want to be in it.แม่อยากมีส่วนร่วมด้วย
If it can be done, I want you to know upfront of your capture, or any of this leaks, we'll deny any participation, or even knowledge of your existence.ถ้างั้นก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่า ถ้าคุณถูกจับ หรือบางอย่างรั่วไหลออกไป เราจะปฏิเสธว่าไม่มีส่วนร่วมNหรือรู้เห็นในการมีตัวตนของคุณ
Don't you miss being involved?คุณไม่คิดถึงการมีส่วนร่วมเหรอ
I was the East Coast distributor of involved.ฉันเคยเป็นผู้จัดจำหน่าย การมีส่วนร่วมของฝั่งตะวันออก
You aren't comprehending the position that you're inนายไม่ได้เข้าใจเลย ว่านายก็มีส่วนร่วมในนี้ด้วย
Today is history, and you are part of it.วันประวัติศาสตร์ที่เรามีส่วนร่วม
Well, Carol says she and Susan want me to be involved.คือคารอลบอกว่า เธอกับซูซานอยากให้ฉันมีส่วนร่วม
But if I'm not comfortable with it, I don't have to be involved.แต่ถ้าฉันรู้สึกอึดอัดละก็ ฉันไม่ต้องมีส่วนร่วมก็ได้
What does she mean by "involved"?แล้วมีส่วนร่วมยังไงล่ะ
Um, I don't think I can be involved in this particular family thing.ผมคงมีส่วนร่วมในครอบครัวนี้ด้วยไม่ได้
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
They will actively participate on-site, during the construction process.พวกเขาจะมีส่วนร่วมอย่าง แข็งขันในสถานที่ ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
Isn't it true that contractors, like Hadden Industries are making contributions in exchange for technology rights?มันไม่ได้เป็นความจริงที่ว่าผู้รับ เหมาเช่นฮาร์ดเดนอุตสาหกรรม จะทำให้มีส่วนร่วมในการแลก เปลี่ยนสำหรับสิทธิเทคโนโลยี?
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี
I can't. I'm involved now.ไม่ไป ผมมีส่วนร่วมแล้ว
... orparticipatein disciplining his children...... หรือมีส่วนร่วมกับลูกๆ ...
I'm not just....แล้วฉันไม่ควรมีส่วนร่วมบ้างหรือไง
Actually, you're partly responsible, tooจริงๆแล้ว นายก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร
I still prefer to keep humans in the loop.ผมอยากให้คนมีส่วนร่วม
I want to do my part, sir. We gotta hold the dock.ผมอยากมีส่วนร่วมครับผม เราต้องยึดอู่ไว้ให้ได้
So slavery for example or other forms of tyranny are inherently monstrous but the individuals participating in them may be the nicest guys you could imagine benevolent friendly nice to their children even nice to their slaves caring about other people.เช่น ระบบทาส หรือระบบทรราชอื่น ๆ มันมีความวิปริตแฝงอยู่ภายใน แต่ตัวบุคคลที่มีส่วนร่วม
I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government they're not allowed to participate in anything the corporations do.ฉันหวังว่าพวกเขาควรทำความเข้าใจว่า พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในรัฐบาลได้ แต่ไม่สามารถ
And you, you're lucky enough to be a part of it, Pierre.นายโชคดีที่ได้มีส่วนร่วม
Don't get involved.ไม่ได้รับการมีส่วนร่วม

มีส่วนร่วม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีส่วนร่วม
Back to top