ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำต้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำต้อย*, -ต่ำต้อย-

ต่ำต้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่ำต้อย (adj.) humble See also: lowly, low, common Syn. ต้อยต่ำ Ops. สูงศักดิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
humble(ฮัม'เบิล) adj. ถ่อมตัว,นอบน้อม,อ่อนน้อม,ต่ำต้อย. vt. ลดต่ำ,ทำให้ต่ำลง,ทำลายอิสรภาพอำนาจกำลังใจหรืออื่น ๆ ทำให้ถ่อมตัว. หมอบราบ., See also: humbleness n. humbler n. humblingly adv. humbly adv., Syn. meek,modest
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร
menial(มี'เนียล) adj. เกี่ยวกับคนใช้,เป็นขี้ข้า,ต่ำต้อย. n. คนใช้,ขี้ข้า., See also: menially adv., Syn. servile
ornery(ออร์'เนอรี) adj. ต่ำช้า,ต่ำต้อย,เจ้าอารมณ์,มีนิสัยไม่ดี., See also: orneriness n., Syn. low
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean
English-Thai: Nontri Dictionary
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อย
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
humble(adj) สุภาพ,ต่ำต้อย,อ่อนน้อมถ่อมตน
humility(n) ความคลายพยศ,ความลดเกียรติ,ความต่ำต้อย,ความนอบน้อม
little(adj) เล็ก,เล็กน้อย,น้อย,นิดหน่อย,ต่ำต้อย
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
broken (adj.) ต่ำต้อย
low (adj.) ต่ำต้อย See also: ต้อยต่ำ Syn. humble, meek, obscure
poor (adj.) ต่ำต้อย See also: น่าสังเวช, น่าสงสาร Syn. disgusting
baseborn (adj.) เกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อย
bring someone in on the ground floor (idm.) เริ่มทำงานที่ต่ำต้อย
condescend to (phrv.) ปฏิบัติราวกับ...ต่ำต้อย
feel small (phrv.) รู้สึกต่ำต้อย See also: รู้สึกละอาย, รู้สึกขายหน้า, รู้สึกเสื่อมเสีย Syn. look small
go through the mill (idm.) เริ่มทำงาน (ต่ำต้อย) ก่อนจะก้าวหน้า Syn. put through
humbleness (n.) ความต่ำต้อย See also: ความถ่อมตน
humbly (adv.) อย่างต่ำต้อย See also: อย่างง่ายๆ, อย่างประหยัด
let in on the ground floor (idm.) จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย
lower (vt.) ทำให้ต่ำต้อย See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ Syn. humiliate, dishonor, disgrace, debase Ops. elevate, honor
menial (adj.) เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ Syn. unskilled Ops. skilled
menially (adv.) อย่างต่ำต้อย
morganatically (adv.) โดยการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงต่ำต้อยกว่า
put down (phrv.) ทำให้รู้สึกต่ำต้อย (คำไม่เป็นทางการ)
sing low (phrv.) ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Up, down... triumphs, heartbreak.สูงส่ง ต่ำต้อย มีชัยหรืออกหัก
And cursed never to rise above it.ต่ำต้อยเกินกว่า จะตระหนักได้
What's happening, John?สิ่งที่เกิดขึ้น จอห์น? ก็ ในความต่ำต้อยของฉัน
You miserable slug!คุณเป็นทากผู้ต่ำต้อย
It is I, Gazeem, a humble thief.ฉันเอง กาซีม โจรผู้ต่ำต้อย
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี
I just don't wanna be humiliated again.ฉันไม่อยากเป็น ต่ำต้อยอีกครั้ง
Only left is Wachootoo Circle of Death.ดีใจที่พวกคุณให้ความชื่นชม แต่ผมเป็นเพียงผู้ต่ำต้อย
That has been given with good heart and trust to myself, your humble servant.ที่ได้รับมาด้วยหัวใจอันดีงาม และความเชื่อถือต่อตัวผม ข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยของพวกท่าน
Miss! I'll never forget...ช่างกรุณาต่อชายที่ต่ำต้อย เช่นผมจริงๆ !
We should make him into a regular here.เราต้องทำให้มัน เหมือนคนปกติต่ำต้อยให้ได้ ที่นี่
"Your humble servant, Silence Dogood.""ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย, ไซเรนท์ ดูกู๊ด."
In humble pursuits... in domestic bliss... among the rank-and-file... spreading joy... winning popular acclaim without revealing our origins.ในอาชีพต่ำต้อย... ในบ้านที่สุขสบาย... อยู่ระหว่างแถวกับผู้คน...
I mean, look how far away you are from everything you wanted to be.ดูสิ ตอนนี้นายต่ำต้อย กว่าที่นายเคยฝันไว้แค่ไหน
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
With my humiliation, and my guilt...กับความรู้สึกต่ำต้อย และความรู้สึกผิดของข้า
Feeling underrated and unappreciated.รู้สึกต่ำต้อยและไม่ค่อยปลื้ม
I'm grateful you have... joined us today for this humble celebration.ข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมาก ที่ทุกท่านให้เกียรติ มาร่วมงานฉลองอันต่ำต้อยในวันนี้
Welcome to my humble abode.ยินดีต้อนรับสู่บ้านที่ต่ำต้อยของผม
It's a little more than humble.มันยิ่งกว่าต่ำต้อยอีกนะ
It is difficult to imagine more humble origins than those of the genius now cooking at Gusteau's, who is, in this critic's opinion, nothing less than the finest chef in France.แต่ไม่มีสิ่งใดจินตนาการยากไปกว่า จุดกำเนิดอันต่ำต้อย ของอัจฉริยะ ที่กำลังทำอาหารอยู่ในร้านกุสโตว์ ผู้ซึ่ง ในมุมมองนักวิจารณ์อย่างผม
I was just a little nit in the yard...ผมมันแค่แมลงต่ำต้อย...
I come before you today humbled and humiliatedผมมาที่นี่ ในวันนี้ ด้วยความรู้สึกต่ำต้อย อับอาย
As Reno's golden boy was humiliated in the semifinals, and if he lives to be 100, he'll never live down that Disneyland line.เป็นเด็กของโกลเด้นรีโน เป็นต่ำต้อย ในรอบรองชนะเลิศ, และถ้าเขาชีวิตจะเป็น 100, เขาไม่เคยจะอยู่ลดลง ว่าสายดิสนีย์แลนด์
It's humbling enough to turn to a human for assistance.แค่ต้องให้มนุษย์ตัวจ้อยมาช่วยก็รู้สึกต่ำต้อยพอแล้ว
He makes me feel so humiliated.เขาทำให้หนูรู้สึกต่ำต้อย ไร้ค่า
Especially inferior work.โดยเฉพาะงานที่ต่ำต้อย
Merely the humble caretaker, O mighty sir.ข้าเป็นแค่ภารโรงผู้ต่ำต้อย ท่านผู้ยิ่งใหญ่
Man, you ever have someone show up in your life and just make you feel so damn small?พวก นายเคยมีใครสักคนมั้ยที่เข้ามาในชีวิต แล้วทำให้นายรู้สึกแบบ ต่ำต้อย
Marcus is never going to end up with a lowly Waldorf.ที่ยังคงว่างเปล่าอยากสิ้นเชิง btw, มาคัสก็คงไม่ลงเอยกับวอร์ดอล์ฟที่ต่ำต้อยหรอก
Consider us your humbled servants, 'cause if looks could kill, we wouldn't want to be Dan Humphrey.เมตตาเหล่าข้ารับใช้ที่ต่ำต้อยด้วย เพราะเพียงแค่ชายตามอง ก็คงฆ่าใครได้แล้ว เราคงไม่อยากเป็น แดน ฮัมฟรีย์กันเลยล่ะ
But she seems pretty humiliated to me. What are you saying?แต่เธอก็ดูต่ำต้อยสำหรับชั้นนะ / เธอว่าไงนะ?
We are such a small and humble system.เราเป็นแค่ระบบดาวเล็กๆ ที่แสนต่ำต้อย
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\"
Into the low lands of the Middle Kingdom.บุกเข้าใส่ดินแดนที่ต่ำต้อยของอาณาจักรกลาง
Did the snobs there look down on you, too?มีคนหัวสูงคนอื่น มองคุณต่ำต้อยบ้างมั้ย?
No matter how high we get, they still look down at us.ไม่ว่าเราอยู่สูงแค่ไหน ก็ยังมีคนมองเราต่ำต้อยอยู่ดี
So your point is that we both had humble beginnings?สรูปประเด็นของคุณคือ\ เราทั้งคู่เริ่มมาจากความต่ำต้อย?
A low-life broke into our home and kidnapped my sister and Iชีวิตต่ำต้อยคนหนึ่งก็ทำให้บ้านเราแตกแยก และก็ได้ลักพาตัวพี่สาวและตัวฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำต้อย
Back to top