ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภายนอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภายนอก*, -ภายนอก-

ภายนอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภายนอก (n.) outside See also: outdoors Syn. นอกบ้าน Ops. ข้างใน, ในบ้าน
ภายนอก (adv.) outside Syn. ด้านนอก Ops. ข้างใน, ด้านใน, ใน
ภายนอก (adj.) external See also: outside Syn. ข้างนอก
ภายนอก (n.) appearance See also: look, feature, aspect Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
ภายนอก (n.) appearance See also: outer, look Syn. รูปลักษณ์, หน้าตา
English-Thai: HOPE Dictionary
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
appearance(อะเพีย'เรินซฺ) n. การปรากฎตัว,การไปศาล,สิ่งที่ปรากฎ, ลักษณะท่าทาง, โฉมภายนอก, Syn. manifestation, look,form)
arnica(อาร์'นิคะ) n. ต้นดอกยานภูเขาทอง, ทิงคเจอร์ผสมดอกยานภู่เขาทอง (ใช้ทาบาดแผลภายนอก) (genus Arnica)
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement,set
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
endoplasmic reticulumเป็นท่อขนาดเล็ก แทรกอยู่ทั้วไปในไซโตปลาสซึม และเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างผนังเซลล์กับผนังนิวเคลียส ของเหลวภายในนี้จึงเหมือนกับของเหลวภายนอกเซลล์ทำหน้าที่เป็นระบบสังเคราะห์และลำเลียงสารไปยังที่ต่างภายในและภายนอกเซลล์ แบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ Granular พวกนี้มี ribosome มาเกาะจึงเห็นเปืนผิวขรุขระ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงเพื่อปล่อยออกนอกเซลล์ ส่วนชนิดที่ 2 เรียกว่า Agranular หรือชนิดผิวเรียบเพราะไม่มี ribosome มาเกาะ ทำหน้าที่ผลิตสารพวกไขมันและลำเลียงโปรตีนต่าง ๆ ภายในเซลล์
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย
external(อิคซฺเทอ'เนิล) adj. ภายนอก,ข้างนอก,ผิวเผิน,นอกถิ่น n. ด้านนอก,ผิวนอก,สิ่งที่อยู่ข้างนอก, Syn. exterior
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
extrinsic(เอคซฺทริน'ซิค) adj. ไม่สำคัญ,ภายนอก, Syn. extrinsical, See also: extrinsically adv., Syn. extraneous
extrovert(เอคซฺ'โทรเวิร์ท) n. ผู้ชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอก adj. เกี่ยวกับการชอบเอาใจใส่ต่อสิ่งภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
facade(ฟะซาด') n. ส่วนหน้าของอาคาร,สิ่งที่ตกแต่งภายนอก,ลักษณะภายนอก, Syn. front,show -pl. facades
fairing(แฟ' ริง) n. โครงสร้างภายนอกของเครื่องบิน
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
guise(ไกซฺ) n. ลักษณะภายนอก,แบบเสื้อ,ลักษณะท่าทาง
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
inorganic(อินออร์แกน'นิค) adj. เกี่ยวกับอนินทรียสาร,ไม่มีลักษณะของสิ่งมีชีวิต,ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ,มาจากภายนอก.
external memoryหน่วยความจำภายนอกหมายถึง สื่อต่าง ๆ ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มจากหน่วยความจำหลัก (main memory) ในคอมพิวเตอร์ เช่น แถบบันทึก (tape) จานบันทึก (disk) เพราะราคาถูกกว่ามาก ถึงจะไม่เปิดไฟ ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ หน่วยความจำหลักในคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีที่พอจะนำข้อมูลจำนวนมาก ๆ เข้าไปเก็บไว้ได้หมด (ยิ่งมีขนาดใหญ่ ก็ยิ่งแพงมาก) เพื่อช่วยประหยัด เราอาจเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำรอง หรือหน่วยความจำช่วย (auxiliary storage) นี้ก่อน และจะดึงไปไว้ในหน่วยความจำหลักเฉพาะเมื่อเวลาต้องการเรียกใช้มีความหมายเหมือน external storage, secondary memory และ auxiliary storage
jotunheim(ยอ'ทูนเฮม) n. โลกภายนอก,โลกของยักษ์.
latchstring(แลช'สทริง) n. เชือกสอดรูประตูเพื่อดึงสลักชื้นจากภายนอก
lcd(แอลซีดี) ย่อมาจากคำว่า liquid crystal display (จอภาพผลึกเหลว) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลวใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง,ตำแหน่ง,สถานที่,การวัด,การกำหนดที่ตั้ง,การหาแหล่งที่ตั้ง,การให้เช่า,สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
meteorite(มี'ทีอะไรทฺ) n. ลูกอุกกาบาต,หินหรือแร่หรือโลหะที่ตกลงมาจากอวกาศภายนอกสู่โลก,ดาวตก,สะเก็ดดาว., See also: meteoritic adj.
objectivity(ออบเจคทิฟ'วิที) n. การยึดถือวัตถุภาวะวิสัย,ข้อเท็จจริงภายนอก,ความเป็นรูปธรรม
out(เอาทฺ) adv.,adj. ออกไป,ออก,ข้างนอก,ออกหมด,หมด,หมดสิ้น,ห่างไกลกัน,พ้น,พ้นสมัย,ขาด,ผิด,ขาด,ตก,สลบไป,หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่,พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก,ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก,...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!,ออกไป
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
outside(เอาทฺ'ไซดฺ) n. ข้างนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,ส่วนนอก,สิ่งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหน้า,โฉมภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,ผิวนอก,วงนอก,ไกลสุด,เต็มขีด prep. ภายนอก,ข้างนอก. -Phr. (at the outside เต็มที่ เต็มขีด มากที่สุด) -Phr. (outside of นอกจาก ยกเว้น)
outward(เอาทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,นอกเขต,นอกบริเวณ,เนื้อหนังมังสา,เปิดเผย,ชัดเจน,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง. n. ส่วนที่อยู่ภายนอก,โลกภายนอก,โลกของวัตถุ,ไปจากท่า., See also: outwardness n., Syn. exterior
periphery(พะริฟ'เฟอรี) n. เส้นรอบวง,ผิวรอบนอก,ส่วนภายนอก,บริเวณปลายเส้นประสาท,ขอบเขต,ขอบนอก, Syn. perimeter
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
profile(โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา., See also: profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
colour(n) สี,สีสัน,สีผิว,รงควัตถุ,สิ่งที่ปรากฏภายนอก,บุคลิกลักษณะ
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
extrinsic(adj) ภายนอก,ไม่สำคัญ
facade(n) หน้าตึก,ส่วนหน้า,ลักษณะภายนอก
facing(n) เครื่องประดับภายนอก,ชั้นพื้นผิว,การฉาบปูน,การปะหน้า
exogenous(adj) ซึ่งเกิดจากภายนอก
guise(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องบังหน้า,หน้ากาก,การปรากฏ,ลักษณะภายนอก
inorganic(adj) อนินทรีย์,ไม่มีรูปร่าง,มาจากภายนอก
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
outlying(adj) นอกทาง,ห่างไกล,อยู่ภายนอก
outside(adj,adv,p ไกลสุด,ผิวนอก,ข้างนอก,ภายนอก,ด้านนอก,วงนอก
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
outward(adj) ด้านนอก,ข้างนอก,ภายนอก,นอกเขต
outwardly(adv) ด้านนอก,ภายนอก,ข้างนอก,ผิวนอก
outwards(adv) ออกข้างนอก,สู่ภายนอก,ไปข้างนอก
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
semblance(n) รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
without(adv,pre) ภายนอก,ข้างนอก,ปราศจาก,นอกเหนือ,พ้น,ไม่มี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extraneousภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antiphlogistic๑. ยาแก้อักเสบ (ใช้ภายนอก)๒. -แก้อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exterior angleมุมภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
external memoryหน่วยความจำภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
extrinsic-ภายนอก, -จากภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outreach activityกิจกรรมสู่ภายนอก, บริการสู่ภายนอก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outside airอากาศภายนอก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outsourceใช้บริการภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pudendumอวัยวะเพศภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party๑. พรรคที่สาม๒. บุคคลภายนอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third person liabilityความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vermin๑. หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminth และ worm ๒]๒. ปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vermination; verminosis๑. การติดหนอนพยาธิ๒. การติดปรสิตภายนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exภายนอก [การแพทย์]
Externalภายนอก,ด้านนอก [การแพทย์]
annelidแอนเนลิด, สัตว์ในไฟลัมแอนเนลิดา มีลำตัวกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงแหวนต่อกันทั้งภายนอกและภายใน เช่น แม่เพรียง ไส้เดือนดิน ปลิง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Caseครอบโลหะภายนอกการป่วยหนึ่งครั้ง [การแพทย์]
Containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย
Diodeไดโอดอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอดประกอบด้วยขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]
Efferent Dischargeเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก [การแพทย์]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extraneousการรับรู้ภายนอก [การแพทย์]
Extrinsicอยู่ด้านนอก,สาเหตุภายนอก,นอกต่อม [การแพทย์]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
In Vitroในหลอดทดลอง, ภายนอกร่างกาย, ในหลอดแก้วทดลอง, การทดสอบ, นอกร่างกาย, ในแก้ว, ภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Inside Outจากภายในออกภายนอก [การแพทย์]
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Marsupializationการผ่าระบายโพรงโดยให้เป็นทางเปิดสู่ภายนอกตลอดเวลา [การแพทย์]
Outsourcingการจัดจ้างคนภายนอกการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เป็นการว่าจ้างให้บริษัทหรือหน่วยงานภายนอกห้องสมุดเข้ามารับผิดชอบหรือดำเนินงานเพื่อช่วยงานในบางส่วนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาด้านงบประมาณและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอกมีเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ คือ
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
sense organอวัยวะรับความรู้สึก, โครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน  ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spiracleช่องหายใจ, ช่องเปิดออกสู่ภายนอกของระบบท่อลมของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิดเพื่อใช้หายใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง
Reactor containmentอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอกที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อ ป้องกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากอุบัติภัยภายนอก และเพื่อไม่ให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมกรณีเกิด อุบัติเหตุภายในอาคารหรือสิ่งกักกั้นชำรุดหรือเสียหาย [นิวเคลียร์]
Secure Landfill บริเวณที่เลือกหรือเตรียมไว้เพื่อการฝังกลบขยะ การฝังกลบกากของเสีย อันตรายตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีความปลอดภัยจากการรั่วไหลออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การปูด้วยชั้นดินเหนียว แผ่นพลาสติกโพลีเอทีลีน ความหนาแน่นสูงเพื่อกันการรั่วซึม โดยมีอายุใช้งานหรือมีอัตราการถมขยะที่ยาวนาน [สิ่งแวดล้อม]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40)
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Turtle เต่าทะเล เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
twisted pair cableสายคู่บิดเกลียว, สายนำสัญญาณ แต่ละคู่สายที่เป็นสายทองแดงจะถูกพันบิดเป็นเกลียว เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียงภายในสายเดียวกันหรือจากภายนอก ทำให้สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง สายคู่บิดเกลียวสามารถใช้ส่งข้อมูลจำนวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exterior (n.) ภายนอก See also: ชั้นนอก, ข้างนอก Syn. outside, surface
exterior (adj.) ภายนอก See also: ข้างนอก Syn. outer, outermost, outside
external (adj.) ภายนอก See also: ข้างนอก, ชั้นนอก Syn. outer, outside
outside (adv.) ภายนอก See also: ข้างนอก, ด้านนอก Syn. outdoors Ops. inside
without (adv.) ภายนอก See also: ข้างนอก Syn. outside, outdoors
appearently (adv.) อย่างแสดงให้เห็นภายนอก Syn. superficially
buff (adj.) ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
casing (n.) กรอบภายนอก Syn. case, shell
cast (n.) สิ่งภายนอก Syn. appearance
color (n.) ลักษณะภายนอก See also: คุณลักษณะ Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
colour (n.) ลักษณะภายนอก See also: คุณลักษณะ Syn. hue, appearance, guise, colour, coloring, colouring
configuration (n.) โครงร่างภายนอก Syn. form, shape
endogenous (adj.) ไม่มีสาเหตุภายนอก
external (adj.) ที่ใช้ภายนอก (โดยเฉพาะกับร่างกาย) Syn. outside, surface
external (n.) ลักษณะภายนอก (คน, สิ่งของ) See also: ข้างนอก, ชั้นนอก Syn. exterior, outside
extraneous (adj.) ที่มาจากภายนอก Syn. external, outward Ops. intrinsic
extrinsic (adj.) ที่มาจากภายนอก Syn. external, extraneous, outward Ops. intrinsic
face-lift (n.) การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
facing (n.) ชั้นพื้นผิวภายนอก See also: ชั้นฉาบปูน Syn. outer layer
general aspect (n.) ลักษณะภายนอก See also: ลักษณะทั่วไป Syn. appearance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me make you part of the view from outside, Katrina.ผมขอให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของมุมมอง ภายนอก from, Katrina
Oh, numb on the outside, sensitive on the inside.โอ้ ภายนอก ไร้ความรู้สึก แต่ภายใน เปราะบาง
Ducky, what do you think?ภายนอก ไม่มีร่องรอยของการช็อค
As well as can be expected, but a broken heart takes time to mend.ภายนอกก็ดีอยู่หรอก แต่จะรักษาแผลใจ คงต้องใช้เวลา
On the surface, you project an image of trust.ภายนอกคุณดูหน้าชื่อถือ
Outwardly, I was everything a well brought up girl should be.ภายนอกฉันเป็นหญิงที่ถูกอบรมอย่างดี
♪ Outside it was hot but inside I was cold ♪ Hey. Let's go.ภายนอกช่างรุ่มร้อน แต่ภายในช่างเหน็บหนาว ไปกันได้แล้ว
If you loved her when she entered my body, then you're in love with Shin Ji Hyun.ภายนอกดูเป็นซงยีคยองตอนที่มีความรัก ถ้าอย่างนั้น ก็เท่ากับว่ารักชินจีฮยอนใช่ไหม
The outside, it looks like they don't care, but on the inside, they're chewing themselves up like cancer.ภายนอกดูเหมือนเขาไม่สนใจ แต่ภายในใจ... พวกเขาถูกมันเกาะกินอยู่ เหมือนกับมะเร็งร้าย
On the outside she acted like a prude but she was a filthy whore on the insideภายนอกดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อย แต่ภายในเธอเป็นกะหรี่โสมมคนนึง
The exterior, all along the grounds, the entryway.ภายนอกบ้าน บริเวณบ้าน ทางเข้า ใครก็ถาม
I know you play like you're the meanest and the hardest... but, actually, you're the most scared of all.ภายนอกปากร้ายใจดำ แต่ข้างในโคตรหวาดหวั่น
What they may lack in outer beauty, they more than make up for with their many talents.ภายนอกพวกเธอ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่, แต่พวกเธอก็งดงามมากขึ้น ด้วยพรสวรรค์ที่พวกเธอมี
This is a little rough on the outside.ภายนอกมันอาจจะดูขรุขระเล็กน้อย
Polish over principles.ภายนอกสำคัญกว่าข้างใน
Although he's in really bad condition, he always smiles when he talks about you.ภายนอกเขาสมบูรณ์แบบ แต่เขายิ้มเสมอเวลาพูดถึงคุณ
He may be coarse on the outside, but on the inside...ภายนอกเขาอาจดูน่ากลัวบ้าง แต่ภายในนั้น
She looks a little older than her age.ภายนอกเธอดูมีอายุมากกว่ากว่าความเป็นจริง
The cool exterior, the fire below.ภายนอกเย็นชา แต่ภายในเร่าร้อน
They pass as humans, all that regular jazz.ภายนอกเหมืนมนุษย์ทุกอย่าง
The guy may seem plush and huggable on the outside, but inside, he's a monster.ภายนอกเหมือนผ้านวมที่สามารถกอดได้ แต่ภายในนั้น เขาคือปีศาจชัดๆ
Wild on the outside, but dependable on the inside.ภายนอกแรง แต่ภายในวางใจได้สนิท
Not in externals, but her inner landscape is quite picturesque, I suspect.ภายนอกไม่เหมือนหรอกค่ะ แต่ภายในใจของหล่อน เหมือนภาพวาดอันสวยงาม
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก
Of this brick dormitory and these tormented dreams we can but show you the outer shell, the surface.สิ่งแสนทรมานในแคมป์นี้ และความฝันที่ถูกย่ำยีจนชอกช้ำ เราคงให้คุณเห็นได้แต่เปลือกของมัน และภายนอกเท่านี้
Sometimes a crust of bread falls from these windows for a comrade outside.บางครั้งก็มีเศษขนมปัง จงใจหล่นออกมาจากหน้าต่าง เพื่อให้เพื่อนที่อยู่ภายนอก
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด
Don't expect to find here the freedom granted in the outside worldไม่หวังว่าเพื่อค้นหาอย่างที่นี่ freedom granted ในโลกภายนอก
"Well, look outside, he's waiting for you..."ดี, ดูภายนอก, เขา' waiting for ที่คุณ... "...
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ
Not a place for outsiders.ไม่ใช่สถานที่สำหรับบุคคลภายนอก
It's not their looks that count.มันไม่ใช่อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก
"I choose my friends for looks, my enemies for intelligence.""ฉันเลือกคบเพื่อนจากลักษณะภายนอก, คบศัตรูเพื่อสติปัญญา."
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก
You said that your war is over.นายพูดว่า สงครามของนายมันจบไปแล้วNฉันว่าภายนอกหน่ะใช่
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.ถ้าช่วยชายคนนี้ออกมาได้ แล้วเขาช่วยออกไปบอกโลกภายนอกนั้นว่าNเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว เราจะช่วย
Have you any idea why Eriksson stayed out of the hootch?คุณรู้มั้ยว่าทำไมพลทหารอีริคสัน.. จึงอยู่แต่ภายนอกกระท่อม
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ
You are here because the outside world rejects you.คุณอยู่ที่นี่ ... ... เพราะโลกภายนอกปฏิเสธคุณ
Like so many things, it is not what is outside, but what is inside that counts.เหมือนของหลายอย่าง ไม่สำคัญที่ภายนอก สำคัญที่ภายในต่างหาก นี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดา!

ภายนอก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภายนอก
Back to top