ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outermost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outermost*, -outermost-

outermost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outermost (adj.) นอกสุด See also: ไกลสุด Ops. innermost
English-Thai: HOPE Dictionary
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลือกนอก (n.) outermost shell Syn. เปลือก
เปลือกนอก (n.) outermost shell Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He descendeth from the outermost part of heaven.สวรรค์ได้มอบอาวุธทรงมหิทธา
The outermost planets unknown to the ancients and only discovered after the invention of the telescope.ดาวเคราะห์นอกสุด ไม่รู้จักกับสมัยก่อน และค้นพบหลังจากการ ประดิษฐ์ของกล้องโทรทรรศน์
Beyond the outermost planet there's a swarm of tens of thousands of frozen worlds.นอกเหนือจากดาวเคราะห์นอกสุด มีฝูงนับหมื่นของโลกแช่แข็ง
By comparing them with lines given by glowing substances in the laboratory, we can determine that the same elements familiar to us on the Earth also exist in the outermost star.โดยแจ่มสารในห้องปฏิบัติการ เราสามารถตรวจสอบว่าองค์ ประกอบเดียวกันคุ้นเคยกับเรา บนโลกยังอยู่ในดาวนอกสุด
The distance between Earth and the outermost planet Neptune varies as the planets orbit the Sun.ระยะห่างระหว่างโลก และดาวเนปจูนดาวเคราะห์ นอกสุด แตกต่างกันไปในขณะที่ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์
Each of us is a tiny being riding on the outermost skin of one of the smaller planets for a few dozen trips around the local star.เราแต่ละคนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ขี่บนผิวชั้นนอกสุดของหนึ่ง ในดาวเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับการเดินทางไม่กี่สิบ รอบดาวท้องถิ่น
When our solar system passes through an interstellar cloud, the gravity of the massive cloud stirs up the outermost comets.เมื่อระบบสุริยะของเราผ่านเมฆดวงดาว แรงโน้มถ่วงของเมฆขนาดใหญ่ ขยับขึ้นมานอกสุดดาวหาง
In our solar system, the innermost planet, Mercury, moves much faster than the outermost one, Neptune.ดาวเคราะห์สุดพุธย้ายได้เร็วขึ้นมาก กว่าหนึ่งในสุดดาวเนปจูน และนั่นทำให้รู้สึกใช่มั้ย?
Everyone expected that the outermost stars in a galaxy would act the same way.ทุกคนคาดหวังว่าดาวสุดในจักรวาล จะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน
Voyager 2 gave us our first portrait of the outermost planet, Neptune... where the winds roar at 1,000 miles per hour... and its moon Triton, where geysers of boiling nitrogen shoot five miles high.รอบโลก 2 ทำให้เรามีภาพ ครั้งแรกของเรา ของดาวเคราะห์นอกสุดเนปจูน ที่ลมคำราม 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมง

outermost ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qià, ㄑㄧㄚˋ, 髂] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4

outermost ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle
毛表皮[もうひょうひ, mouhyouhi] (n) (See キューティクル) cuticle; outermost layer of a hair
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it)

outermost ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell ; outside FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outermost
Back to top