ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทระนง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทระนง*, -ทระนง-

ทระนง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทระนง (v.) to be arrogant See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty Syn. ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง
ทระนงตัว (v.) be proud See also: be proud oneself, be self-confident Syn. หยิ่งยโส, ถือตัว Ops. ถ่อมตัว, เจียมตัว
ทระนงศักดิ์ (v.) be proud See also: be self-confident, be lordly Syn. หยิ่งในศักดิ์ศรี
English-Thai: HOPE Dictionary
coxy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,ขี้โอ่,ทระนง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
condescending (adj.) ซึ่งทระนง See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว Syn. arrogant, snobbish Ops. humble, modest
haughtiness (n.) ความทระนง See also: ความหยิ่งยโส Syn. arrogance, snobbishness Ops. humbleness, modesty
haughty (adj.) ซึ่งทระนง See also: ทะนง, ถือยศ, โอหัง, ถือตัว Syn. arrogant, condescending, snobbish Ops. humble, modest
snobbishness (n.) ความทระนง See also: ความหยิ่งยโส Syn. arrogance Ops. humbleness, modesty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, I got a lot of personality, I got sass...ชั้นมีหลายบทบาท ชั้นทระนง
Well, the man's got a lot of pride.ก็เขาออกจะหยิ่งทระนง
The real curse of this valley is pride!คำสาปที่แท้จริงของหุบเขานี้ คือความทระนงตน
He's an arrogant so and so!เขาน่ะ หยิ่งทระนงและจองหองสุดๆ !
...it's a matter of pride?เป็นเรื่องของ.. ..ความทระนงตน ?
If you can sacrifice your pride, we can saved our families.... ...we can saved the valley!ถ้าท่านลดความทระนงของท่านลงได้\ เราก็สามารถรักษาครอบครัวของเราไว้ได้ เรารักษาหุบเขาของเราไว้ได้
And you turn us down out of pride, whatever and then you tell your wife that in fact we are paying for your treatment.และคุณกลับทระนงกับเรา ยังไงก็ช่าง แล้วจากนั้นคุณบอกเมียคุณ ว่าแท้ที่จริงเราจ่ายเงินค่ารักษาให้คุณ
Some sort of overweening pride, I suppose, that you think simply overwhelms me, clouds my judgment.คนที่มีนิสัยอวดดีทระนง ตามที่ผมคิดเอาไว้ นั่นแหล่ะที่คุณคิด มีผลให้เกิดความรู้สึกต่อผมอย่างง่ายดาย
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก
Well, Damon's too arrogant to think his only friend would betray him.เอิ่ม... เดมอนน่ะทระนงตัวเกินไป และไม่คิดว่าเพื่อนเขาเป็นคนที่ทรยส
I am a proud black woman.-ฉันคือหญิงผิวสี ผู้หยิ่งทระนง
I'm trying to be less of a douche.ผมพยายามลด ความทระนงตัวลงแล้วนะ
I never needed anybody in my lifeเคยทระนงไม่ลงให้ผู้ใดเลยสักนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทระนง
Back to top