ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชมเชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชมเชย*, -ชมเชย-

ชมเชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชมเชย (v.) praise See also: laud, compliment, eulogize, extol, admire, applaud Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
complimentary(คอมพลิเมน'ทะรี) adj. ซึ่งสรรเสริญ,ซึ่งชมเชย,ซึ่งยกยอ,อิสระ, See also: complimentarily adv. ดูcomplimentary, Syn. praising ###A. adverse
decoration(เดคคะเร'เชิน) n. การตกแต่ง,เครื่องตกแต่ง,เครื่องยศ,อิสริยาภรณ์,หนังสือชมเชย, Syn. ornamentation
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
laud(ลอด) {lauded,lauding,lauds} vt. สรรเสริญ,ชมเชย,สดุดี,ยกย่อง. n., See also: lauds n. ชั่วโมงแห่งการร้องเพลงสรรเสริญภาวนาในตอนเช้า (ศาสนาโรมันคาทอลิก) lauder n. ดูlaud laudator n. ดูlaud, Syn. praise
praise(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
rave(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พูดเพ้อเจ้อ,พูดคลั่ง,ชมเชยอย่างมาก,ทำให้เกิดเสียงรุนแรง, See also: raver n., Syn. tribute
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
commend(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
complimentary(adj) ซึ่งยกย่อง,ซึ่งชมเชย,ซึ่งสรรเสริญ,ด้วยความนับถือ,ด้วยความเคารพ
laud(vt) ยกย่อง,สดุดี,ชมเชย,สรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
laudation(n) คำสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสดุดี,คำชมเชย
mention(n) การกล่าวถึง,การพาดพิงถึง,การอ้างถึง,คำอ้าง,คำชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
praise (vt.) ชมเชย See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ Syn. eulogize, laud, cheer, admire
stroke (vt.) ชมเชย See also: กล่าวชมเชย, ให้กำลังใจ Syn. compliment
commend for (phrv.) ชมเชยในเรื่อง See also: ยกย่องในเรื่อง Syn. recommend for
acclamation (n.) การปรบมือยกย่องชมเชย See also: การแสดงความชื่นชมอย่างยินดี Syn. approval, applause
admirable (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง Syn. excellent, splendid
admiring (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม
cite for (phrv.) ได้รับคำชมเชย (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ได้รับการสดุดี
compliment (n.) คำชมเชย Syn. prise, tribute
plaudit (n.) การปรบมือยกย่องชมเชย See also: การแสดงความชื่นชมอย่างยินดี Syn. approval, applause, acclamation
praiseworthy (adj.) น่าชมเชย Syn. admirable
rave about (phrv.) ยกย่องชมเชยอย่างมาก
stroke (n.) คำชมเชย See also: การกล่าวคำชมเชย, การให้กำลังใจ Syn. encouragement, compliment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My compliments to your surgeon, Mr. McCarthy.ชมเชยของฉันเพื่อศัลยแพทย์ ของคุณนายแมคคาร์
I don't know how you did it, but I approve.ฉันไม่รู้ว่าเธอทำได้ยังไง แต่ต้องขอชมเชย
You saw the photos in there. Budahas received a presidential commendation.คุณเห็นรูปนั่นไหม Budahas ได้รับคำชมเชยจากประธานาธิบดี
I won the Silver Whistle Award at the cadet and have received numerous kudos as an officerผมได้รางวัลนกหวีดเงิน สมัยเรียน ร.ร. นายร้อย ได้รับคำชมเชยมากมายตอนที่เป็นนายตำรวจ
My compliments to the villagers for their hospitality.ฝากชมเชยไปยังหมู่บ้านด้วย.. ที่ให้การต้อนรับเราอย่างดี
I flatter myself that any young lady would be happy to be the mistress of such a house.ผมขอชมเชยตนเอง ว่าหญิงสาวทุกคนต้องมีความสุขมาก ที่ได้เป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้
Yeah, it's a really good thing you found this.ใช่ มันช่างเป็นเรื่องที่น่าชมเชย ที่คุณอ่านน้ำเสียงผมออก
And if he praises you, say,และถ้าพระราชาชมเชยเจ้า ให้พูดว่า
NAVSAT lost him crossing the border, but we did get a consolation prize.ดาวเทียมคลาดกับเค้าที่ชายแดน แต่เราก็ได้รางวัลชมเชยมาแทน
The whole creepy elfin thing was a compliment, I swear!เรื่องทั้งหมดนั้น เป็นแค่คำชมเชย, ผมสาบานได้!
I appreciate the threats, I really do.ผมชมเชยกับคำขู่นั้นนะ จริงๆนะ
And, for what it's worth, you all tried your... best.และคงจะต้องขอชมเชย ทุกคนที่พยายามเต็มที่... มั้ง
As much as I appreciate company...ฉันขอชมเชยบริษัทจากสนามบินนะ ฉันคิดว่าฉันได้พูดให้เข้าใจแล้ว
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย
And by "feedback," he Means "a wall of praise."แล้ว"ผลตอบรับ"ที่เขาหมายถึงคือ"น่าชมเชยมาก"
There's no environmental movement working actively on this issue that has any kind of power at all in that country.ร่างนี้ควรจะต้องพิจารณาข้อเสนอ ประเทศโดมินิกา ขอชมเชยตัวแทนของญี่ปุ่น
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง
From the admiring eyes of your father,จากสายตาที่ชมเชยของพ่อนาย
My compliments to the chef. [chuckles] I'll give you his number, and he delivers.คำชมเชยฉันเพื่อพ่อครัว ฉันจะให้เบอร์ของเขา
Is it that hard, Ray, to come up with a compliment for a woman?มันดูยากไป เรย์ ที่ทำอย่างนั้น กับคำชมเชยสำหรับผู้หญิงไหม
And that's a compliment.นั่นเป็นคำชมเชยเลยน่ะ
He's pulled two all-nighters in a row, working on this eulogy for the--the memorial service.เขาึดึงดันให้มีคนเฝ้าเวร กลางคืนไว้อย่างน้อยสองคน ทำงานเพื่อเขียนคำยกย่องชมเชย ประดับเกียรติยศความทรงจำ
Sir, if we would just kill the compliments and just say what's on your mind, I'd appreciate that.ท่านครับถ้าเราไม่คุยกัน เรื่องชมเชยนั้น แค่พูดออกมาในสิ่่ง ที่อยู่ในใจ ผมจะดีใจมาก
The best compliment our sports program getsคำชมเชยที่ดีที่สุดที่เราเคยได้รับในด้านกีฬา
Where I come from the highest compliment... that you can offer a person...จากที่ที่ผมมา คำชมเชยสุดซึ้ง\ ที่จะกล่าวมอบให้ผู้อื่น
Honorable mention goes to Rachel for "What is Static Electricity?"รางวัลชมเชยได้แก่ เรเชล "ไฟฟ้าสถิตย์คืออะไร"
Is that a compliment?- นั่นคือคำยกย่องชมเชยใช่ไหม
She needs to show me how brilliant she is. She needs to be admired.เธอต้องการแสดงให้ผมเห็นว่าเธอฉลาดมากแค่ไหน เธอต้องการถูกยกย่องชมเชย
The Wolf once took a shot at me because I complimented his mother in a way he didn't appreciate.เดอะวูฟครั้งหนึ่ง ยิงปืนใส่ผม เพราะว่าผมไปชมเชยแม่เขา ในแบบที่เขาไม่ชื่นชอบ
Well, thank you.ครับ ขอบคุณ ผมจะถือว่า นั่นเป็นคำชมเชยที่ยิ่งใหญ่
Compliments of Mr. Brody's still.คำชมเชยของคุณโบลดี้ โอ้ ฉันคิดถึงมันจัง
I worked on these compliments all the way from the airport.ผมทำงานเกี่ยวกับคำชมเชยเหล่านี้ทุกทางจากสนามบิน
That was almost a compliment...นั่นมันเกือบจะเป็นคำชมเชย...
No doubt to commend us on our great victory.ไม่ต้องสงสัยเลย คงจะมาชมเชย ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเรา
I'm giving you a compliment now so what's the matter?เกิดอะไรขึ้นฉันให้คำชมเชยเธอนะ
It's been a while since I've praised anyone...มันเป็นตั้งแต่ได้รับคำชมเชยจากใครสักคน
Was it really... meant to be a compliment?จริงเหรอ ที่ว่าชมเชยอยู่นะ
And I wanna single out one of our own who showed that with hard work and dedication, one teacher can make a difference.ผมต้องขอชมเชยครูคนนึง ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ครูคนนึง ก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้
Okay, it's time to honor our 2010 cross-country squad.เอาล่ะ ได้เวลาชมเชย ทีมวิ่งแข่งปี 2010 ของเรา
It was a compliment.ผมเชื่อเรื่องการชมเชย เมื่อสมควรแก่เวลา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชมเชย
Back to top