ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จวน*, -จวน-

จวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวน (n.) governor´s official resident See also: official resident Syn. บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
จวน (adv.) nearly See also: almost, practically, virtually Syn. ใกล้, เกือบ
จวนค่ำ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้ Ops. รุ่งเช้า
จวนค่ำ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้ Ops. รุ่งเช้า
จวนจะ (adv.) almost See also: nearly, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ
จวนตัว (v.) be cornered See also: be at bay Syn. คับขัน
จวนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย
จวนสุก (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe
จวนหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, ม่อย
จวนเจียน (adv.) almost See also: nearly, narrowly Syn. หวุดหวิด, เฉียด
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
จวนแจ (adv.) with so little time
English-Thai: HOPE Dictionary
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
imminence(อิม'มะเนินซฺ) n. ความจวนตัว,ความฉุกเฉิน,ความใกล้อันตราย,สิ่งที่ใกล้เข้ามา,อันตรายที่ใกล้เข้ามา
imminent(อิม'มะเนินทฺ) adj. จวนตัว,ฉุกเฉิน,ใกล้เข้ามา,ใกล้อันตราย,ฉุกละหุก., See also: imminently adv. imminentness n., Syn. impending
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
moribund(มอ'ริเบินดฺ) adj. ใกล้ตาย,จวนตาย,ร่อนแร่,จวนจะสูญพันธุ์,จวนจะหมด,ไม่เจริญ,อยู่กับที่, See also: moribundity n., Syn. dying,failing
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
oncoming(ออน'คัม'มิง) adj. ที่กำลังมา,จวน,ใกล้,n. การเข้าใกล้,การเริ่มมา
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ
toward(โท'เอิร์ด) prep. ไปยัง,ไปถึง,ไปทาง,ใกล้ ๆ กับ,หันไปทาง,เกี่ยวกับ,เนื่องจาก,ต่อ. adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
towards(โท'เอิร์ดซ) adj. ใกล้จะเกิดขึ้น,จวนแจ,อยู่ในระหว่าง,เป็นมงคล,ให้ประโยชน์
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
dying(adj) ใกล้ตาย,ใกล้จบ,จวนตาย,ร่อแร่
ramshackle(adj) โคลงเคลง,หลุดลุ่ย,จวนล้ม
imminence(n) ความจวนแจ,ความใกล้,ความฉุกละหุก
imminent(adj) จวนแจ,จวนตัว,ใกล้,ฉุกละหุก
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get on for (phrv.) จวน See also: เกือบถึง, จวนถึง, เข้าใกล้ Syn. get along, get on, go on for
rickety (adj.) จวนจะพัง See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก Syn. ramshackle, shaky, unstable
crepuscular (adj.) ที่เกี่ยวกับช่วงเวลาพระอาทิตย์จวนจะลับขอบฟ้า
imminence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminency, impendence
imminency (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence, impedence
impedence (n.) การจวนเจียน See also: การจวนตัว, การหวุดหวิด, การจวนแจ, การมีบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminence
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has been on the verge of tearsเธอจวนเจียนจะหลั่งน้ำตาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MAN (over radio): This is San Juan Sector 324.นี่คือ ซาน จวน หน่วย 324.
This is San Juan Sector 324.นี่คือซาน จวน หน่วย 324
You know, Juan Diego Arnaldo is a terrorist.คุณรู้ว่า จวน ดิเอโก้ อาร์นาโด้ เป็นผู้ก่อการร้าย
Comandante Juan Pablo Turrini.ผู้บังคับบัญชา จวน แพบโบล เทอรีนี่
I am Comandante Juan Pablo Turrini.ผมคือผู้บัญชาการ จวน แพบโบล เทอรีนี่
And Pete's letting me borrow the boat for the afternoon, so I'm gonna take you to the San Juan islands for a sunset picnic.และพีทให้ผมยืมเรือตอนบ่ายนี้ ผมก็เลยจะพาคุณไปที่เกาะซาน จวน สำหรับปิกนิคตอนพระอาทิตย์ตก
Yeah, coulda, woulda, shoulda.ใช่ เกือบ จวน ใกล้จะ
Starring Jeon Ji-hyun and Cha Tae-hyunจวน จิ-ฮุน แช เต-ฮุน
Juan Arnaldo.จวน ดิเอโก้ อาร์นาโด้
The baby's full-term.จวนจะครบกำหนดคลอดแล้วค่ะ
I'm due at Sergio Rossi to pick out new work shoes.จวนจะถึงเวลานัดเซอร์จิโอ รอสซี่ มารับรองเท้าอยู่แล้ว
It's about to explode.จวนจะระเบิดแล้วนะนั่น
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์
I'm coming to the best part.จวนถึงส่วนเด็ดแล้วน้า
Almost there. Don't rush me!จวนถึงแล้ว อย่าเร่งสิ
The Governor had lots of secret rooms.จวนผู้ว่านี้มีห้องลับมากมาย
Imminent danger applies only if law enforcement hears a violent threat or struggle at the scene.จวนเจียนตกเป็นอันตราย มีเพียงหน่วยงานด้าน กฎหมายเท่านั้น ที่จะใช้กองกำำลัง เข้าไปภายในจุดเกิดเหตุ
It's almost ready, Azrael.จวนได้ที่แล้ว อัซราเอล
Hi, Max. Aren't my dance lessons starting to pay off?หวัดดี แม็กซ์ คุณว่าฉันเรียนเต้นรำจวนได้ที่หรือยัง?
And even with that rickety old sled, the Jamaicans are flying through the turns.ทั้ง ๆ ที่ใช้สเลดที่เก่าจวนจะพังอยู่แล้ว แต่ทีมจาไมก้าแทบจะบินเข้าโค้งเลย
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย
In this show you will learn to turn simple ingredients into sensual, delicious dishes that fire the blood and satisfy the heart.ท่านจะได้เรียนรู้วิธีจำแลงอาหารง่าย ๆ ให้กลายเป็น ความรัญจวนใจเมื่อได้ลิ้มลอง เลือดลมจะซู่ซ่าด้วยปรารถนาในหัวใจ
OK. "Isabella's bold, sensual dishes bubbled to the pulse of their guitars."เสียงกีต้าร์พาอิซาเบลล่าให้รัญจวน
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ
200 years of termite damage and rot.อายุตั้ง 200ปี มันคงผุจวนหมดแล้ว.
It's almost time for the final round, yet you look very unhappy.นี่ก็จวนจะ ตัดสินแล้ว ทำใมเธอยังดูไม่ค่อยมีความสุข?
Please prepare yourself Jeonha.โปรดเตรียมตัวด้วย จวนฮา
When will you become No 1 in Tientsin?ตอนนี้ท่านจวนจะเป็นหนึ่งในเทียนสินหรือยัง
SEAN: We almost there, Twink.พวกเราจวนจะทำได้แล้ว ทวิน
One more session like that and he's gonna explode.เค้าน่ะจวนจะเสร็จเธอแล้ว
Can't do that. We are almost there.ไม่ได้นะ เราจวนจะถึงแล้ว
With her bringing in the latino vote, the governor's mansion's as good as yours.เพราะเธอจะดึงคะแนนเสียง จากคนละตินตามมาให้เรา จวนผู้ว่าฯ เหมาะจะเป็นของแก
Oh, the smell of Prada.โอ้ กลิ่นรัญจวนของพราด้า
Or you could have lived out your vision at the governor-general's office too.อ๋อ หรือไม่งั้นก็ย้ายออกไปอยู่ที่จวนผู้ว่าซะด้วยเลย เธออยากจะทำแบบนั้นอยู่แล้วนี่
And just when all hope seemed lost, message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth.แต่แล้วเมื่อความหวังจวนจะดับสูญ ก็มีข่าวถึงการค้นพบใหม่ นำเรามายังดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า... โลก
It's just that I didn't see you at all at the party.มันจวนเจียนมาก แล้วฉัน ก็ไม่เห็นคุณเลยตลอดงานเลี้ยง
This is close, Marshall.นี่มันจวนเจียนเลยนะนายอำเภอ
I think she's only pushing i 'cause the vanderbilt side of her family practically owns it.'ทำให้ vanderbilt side ของครอบครัวของเธอจวนจะได้เป็นเจ้าของมัน
OK everybody, the President is about to arrive.เอาล่ะทุกคนประธานาธิปดี จวนจะมาถึงแล้ว
Cross gets closer with each hour.ครอสกำลังเข้ามา จวนจะถึงแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จวน
Back to top