ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตอบสนอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตอบสนอง*, -ตอบสนอง-

ตอบสนอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอบสนอง (v.) meet See also: satisfy, fulfill Syn. สนองตอบ
ตอบสนอง (v.) meet See also: satisfy, fulfill Syn. สนองตอบ
ตอบสนอง (v.) respond See also: react, reply, answer Syn. ตอบรับ
ตอบสนอง (v.) respond See also: react, reply, answer Syn. ตอบรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
rebound(รีเบาน์ดฺ') vi.,n. (การ) กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง,สะท้อนกลับ,เด้งกลับ,ดีดกลับ,ตอบสนอง,ลูกบอลที่สะท้อนกลับ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ rebind vt. ทำให้สะท้อนกลับ, Syn. recover,recoil,echo
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน,ชดเชย,ชดใช้,ตอบสนอง n. การชดเชย,การชดใช้,ค่าชดเชย,ค่าชดใช้,รางวัล,ค่าตอบแทน,, See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse,recoup,amends
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply ###A. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง
responsive(รีสพอน'ซิฟว) adj. เป็นคำตอบ,เป็นการตอบ,เป็นการตอบสนอง, See also: responsiveness n., Syn. reactive
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก,ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze,bowl
English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
reciprocate(vt) ตอบแทน,ย้อนกลับ,แลกเปลี่ยนกัน,ตอบสนอง
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)เฟิสต์ (คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reciprocityภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ, ภาวะตอบสนองกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tropismการโน้มตอบสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anergyกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Catalepsyการลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [การแพทย์]
Disaster early Warning systemระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินระบบเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน คือ ระบบที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยพิบัติที่ชัดเจนและทันเวลา เพื่อให้บุคคล ชุมชนและองค์กรที่ถูกคุกคามจากภัยพิบัติอันตราย สามารถเตรียมพร้อมและดำเนินการอย่างเหมาะสมในเวลาที่เพียงพอที่จะลดความอันตรายหรือความสูญเสีย ซึ่งระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ความสามารถในการตรวจสอบ วิเคราะห์และการพยากรณ์อันตราย ความสามารถในการสื่อสารหรือแพร่กระจายข้อมูลเตือนภัยและความสามารถของท้องถิ่นในการตอบสนองต่อข้อมูลเตือนภัย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Evoked Potentialsกระแสไฟที่เกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อ,ศักย์บันดล,ศักยบันดล,การตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
Item response theoryทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ [TU Subject Heading]
Jerkปฏิกิริยาตอบสนองเอ็นกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Mydriasisม่านตาขยาย, รูม่านตาขยาย, การขยายม่านตา, ม่านตาขยายโต, ม่านตาโต, ม่านตาขยายและไม่ตอบสนองต่อแสง [การแพทย์]
Response surfaces (Statistics)พื้นผิวตอบสนอง (สถิติ) [TU Subject Heading]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tropismการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [TU Subject Heading]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
systems analysisการวิเคราะห์ระบบสำรวจระบบงาน หรือวิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่เพื่อศึกษาว่าผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานมีวัถุประสงค์ในการทำงานอย่างไร ต้องการรายงานสารสนเทศอะไรบ้าง ระบบปัจจุบันตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้หรือไม่ การทำงานต่างๆ มีปัญหาอย่างไรบ้าง สมควรนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการอย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดมีระบบให้นักเรียนยืมหนังสือโดยนักเรียนจะต้องเขียนชื่อลงในบัตรยืมหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเก็บไว้ และบันทึกลงในสมุดยืมหนังสือ การวิเคราะห์ระบบห้องสมุดจะช่วยให้เห็นว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ปรับปรุงการยืมหนังสือสะดวกรวดเร็วขึ้นได้อย่างไร [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
answer (vi.) ตอบสนอง Syn. react, return
answer (vt.) ตอบสนอง
react (vi.) ตอบสนอง Syn. answer, respond
requite (vt.) ตอบสนอง See also: ตอบแทน
respond (vi.) ตอบสนอง See also: ตอบรับ, โต้ตอบ Syn. react, reciprocate
satisfy (vi.) ตอบสนองความต้องการ Syn. content, cheer, delight, rejoice
react to (phrv.) ตอบสนองต่อ See also: โต้ตอบ Syn. respond to
respond to (phrv.) ตอบสนองต่อ See also: ตอบกลับ Syn. react to
activate (vt.) ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนอง
amenable (adj.) ที่ตอบสนองต่อ See also: ที่ยอมให้ Syn. responsive, answerable
bisexual (adj.) ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. bi
bisexual (n.) คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. bi
cochlea (n.) อวัยวะรูปหอยโข่งในช่องหู (มีเซลล์ขนช่วงในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงที่มากระทบ) See also: คอเคีย
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
desensitise (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
desensitize (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล , ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, deaden, numb Ops. sensitize
medicable (adj.) ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา See also: ซึ่งรักษาให้หายได้ Syn. curable
nociceptive (adj.) ซึ่งตอบสนองต่อความเจ็บปวด
quick on the draw (idm.) ไวต่อการตอบสนอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cleo, meet Pinocchio.คลีโอ ตอบสนอง ปิโนคีโอ
But I really want you to meet my new teacher.แต่ ฉัน จริงๆ ต้องการให้คุณ เพื่อ ตอบสนอง ครูคนใหม่ ของฉัน
This is Air 18, responding to that assault off the 170.นี่คืออากาศ 18 ตอบสนอง เพื่อโจมตีปิดที่ 170.
In response to the same experimental stimulus.ตอบสนองการกระตุ้นในการทดลองเดียวกัน
Meet in the middle.ตอบสนองความต้องการในระดับกลาง
Yeah, we've got activity all right. She's doing the lambada in here.ตอบสนองดิ ดูเหมือนเธอกำลับเต้าระบำอยู่บนพื้น
Responds to cancer treatment, but there's no-ตอบสนองต่อการรักษามะเร็ง แต่ไม่มี..
Respond to signal, ten-seven-niner.ตอบสนองต่อสัญญาณ 10 7 9
It's a superlative performance under simulated pressure.ตอบสนองภายใต้แรงกดดันได้ดี
I also picked up on how you reacted when he said that you were keeping secrets from me.ตอบสนองยังไงตอนที่เขาพูดว่าพี่ กำลังมีความลับกับฉัน
React like a man, calmly.ตอบสนองเหมือนคนใจเย็น
My first response was to offer him some money.ตอบสนองแรกของฉันคือการ ให้เขา เงิน.
Then you will show up at Pretzelburg, meet the army, step into a car and cross over into Osterlich.แล้วท่านจะไปโผล่ ที่ แพทเซอร์เบิร์ก ตอบสนองกองทัพ ท่านต้องเดินทาง เข้าสู่ ออสตินลิค
I just want to have a little grog and listen to the frogs... and meet your wife.{\cHFFFFFF}ผมแค่อยากจะมีน้อย เหล้าและฟังกบ ... {\cHFFFFFF}และตอบสนองภรรยาของคุณ ถูก
I'd like you to meet a colleague of mine, Punjit Chaka.{\cHFFFFFF}ฉันอยากให้คุณตอบสนองความ เพื่อนร่วมงานของผม Punjit จักกะ
Mr. Ambassador, I'd like you to meet the village head man.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูตผมอยากให้คุณ ตอบสนองหัวมนุษย์หมู่บ้าน
To overreact is often less effective than not to react at all.{\cHFFFFFF}เพื่อแสดงออกมักจะเป็นที่มีประสิทธิภาพน้อย กว่าที่จะไม่ตอบสนองในทุก
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน
The thing about them was they would not respond.ถูกพวกเขาจะไม่ตอบสนอง มันก็มีสำหรับพวกเขา
I want to meet your daughter.ฉันต้องการที่จะตอบสนองลูกสาวของคุณ
We're here to meet a friend.เราอยู่ที่นี่เพื่อตอบสนองเพื่อน
Just respond, we can work everything out... over.เพียงแค่ตอบสนอง เราสามารถทำทุกอย่าง
You think you could meet me halfway? Maybe.คุณคิดว่าคุณสามารถตอบสนอง ฉันครึ่งหนึ่ง?
There is no response to stimuli.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้
Several warning shots were fired across her bow.ภาพเตือนหลายคนถูกยิง ข้ามไปยังธนูของเธอและเธอไม่ ตอบสนอง
There still was no response.ยังคงเป็นไม่มีการตอบสนอง ไม่มี.
Do you want me to repeat the last response?คุณต้องการให้ฉันไปทำซ้ำการ ตอบสนองที่ผ่านมา?
The response is: "I understand.การตอบสนองคือฉันเข้าใจ
I'm sorry, but I don't.จะตอบสนอง ฉันขอโทษ แต่ ฉันทำไม่ได้
See, it wants me. It wants food, but it has no stomach.มันตอบสนองผม มันอยากอาหาร แม้จะไม่มีกระเพาะ
Uh, Bub's been responding so well lately, I've let him live.บัฟมีการตอบสนองที่ดี ผมเลยเก็บไว้
Northern District battalion has not responded to mobilization request.กองพันเขตทางเหนือไม่มีการ ตอบสนองการร้องขอทางวิทยุสื่อสาร
Yuri, I want you to meet Len Wicklow, our new Russian-speaking specialist.ยูริฉันต้องการให้คุณเพื่อตอบสนองความเลนวิกโคลว์รัสเซียที่พูดผู้เชี่ยวชาญใหม่ของเรา
We wanna meet your Mr Barley.เราต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของคุณนายข้าวบาร์เลย์
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ...
Strobe velocity increasing.เพิ่มระดับการตอบสนอง
The electrochemistry of his brain... has responded better than I'd expected.คลื่นไฟฟ้าในสมองเขา ตอบสนองได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้
Synaptic activity has increased 400% in less than a month.ระบบประสาทตอบสนองเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนสี่ร้อยเปอร์เซ๊นต์
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels.ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง
Interesting reaction! But what does it mean?มีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่าสนใจ แต่ความหมายของมันอีกอะไรหละ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตอบสนอง
Back to top