ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การสรรเสริญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การสรรเสริญ*, -การสรรเสริญ-

การสรรเสริญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสรรเสริญ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญเยินยอ Ops. การดูถูก, การลบหลู่
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: adulation, laudation, flattery, eulogy, admiration Syn. การยกยอ
การสรรเสริญเยินยอ (n.) praise See also: admiration, commendation, laudation, eulogy Syn. การยกย่อง, การเทิดทูน, การสรเสริญ, การแซ่ซ้องสรรเสริญ, การยกย่องชมเชย Ops. การดูถูก, การลบหลู่
English-Thai: HOPE Dictionary
applause(อะพลอซ') n. การปรบมือ,เสียงปรบมือ,การสรรเสริญ. -applausive adj.
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
commendation(คอมมันเด'เชิน) n. การมอบ,การแนะนำ,การสรรเสริญ,การยกย่อง,สิ่งที่สรรเสริญ,การฝากฝัง, Syn. approbation
eulogistic(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogistical(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogy(ยู'ละจี) n. คำสรรเสริญ,การสรรเสริญ
glorificationn. การสรรเสริญ
kudos(คู'โดซ,-ดอส) n. การสรรเสริญ,ความรุ่งโรจน์
laudation(ลอเด'เชิน) n. การสรรเสริญ,การสดุดี,คำสรรเสริญ,คำสดุดี, Syn. praise
laurel(ลอ'เริล) {laureled,laureling,laurels} n. พืชเขียวชอุ่มขนาดเล็กจำพวก Laurusnobilis ของยุโรป,ใบของพืชดังกล่าวที่ใช้ประดับเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,เกียรติยศที่ได้รับ,การสรรเสริญ vt. ประดับหรือสวมด้วยใบ laurel,มอบเกียรติยศแก่,สวมมาลัยลอเรล
English-Thai: Nontri Dictionary
applause(n) การปรบมือ,การสรรเสริญ
commendation(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,คำยกย่อง,คำสรรเสริญ,การชมเชย
encomium(n) คำเยินยอ,คำยกย่องสรรเสริญ,การสรรเสริญ
esteem(n) การยกย่อง,การนับถือ,การเคารพ,ความนิยม,การสรรเสริญ
eulogy(n) คำสรรเสริญ,การยกย่อง,การสรรเสริญ
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
laurel(n) พวงมาลัย,เกียรติยศ,การสรรเสริญ
praise(n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Applauseการแสดงการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggrandizement (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. apotheosis, exaltation
applauding (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, esteem Ops. contempt, hatred
exaltation (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. aggrandizement, apotheosis
glorification (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. aggrandizement, apotheosis, exaltation
kudos (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง Syn. honor, praise, prestige
laudation (n.) การสรรเสริญ See also: การสดุดี, การยกย่อง, ถ้อยคำสรรเสริญ Syn. praise, commendation
praise (n.) การสรรเสริญ See also: การยกย่อง, การชื่นชม Syn. applause, applauding, esteem Ops. contempt, hatred
laudative (adj.) ที่แสดงการสรรเสริญ Syn. laudatory
laudatory (adj.) ที่แสดงการสรรเสริญ Syn. laudative
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eulogies are for funerals.การสรรเสริญใช้ในงานศพนะลูก
A man who stood in high esteem with our own beloved Gokhale.ชายที่ได้รับการสรรเสริญ ร่วมกับโกคาเลของเรา
Mazel tov. I guess.ได้รับการสรรเสริญจากตำรวจท้องถิ่น ว่าเป็นปฏิบัติการที่เกือบสมบูรณ์แบบ
You think capote got national acclaim for "in cold blood" by judging the murderers?นี่นายคิดว่ากวีเอกคาโปเต้ได้รับการสรรเสริญจากผู้คน วำหรับเรื่อง "In Cold Blood" ด้วยการตัดสินฆาตกรงั้นหรอ?
Patty's gonna bribe him.ได้รับการสรรเสริญ\ และเหรียญสดุดีไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง
Who knows, they may not just be empty wordsบนท้องถนน มันอาจไม่สำหรับการสรรเสริญ
He's taking the big leap, praise God.เขากำลังจะเข้าสู่การสรรเสริญพระเจ้า
We really need to work on your self-esteem.เราควรจะทำงานที่ได้รับการสรรเสริญบ้างนะ
Pleading with the very tongue that only yesterday had praise for Spartacus upon it!ขอร้องให้ลิ้นมาก ว่ามีเพียงเมื่อวานนี้มีการสรรเสริญ สำหรับคัสกับมัน!
William, those are terrible.หรือการสรรเสริญฤดูใบไม้ร่วง วิลเลี่ยม นั่นมันห่วยทั้งคู่เลยนะ
To be met with glory and laurels.เพื่อพบกับเกียรติยศและการสรรเสริญ
You gonna put that in your eulogy?คุณจะมองว่ามันเป็นการสรรเสริญหรือไม่
"a celebrated, award-winning chef and restaurateurพ่อครัวและผู้ดูแลภัตราคารที่ได้รับรางวัลและการสรรเสริญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การสรรเสริญ
Back to top