ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ค่าเฉลี่ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ค่าเฉลี่ย*, -ค่าเฉลี่ย-

ค่าเฉลี่ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเฉลี่ย (n.) mean See also: average, medium, median, ordinary, moderate Syn. ค่ากลาง, ค่าถัวเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล (n.) mean sea - level See also: average sea - level
English-Thai: HOPE Dictionary
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
norm(นอร์ม) n. มาตรฐาน,รูปแบบ,แบบแผน,ค่าเฉลี่ย,มาตรฐานการ ศึกษา,ปกติวิสัย
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
English-Thai: Nontri Dictionary
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
averageค่าเฉลี่ย, ส่วนเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
moving averageค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
meanมัชฌิม, ตัวกลาง, ค่าเฉลี่ย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Averageค่าเฉลี่ย [TU Subject Heading]
meanค่าเฉลี่ย, ทางสถิติ หมายถึง ค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุด เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
average (n.) ค่าเฉลี่ย Syn. mean, midpoint, median
mean (n.) ค่าเฉลี่ย See also: ตัวกลาง, มัชฌิม Syn. average, middle, median, midpoint
average (vt.) หาค่าเฉลี่ย See also: เฉลี่ย Syn. make, earn, perform, do
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Average annual rainfall, Hackberry, Texas. [BANGING] Come on, Sam.ค่าเฉลี่ยการเกิดฝนตกประจำปี ต้นแฮคเบอร์รี่ ในเท็กซัส ไม่เอาน่าแซม สนใจฉันหน่อย
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C
The average bar tab last night was $21,000 for four bottles of liquor.ค่าเฉลี่ยของบาร์แท็บเมื่อคืน คือ $21,000 สำหรับเครื่องดื่ม 4 ขวด
At an average of 20,000-square-foot per,ค่าเฉลี่ยที่ 20,000 ตารางฟุต
A mean, ole salty one.ค่าเฉลี่ยโอเลเค็มหนึ่ง
.187 batting average, zero home runs, and 146 errors.ค่าเฉลี่ยในการลงแข่ง .187 ไม่เคยตีโฮมรัน และตีพลาด 146 ครั้ง
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย
A.k. a. Krazy-8. Way smarter than your average cheese eater.ฉายาเครซี่ 8 วิธีที่ชาญฉลาด มากกว่าค่าเฉลี่ยการกินชีสของคุณ
The logarithm of the quotient is the excess of the logarithm of the dividend over that of the divisor.ค่าที่ได้จากค่าที่เป็นส่วนเกินของลอการิทึมที่ได้จากเศษจากการหารค่าเฉลี่ยดังกล่าว.
It's--it's-- it's the law of averages.มันคือ... . มันคือกฏของค่าเฉลี่ย
With a salary far below this average...ที่มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก...
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย
2.2 pounds.อ้อ น้ําหนักค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง...
There seems to be an above average amount of radiation in this area.ดูเหมือนว่าจะมีปริมาณรังสีเกินกว่าค่าเฉลี่ย ในบริเวณนี้
You know, I always figured limited resources meant that every day would be a struggle for survival, but I never thought it would come to this.คุณรู้มัย ผมกำลังคิดเสมอ สำหรับค่าเฉลี่ยของทรัพยากรที่มันจำกัดนี่ สำหรับทุกๆวันที่ ติดอยู่ที่นี้ เพื่อเอาตัวรอด แต่ผมไม่เคยคิดเลยว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปได้
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น
There's an average of 40 moves per chess game,มันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40 ตาต่อการเล่นหนึ่งกระดาน
Yes, well, law of averages demands that I'll eventually be right.ก็ใช่ กฎของค่าเฉลี่ยความต้องการ ที่ยังไงท้ายที่สุดผมก็เป็นฝ่ายถูก
I'm not your average, run-of-the-mill substitute teacher.ชั้นไม่ได้เป็นครูตัวแทน ที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยทั่วๆไปนะ.
Not hot-hot, just above average.ไม่ร้อนร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียง
True psychopaths often have above-average intelligence.-ผู้ป่วยโรคจิตที่แท้จริง มักมีความฉลาดเหนือกว่าค่าเฉลี่ย
Everyone did it. It's actually a mean thing.ทุกคนไม่ได้ มันเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีค่าเฉลี่ย
We get paid handsomely, much higher than the average profession.เราได้เงินอย่างมากมาย มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วๆ ไปซะอีก
If I live an average life-span...ถ้าผมมีอายุขัย ตามค่าเฉลี่ย...
I do a mean impression of the Butler. Check it.ฉันจะแสดงผลค่าเฉลี่ยของบัตเลอร์ ตรวจสอบได้
Yellows mean warmer temperatures than the average for any region in the 1880s.สีเหลืองหมายถึงอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น กว่าค่าเฉลี่ย สำหรับภูมิภาคใด ๆ ในยุค 1880
A butterfly flaps its wings in Bali and six weeks later your outdoor wedding in Maine is ruined.งานแต่งงานกลางแจ้ง ของคุณในรัฐเมนจะเจ๊ง สภาพภูมิอากาศเป็น ค่าเฉลี่ยระยะยาว
Like everyone else we've had a mean time recently.เหมือนคนอื่น ๆ เราได้มีช่วงเวลาที่มีค่าเฉลี่ยเมื่อ เร็ว ๆ นี้
What bothers me isn't that fraud is not nice or that fraud is mean.สิ่งที่รบกวนจิตใจฉันไม่ได้ว่า การทุจริตไม่ดีหรือการฉ้อโกงที่ เป็นค่าเฉลี่ย
I bat .300 on a good day.(ค่าเฉลี่ยการตีแล้วได้เบสของนักเบสบอล)
Ah, Mr Mayor.ไม่ได้สั้นกว่าค่าเฉลี่ยสามนิ้ว โทรหาผมได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ค่าเฉลี่ย
Back to top