ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความประพฤติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความประพฤติ*, -ความประพฤติ-

ความประพฤติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความประพฤติ (n.) behaviour See also: behavior, manners, conduct, act Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน
ความประพฤติชั่ว (n.) impoliteness See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom) Syn. การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี
ความประพฤติชั่ว (n.) immodesty See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour
ความประพฤติดี (n.) conduct See also: behavior Syn. ความประพฤติ
English-Thai: HOPE Dictionary
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
faux pas(โฟพา') ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
infamy(อิน'ฟะมี) n. การมีชื่อเสียงในทางที่เลว,นิสัยหรือความประพฤติที่เลว, Syn. dishonour,
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos
proctor(พรอค'เทอะ) n. ทนาย,ผู้ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย. vt.,vi. ดูแลความประพฤติ,ดูแลความสงบเรียบร้อย, See also: proctorial adj. proctorship n., Syn. agent,proxy
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
tao(เดา,เทา) n. เต๋า,พื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
behaviourพฤติกรรม, ความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reformatoryสถานปรับปรุงความประพฤติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
comportment (n.) ความประพฤติ Syn. behavior
conduct (n.) ความประพฤติ Syn. behavior
decency (n.) ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ Syn. decorum, propriety
deviation (n.) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ Syn. noncompliance Ops. conformity
hanky-panky (n.) ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม See also: นิสัยที่ไม่ดี Syn. mischief, monkey business, trick
cad (n.) ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
censor (n.) ผู้ควบคุมความประพฤติ
dogmas (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards
morals (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards, dogmas
standards (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. dogmas
take after (phrv.) มีรูปร่างหน้าตาหรือความประพฤติเหมือน
well-behaved (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
well-bred (adj.) ซึ่งมีความประพฤติดีเหมือนอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดี Syn. well-behaved, well-mannered, refined Ops. ill-bred, impolite, rude
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your behavior will no longer be tolerated.ความประพฤติของนาย เกินจะทนแล้ว
James' behaviour is a real concern.ความประพฤติของเจมส์น่าเป็นห่วงจริงๆ
Morality clause.ความประพฤติทางด้านศีลธรรม
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา
...1941 a date which will live in infamy.1941 วันที่จะมีชีวิตอยู่ใน ความประพฤติไม่ดี
I got, uh, probation and then counseling two days a week.ชั้นถูก ควบคุมความประพฤติ ไปหาหมออาทิตย์ละ 2 วัน
If you do that your record points will sufferถ้าเธอทำมัน ฉันจะบันทึกคะแนนความประพฤติของเธอ
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ
I'm clean. Tell me, why me?ผมมีความประพฤติดี.บอกผมซิว่า ทำไมต้องเป็นผม
No, we'd go to a juvenile detention home.ไม่หรอก เราคงได้อยู่แค่บ้านคุมความประพฤติ
Not even a week in here and you're already working it like an old con.นายมาอยู่แค่อาทิตย์เดียว แต่มีความประพฤติราวกับนักโทษเก่า
I didn't think you were agitating type. Behavior like that will not be tolerated in my prison.ฉันไม่ยอมรับความประพฤติเช่นนั้นในคุกของฉัน
Well, what you see behind us here is a force of volunteers from the Department of Probation, the LAPD and the Sheriff's Department.ที่เห็นด้านหลังคืออาสาสมัคร จากหน่วยคุมความประพฤติแอลเอพีดี และสำนักงานนายอำเภอ
I don't know what it's like in the Guard, but there's a thing called the Bad Conduct Discharge, a BCD.ฉันไม่รู้สิ่งที่มันเหมือนในผู้คุ้มกัน แต่มีสิ่งที่เรียกสิ่งที่ปลดปล่อยความประพฤติที่เลว BCD.
Mom, Is Such A Hypocrite, And All These Years, She'S Been Riding Me About My Behavior.แม่น่ะ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม ตลอดทั้งปีนี้ ฉันต้องถูกควบคุมความประพฤติ
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field,ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม
"What can I do to change my behavior next time?""ผมต้องทำยังไงเพื่อเปลี่ยนแปลงความประพฤติในครั้งหน้า?"
You know, I missed a meeting today where I was going to get fired for unprofessional conduct because I was kidnapped by people that don't exist.รู้ไหมที่ผมพลาดนัด ที่จะไปให้เขาไล่ออก เนื่องจากความประพฤติไม่ดี เพราะผมถูกจับตัวโดยพวกที่ คุณฆ่าไปแล้ว
Probation or something.ควบคุมความประพฤติหรืออะไรบางอย่าง
The way Anne has behaved, she's fortunate to be coming at all.จากความประพฤติของนาง โชคดีเท่าไหร่ทียังรอดมาได้
Go to your naughty mat, Dick!ไปอยู่เขตคุมความประพฤติของนาย ดิ๊ก!
Time served,plus 10 years' probation and agreement that she does not leave the state.ดูความประพฤติ 10 ปี และข้อตกลงว่าเธอจะไม่ออกนอกรัฐ
10 years' probation,and you stay put.ดูความประพฤติ 10 ปี และก็อยู่กับที่
I'm on probation, man.ฉันยังอยู่ในช่วงคุมความประพฤติ พวก
But neither of us exactly gets a gold star for model behavior.แต่เราทั้งสองคนก็ไม่ได้ดีเลิศเรื่องความประพฤตินะ
I had perfect grades,perfect record, and i said whatever i wanted,did whatever i wanted.ฉันได้เกรดดี ความประพฤติดี และฉันก็พูดอะไรก็ตาม ที่ฉัน ต้องการพูด อะไรก็ตามที่อยากทำ
Yeah, he ratted me out to our parents, so now I have to be nice to him...เขารายงานความประพฤติฉัน กับพ่อแม่ของพวกเรา ตอนนี้ฉันก็เลยต้อง ดีกับเขา
They ask if you've been behaving suspiciously.พวกเขาแค่ถามว่า ถ้าคุณเคยมีความประพฤติ ที่น่าหวาดระแวงมาก่อน
Yes, and we're both a billion light years away from the nearest disciplinary hearing.ใช่ครับ และเรายังอยู่ห่างพันล้านปีแสง จากจุดตรวจความประพฤติที่ใกล้ที่สุด
Well,if she's cvicted,even with good behavior,****.เอ่อ ถ้าเธอต้องโทษ แม้ว่ามีความประพฤติดี เธอต้องอยู่ในคุกไปอีก 15 ปี
Seems to have undergone some kind of breakdown - drinking, sexually inappropriate conduct.ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เลิกดื่มเหล้าแล้ว มีความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ
Your everyday demeanor does contribute a part too. You should have known that too right?แต่เป็นเพราะความประพฤติของเธอ ตัวเธอเองก็น่าจะรู้ใช่ไหม?
And any suggestions that Colonel Jonathan Casey's character's in question, well, I would stake my entire... albeit.. okay, thin reputation on the fact that he isที่ความประพฤติของ พันเอกโจนาทาน เคซี่ นั้น งั้น, ผมขอเดิมพันทั้ง... ถึงแม้...
Yes, but unlike your dirty, long-haired Lothario,ใช่ แต่มันก็ไม่เหมือนความประพฤติของเธอ
Your probation officer?จนท. คุมความประพฤติของเธอน่ะเหรอ?
Let me guess... um, good behavior? Stay away from me.เค้าปล่อยแกแล้วเหรอ ความประพฤติดีสิ?
18 months with good behavior.18 เดือนถ้าความประพฤติดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความประพฤติ
Back to top