ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผสมผสาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผสมผสาน*, -ผสมผสาน-

ผสมผสาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผสมผสาน (v.) integrate See also: combine, blend, mix Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป
English-Thai: HOPE Dictionary
cim(ซีไอเอ็ม) 1. ย่อมาจาก computer input from microfilm (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้) 2. ย่อมาจาก computer integrated manufacturing (การผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์) หมายถึงการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วย
farraginous(ฟะแรจ' จะนัส) adj. ผสมผสาน
hypermediaสื่อหลายมิติมีความหมายเหมือนมัลติมีเดีย (mulltimedia) หรือบางครั้งก็เรียกว่า ไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) ซึ่งก็คือการผสมผสานของข้อความ - ภาพ - เสียง และวีดิทัศน์ (video) ในการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ฯ
intermixturen. การผสมผสาน,การคลุกเคล้า,สิ่งที่เกิดจากการผสมผสานกัน,สิ่งที่ใส่ลงไปผสม
interweave(อินเทอวิฟว') vt.,vi.,n. (การ) พันกัน,สานกัน,ผสมผสาน,คลุกเคล้า., See also: interweaver n. interwoven adj.
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
medley(เมด'ลี) n. เพลงผสม,ของผสมผสาน,สิ่งผสม. adj. ซึ่งผสมกัน,ผสมผสาน
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
sonata(ซะนา'ทะ) n. ทำนองเพลงผสมผสาน (โดยเฉพาะของเปียโน)
sort(ซอร์ท) n. ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ลักษณะ,ท่าทาง,อากัปกิริยา vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบ่งกลุ่ม. vi. คบค้าสมาคม,ผสมผสาน,ผูกมิตรกับ,เหมาะกับ,ตกลง. -Phr. (of sorts ชนิดเลวหรือปานกลาง) -Phr. (sort of ค่อนข้างทีเดียว), See also: sortable adj.
unixยูนิกซ์เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ของคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายราย (multiusers) โปรแกรมระบบนี้เขียนด้วยภาษาซี (ซี) พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยเบลล์ ของบริษัท TT&T เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ราวปลายทศวรรษ 1960 ใช้ได้ทั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ชนิด 32 บิต) มินิคอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมโปรแกรมระบบยูนิกซ์นั้น กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกที มี่โปรแกรมสำเร็จจำนวนมากที่เขียนภายใต้ระบบนี้ ระบบนี้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างระบบดอส (DOS) และระบบกุย (GUI) ดู DOS และGUI ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
blend(n) การคลุกเคล้า,การผสมผสาน
interweave(vt) การร้อยเข้าด้วยกัน,การผสมผสาน,การคลุกเคล้า
medley(n) การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
mingle(vt) ผสม,ระคน,ปน,มั่วสุม,ผสมผสาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrateผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว [การแพทย์]
Acculturationการผสมผสานทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Hybridไฮบริดลักษณะผสมระหว่าง 2 วัสดุ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ร่วมกัน แบบผสมผสาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simultaneous Cropping System ระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]
Videoconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมทางวีดิทัศน์ (Videoconference) คือ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันในระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ต่างกันคนละสถานที่ โดยไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกัน โต้ตอบซึ่งกันและกัน และติดต่อรับส่งข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง โดยใช้กล้องวิดีโอ ไมโครโฟน และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสถานที่ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครือข่ายดิจิตอล และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ ได้ คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อจุดหรือจุดต่อหลายๆจุดโดยผ่านระบบสื่อสาร อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ ลำโพง ไมโครโฟน กล้อง และอุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน โดยส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีกฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพ และเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเองเส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chord (vt.) ผสมผสาน See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน Syn. harmonize, blend, arrange
commingle (vt.) ผสมผสาน
commingle (vi.) ผสมผสาน Syn. blend, intermix
integrate (vi.) ผสมผสาน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, incorporate, join
integrate (vt.) ผสมผสาน See also: รวมเข้าด้วยกัน Syn. combine, incorporate, join
interlard with (phrv.) ผสมผสานกับ See also: ปนกับ Syn. lard with
amalgamation (n.) ผู้ผสมผสาน Syn. consolidation, mixture
compost (n.) การผสมผสาน Syn. mixture, compound
cross (n.) การผสมผสาน Syn. mixture
integrated (adj.) ซึ่งผสมผสาน See also: ซึ่งรวมกัน Syn. composite,
interweave (n.) การผสมผสาน Syn. blend, mix
magic realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magical realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
mergence (n.) การผสมผสาน See also: การทำให้ลบเลือน
merger (n.) ผู้ผสมผสาน Syn. amalgamation, consolidation, mixture
mixed economy (n.) ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างกิจการของรัฐและเอกชน
mixed farming (n.) การทำฟาร์มแบบผสมผสานระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
pastiche (n.) งานผสมผสานทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี Syn. hodgepodge, medley Ops. sameness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we know enough about how they interact to realize that at extremely high temperatures -- around a million, billion degrees -- the electromagnetic and the weak force begin to merge.แม่เหล็กไฟฟ้าและแรงอ่อน แอเริ่มต้นที่จะผสาน การรวมกันนี้เรียกว่า เอลเอตทรอวีค ผสมผสาน คุณไม่จำเป็นที่จะเข้าใจมัน แน่นอนฉันทำไม่ได้
Merging... ♪...ผสมผสาน... โ™ช... Even more โ™ช
Quite the combination.ผสมผสานกันได้สมบูรณ์แบบ
A unique combinationผสมผสานอย่างมีเอกลักษณ์
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด
And what do you see? What do I see? I see a mysterious counterplay of light and dark.เห็นอะไรเหรอ ผมเห็นการผสมผสาน อย่างลึกลับของแสงและความมืด
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience.สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี
You do an eclectic celebration of the dance!ที่คุณทำผสมผสานของการเฉลิมฉลองเต้นรำ!
The perfect marriage of science and beauty.เป็นการผสมผสานอย่างสมบูรณ์แบบ ของวิทยาศาสตร์กับความงาม
See the place where the tides and seasons... and the turnin' of the earth... all come together.คุณจะเห็นที่ซึ่งเกลียวคลื่น และฤดูกาล... ...การหมุนของโลก... ...ผสมผสานกันและกัน
Now, I see you as a strange mix... of someone angry and yet apathetic.ตอนนี้ผมเห็นคุณกับอาการที่ผสมผสานไปด้วย อารมณ์โกรธแค้นและความชินชา
Blackwall tires. They blend into the pavement.แบล็กวอยาง พวกเขา ผสมผสานเข้าไปในทางเดิน
The trick is finding that perfect blend of sweet and sour.กลเม็ดที่ต้องหาให้เจอ คือการผสมผสานระหว่างหวาน และก็เปรี้ยว
I would say you enjoy wearing a mix-and-match style.ฉันคิดว่าคุณน่าจะใส่เสื้อผ้าสไตล์แบบผสมผสาน
I teach Mixed Martial Arts called K-1 to a few students.ผมฝึกสอนการต่อสู้แบบผสมผสาน K-1 ให้กับเด็ก ๆ น่ะครับ
Well, first things first, Zel, the waves it's the perfect combination of beauty and danger.ก็ สิ่งแรก เลย เซล คือ คลื่น มันผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่าง ความสวยงาม และ อันตราย
Bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต
I know you got something cooking, so... whatever it is, just be careful, okay?ฉันรู้ว่านายมี บางอย่างที่ผสมผสานกัน แต่... ....
Yeah, I like to mix things up.ใช่. ผมชอบผสมผสานอะไรใหม่ๆ
The lie and the truth had to feel the same.การโกหกและความจริง ต้องผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว
He said it was the perfect culmination to your line,เขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่สุดยอดมากๆ
...one fateful night the moon blessed her, with an extraordinary gift with a tinge of the magic of the valley forever!ในคืนแห่งโชคชะตา.. ...พระจันทร์ได้ให้พรเธอ ด้วยของขวัญที่พิเศษเกินธรรมดา.. ..และได้ผสมผสานเวทมนตร์เล็กๆน้อยๆ ลงไป..
Look. Now don't be afraid to mix and mash.ดูนะ ตอนนี้ ต้องไม่กลัวจะผสมผสาน
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย
That's state-of-the-art, high-tech, fucking polymer frame reinforced with fibre glass.เป็นงานชิ้นเอก, ไฮเทค, ตัวปืนเป็นโพลีเมอร์ ผสมผสานกับไฟเบอร์กลาส
It's a very complex model of the exact locations -มันเป็นแบบที่ผสมผสานกันน่ะ\ ไม่ใช่บริเวณนี้นี่
I thought genetic engineering was about mixing a spinach with a cauliflower.ผมนึกว่าการตัดต่อยีนเกี่ยวกับ การผสมผสานผักขมกับต้นกะหล่ำ
You are fucking awesome.แค่ใช้การผสมผสานอย่างลงตัว ของการมองโลกในแง่ดีและความใสซื่อก็พอ
(speaking spanish) Bye. Cool.การผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และการแร็ป
Some advice, blend in. Don't give her no reason to fixate on you.คำแนะนำบางผสมผสานสิ่งต่อไปนี้ Don't ให้เหตุผลที่จะ fixate ที่คุณเธอไม่
It's just awesome to finally have an application... a practical application for string theory.มันน่าทึ่งตรงที่มีโปรแกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงเมื่อผสมผสานกับทฤษฎีแล้ว
Individual frequencies between the clicks are inverted and recombined.เป็นความถี่เฉพาะๆไป ระหว่างการปล่อยเสียงสลับที่แล้ว เอามาผสมผสานกัน
I mean, you know, it's natural to have mixed feelings...ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติดี ที่มีความรู้สึกๆ ผสมผสานกันได้...
Now, obviously, for this medley to work,ตอนนี้ ชัดเจนแล้วว่านี่คือการผสมผสาน
Garrett calls this dizzying geometrical relationship between all the particles and forces in the universe an exceptionally simple theory of everything.เพราะมันเป็นชนิด ของสมมติฐาน ว่าส่วนใหญ่ของเรา ได้รับค่าทำงานให้ นั่นคือการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน
To her the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something, to be encouraged.สำหรับมันแล้วการผสมผสานเรื่องผู้วิเศษกับมักเกิ้ลนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกียจชัง ... แต่เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนยิ่ง
Oh, my gosh. What a perfect combination.โอ้ พระเจ้า มันผสมผสานได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก
Well, I practiced some Neo-medieval medicine, and I tended to a thief.เอ่อ ได้ฝึกการแพทย์แบบผสมผสาน และฉันมีแนวโน้มได้คนไข้เป็นขโมย
Combined with the chance that this is his first time dumping bodies.ด้วยการผสมผสานกับโอกาสที่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของเขาที่ทิ้งศพ
No, every writer condenses people for better dramatic effect.ไม่นะ นักเขียนทุกคนก็ต้องผสมผสานตัวละคร เพื่อให้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผสมผสาน
Back to top