ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manners

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manners*, -manners-

manners ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manners (n.) มารยาทสังคม
manners (n.) ขนบธรรมเนียมประเพณี See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม Syn. culture, etiquette, decorum
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำ (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยา (n.) manners See also: behaviour, behavior, act, deportment Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ
กิริยามารยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา
มรรยาท (n.) manners See also: ethics
มรรยาท (n.) manners See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act Syn. มารยาท, กิริยา
มารยาท (n.) manners See also: ethics Syn. มรรยาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า?
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา?
No manners then... and no manners now.ไม่ได้กำลังเป็น แต่เป็นอยู่เสมอมาต่างหาก
I do hope, however, she has the good manners to learn her lesson and to remember that there is no action without consequence.หวังว่ายายแก่นั่นคงจะมีสมองพอจะเรียนรู้ได้มั่ง ว่าการกระทำทุกอย่างต้องมีผลตามมา
You're not the first to forget your manners in front of his paintings.เธอไม่ใช่คนแรกหรอกที่ทำท่าทางแบบนั้น เมื่อเห็นผลงานของเขา
Even the manners are a mess in this house...สงสัยจะไม่ได้มีแต่บ้านล่ะมั้งที่สกปรก มารยาทก็...
Oh, believe me, no one would suspect your manners to be rehearsed.เชื่อฉันเถอะ ไม่มีใครสงสัยหรอกว่า คำชมของคุณจะเกิดจากฝึกมา
It would be terrible manners for me not to trust you.ผมคงต้องเชื่อใจคุณด้วย
While you are here I will brief you on the rules and manners of the Palace.ขณะที่คุณอยู่ที่นี่ ผมจะสรุปกฤและมารยาทในราชวังให้คุณฟังสั้นๆ
Miss manners doesn't cover that?มิส เมเนอร์ คงไม่ยากขนาดนั้น
"his mind might have been softened, his manners improved,""ทำให้เขาอ่อนโยนลง มารยาทของเขาก็ดีขึ้น"
Al, he has no manners at all. You go. Go and bring it.เขาไม่มีมารยาท นายไปซื้อที

manners ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ, 礼貌 / 禮貌] courtesy; manners
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, 失礼 / 失禮] lacking in manners
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)

manners ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners
テーブルマナー[, te-burumana-] (n) table manners
不躾[ぶしつけ, bushitsuke] (adj-na,n) ill-breeding; impoliteness; bad manners
人当たりがいい;人当たりが良い;人当たりがよい[ひとあたりがいい(人当たりがいい;人当たりが良い);ひとあたりがよい(人当たりが良い;人当たりがよい), hitoatarigaii ( nin atari gaii ; nin atari ga yoi ); hitoatarigayoi ( nin atari ga ] (exp) (See 人当たりのいい) have sociable manners
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
儀容[ぎよう, giyou] (n) bearing; manners
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family)
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life
マナー[, mana-] (n) manners; (P)
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P)
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
作法[さほう, sahou] (n) manners; etiquette; propriety; (P)
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad
悪風[あくふう, akufuu] (n) vice; bad manners; evil customs
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people

manners ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: behaviour ; conduct ; good behaviour ; manners ; ethics FR: comportement [m] ; bonnes manières [fpl]
แดะแด๋[v. exp.] (dae daē) EN: be affected ; affect manners ; put on airs FR:
จริยวัตร ; จริยาวัตร[n.] (jariyawat ;) EN: customs and manners to be observed ; duties concerned with conduct FR:
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour ; behavior (Am.) ; act ; deportment ; verb FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f] ; manières [fpl]
กิริยาดี[n. exp.] (kiriyā dī) EN: politeness ; good manners FR: bonnes manières [fpl]
กิริยาเลว[n. exp.] (kiriyā lēo) EN: bad manners FR: mauvaises manières [fpl]
กิริยาไม่ดี[n. exp.] (kiriyā mai ) EN: bad manners FR: mauvaises manières [fpl]
กิริยามารยาท[n. exp.] (kiriyā māra) EN: manners ; courtesy FR: courtoisie [f]
กิริยาทราม[n. exp.] (kiriyā sām) EN: bad manners FR:
กิริยาท่าทาง[n. exp.] (kiriyā thāt) EN: manners ; presence FR:
กิริยาวาจา[n. exp.] (kiriyā wājā) EN: manners and speech ; hehaviour ; behavior (Am.) FR:
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī māra) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī) EN: good manners FR: bonnes manières [fpl]
มือแข็ง[adj.] (meūkhaeng) EN: having stiff manners ; uncourteous FR: discourtois
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
มีนิสัยไม่ดี[v. exp.] (mī nisai ma) EN: have bad manners FR: avoir de mauvaises habitudes ; se comporter mal
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan th) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
เสียกิริยา[v.] (sīakiriyā) EN: show bad manners ; commit a faux pas FR:
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners FR:
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean FR: se comporter ; agir

manners ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manners
Back to top