ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การร่วมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การร่วมกัน*, -การร่วมกัน-

การรวมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรวมกัน (n.) integration Ops. แยกกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม,ก้อน
conjugation(คอนจะเก'เชิน) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,คำผันของกิริยา, Syn. union,meeting ###A. division
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
zygosis(ไซโก'ซิส) n. การร่วมเพศระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียว,การรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์, See also: zygose adj., Syn. conjugation
zygote(ไซ'โกท,ซิ'โกท) n. เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์เพศ (gametes) สองเซลล
English-Thai: Nontri Dictionary
coalescence(n) การรวมกัน,การเชื่อมต่อกัน
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
conjugation(n) การผันคำกริยา,การเชื่อมต่อกัน,การรวมกัน
federation(n) สหพันธ์,กลุ่มการเมือง,การจัดตั้งพรรคการเมือง,การรวมกัน
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trust๑. ความไว้วางใจ, ความเชื่อถือ๒. การรวมกันผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggregation (n.) การรวมกัน Syn. gathering, collection
association (n.) การรวมกัน Syn. socializing, cooperation
blending (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
blending (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
conjugating (n.) การรวมกัน Syn. union
conjugation (n.) การรวมกัน Syn. union, conjugating
conjunction (n.) การรวมกัน Syn. combination, association
joining (n.) การรวมกัน See also: การผนึกกัน, การผสมกัน Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
joining (n.) การรวมกัน See also: การรวมกลุ่ม Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification
socializing (n.) การรวมกัน Syn. cooperation
coven (n.) การรวมกันของแม่มด (โดยเฉพาะที่ครบจำนวนสิบสาม)
glomeration (adj.) การรวมกันเป็นกลุ่ม See also: การจับกันเป็นก้อน
solidity (n.) การรวมกันเป็นปึกแผ่น
combination (n.) สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
unification (n.) ผลจากการรวมกัน
zygote (n.) เซลล์ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์เพศสองเซลล์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A combination. They demanded the first numbers to pop into my head.การรวมกัน พวกเขาเรียกร้องหมายเลขแรกที่ปรากฏในหัวของฉัน
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ
Any combination of those factors?การรวมกันของปัจจัยเหล่านั้นหรือไม่
The children chosen by fate finally assemble.การรวมกันของเด็กที่ถูกคัดเลือกโดยโชคชะตา
Best move for both clubs.การรวมกันดีที่สุดต่อคลับเราทั้งคู่
'This union must be stopped... 'whatever the cost.'การรวมกันนี้ต้องไม่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม... .....
Mixing business and friendship didn't work so well with the film rights to "Inside. "การรวมกันระหว่าง ธุรกิจ กับ เพื่อน มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ กับหนังเรื่อง "Inside"
A complete commingling and fusion of our separate beings to create a new and unique entity.การรวมกันอย่างสมบูรณ์ ของความแตกต่าง – ...จะก่อกำเนิดสิ่งใหม่.
Getting it together will be a miracle.การรวมกันได้ถือเป็นปาฏิหาริย์
Because Makino's blaming herself for the failed merger.เพราะว่า มาคิโนะ มักจะตำหนิตัวเอง ที่การรวมกันของบริษัทล้มเหลว
The Treaty of Rome. The European Union.สนธิสัญญาแห่งโรม การรวมกันของยุโรป
We wanna get the farmers and their workers together for a peace gathering.ให้ชาวไร่และคนงานในไร่มารวมกัน เป็นการรวมกันเพื่อสันติ
Smart and handsome. The perfect combinationหล่อและฉลาด การรวมกันที่เพอเฟค
He... he defined beauty... he said it was a summation of the parts... working together in such a way in such a way... that nothing needed to added taken away or alteredเขา... เขาให้คำจำกัดความสวย... เขาว่า มันเป็นการรวมกันของส่วนต่างๆ..
Building things up one by one is the only thing anything can be done.แต่มันเป็นการรวมกันของสิ่งละอันพันละน้อย ก่อสร้างมาจนสำเร็จ และสุดท้าย สิ่งเหล่านั้นก็มีคุณค่า
This is controlled by a combination of electrochemical signals in the brain.นี่ถูกควบคุมโดยการรวมกันของ สัญญาณไฟฟ้าเคมีในสมอง
What a beautiful combination, eh?เป็นการรวมกันที่งดงามมาก หืออ?
It's the combination of raw talent and hard training that makes me...มันเกิดจากการรวมกันของพรสวรรค์และการฝึกหนัก มันรวมกันเป็นข้า
Roboticsurrogatescombine the durability of machinesหุ่นเซอรโรเกทเป็นการรวมกันของความทนทาน
You're awfully calm, Tom....บนพื้นฐานการรวมกันของหลายๆ เทคโนโลยี่ ที่ต้องสะอาด
That doesn't mean you don't know the combination.นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ทราบว่าการรวมกัน
They thought I'd know the combination, but I don't know it.พวกเขาคิดว่าผมจะได้รู้ว่าการรวมกัน แต่ผมไม่ทราบว่ามัน
Maybe he did. I mean, maybe you just didn't know it was a combination.บางทีเขาอาจจะไม่ได้ทำ ผมหมายถึงว่าบางทีคุณก็ไม่ได้รู้ว่ามันคือการรวมกัน
I got somebody in your father's office right now ready to tap in the combination.ฉันมีใครบางคนในที่ทำงานของคุณพ่อพร้อมที่จะแตะในการรวมกันในขณะนี้
It's the combination of a rotating neutron starมันเป็นการรวมกัน ของระบบหมุนเวียนนิวตรอนของดาว
A glee club is about a myriad of voices coming together as one.ประสานเสียง คือการรวมกันเป็นหนึ่ง
Your success will have great affect on reunification of Korea.ถ้านายทำงานนี้สำเร็จจะส่งผลต่อการรวมกันใหม่ของเกาหลี
Well, that's because you're suffering from a combination of the common cold...นั่นเป็นเพราะคุณทรมาน จากการรวมกัน ของไข้หวัดธรรมดา...
Yeah, but a black and white ball?ใช่ แต่การรวมกันของความยากกับความง่ายล่ะ?
Marriage is the union of husband and wife in heart, body, and mind.การแต่งงานเป็นการรวมกัน ของสามีและภรรยา ทั้งหัวใจ,ร่างกาย,และจิตใจ
And we know enough about how they interact to realize that at extremely high temperatures -- around a million, billion degrees -- the electromagnetic and the weak force begin to merge.แม่เหล็กไฟฟ้าและแรงอ่อน แอเริ่มต้นที่จะผสาน การรวมกันนี้เรียกว่า เอลเอตทรอวีค ผสมผสาน คุณไม่จำเป็นที่จะเข้าใจมัน แน่นอนฉันทำไม่ได้
I see no combination of "you" and "I" that forms "we."ผมไม่การรวมกันระหว่าง "คุณ" กับ "ผม" จะมาเป็นคำว่า "เรา"
Furthermore, our friendship will be cemented by a union that cannot be broken, my hand in marriage to her Royal Highness, Princess Mithian.เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองอาณาจักร ต่อแต่นี้ไป ความสัมพันธ์ของเราจะแน่นแฟ้นขึ้น ด้วยการรวมกันแบบไม่มีทางแตกแยก
Me and my resources plus Gossip Girl is a powerful combination.ฉันและแหล่งข่าว รวมกับกอสซิบเกิร์ล จะกลายเป็นการรวมกันที่แข็งแกร่งที่สุด
It's a rare combination of M.O. and ritual that allows us to link cases over time and geographic distances.มันเป็นการรวมกันที่หาได้ยาก ของวิธีการฆ่าและพิธีกรรม ที่ทำให้เราเชื่อมต่อคดี ที่มีเวลาหรือระยะทางห่างกันได้
My experiments with a combination of syphilis and tuberculosis have produced results unseen in the history of medical science.การทดลองของผม เป็นการรวมกันของโรคซิฟิลิสกับวัณโรค ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน\ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์
Yeah, the heat, coupled with the bacteria and lipids, combined to create a catalyst which hardened the plastic.ใช่,ความร้อนจับคู่กับแบคทีเรียและไขมัน การรวมกันกระตุ้นให้พลาสติกแข็งขึ้น
I guess we're an electric combination.ฉันเดาว่า เราคือการรวมกันของประจุกระแส
That lovely scent from this field of flowers sets off a unique combination of nerve signals.ที่มีกลิ่นหอมน่ารักจาก สนามของดอกไม้นี้ ชุดออกรวมกันเป็นเอกลักษณ์ ของสัญญาณประสาท เพียงว่าการรวมกันที่ แน่นอนสามารถปลอดภัย
And the longer he goes without merging, the more unstable he becomes.และเขาก็ไป โดยไม่มีการรวมกัน เขากลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนมากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การร่วมกัน
Back to top