ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การปกครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การปกครอง*, -การปกครอง-

การปกครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปกครอง (n.) administration See also: rule, government
English-Thai: HOPE Dictionary
aristocracy(แอริสทอค'คระซี) n. พวกคนชั้นสูง,พวกขุนนาง, คณาธิปไตย,การปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ,การปกครองของขุนนาง, Syn. gentry, nobility ###A. proletariat
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autonomy(ออทอน'โนมี) n. ความอิสระ,การปกครองตนเอง,เอกราช,สิทธิในการปกครองตัวเอง,ชุมชนที่ปกครองตัวเอง. -autonomist n., Syn. independence)
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
clublawn. การปกครองด้วยกระบอง,การปกครองแบบใช้อำนาจ
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
custody(คัส'โทดี) n. การอารักขา,การปกครอง,การเก็บรักษา,การควบคุม,การคุมขัง, See also: custodial adj.
cutcherryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
cutcheryn. สถาบันบริหารการปกครอง,สภานิติบัญญัติ
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority,government
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
empery(เอม'พะรี่) n. อาณาจักร,การปกครองอย่างเด็ดขาด
empire(เอม'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรดิ,อำนาจเด็ดขาด,การปกครองอย่างเฉียบขาด
federalismn. ระบบการปกครองแบบสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ
federalist(เฟด'เดอเริลลิสทฺ) n. ผู้นิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. -, See also: federalistic adj.
federate(เฟด'เดอเรท) vt.,vi. จัดให้มีการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. adj. ซึ่งเป็นสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ, Syn. federated
free worldn. โลกเสรี,ชาติทั้งหลายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรืออยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ
gerontocracyn. การปกครองโดยคนวัยชรา
governancen. การปกครอง,การควบคุม,ระบบการจัดการ
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
gynarchy(จิน'นาร์คี) n. การปกครองโดยผู้หญิง, See also: gynarchic adj.
gynecocracy(จินนะคอด'ระซี) n. การปกครองโดยผู้หญิง,รัฐบาลที่ ปกครองโดยผู้หญิง., See also: gynecocrat n. gynecratic adj.
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
hierarchy(ไฮ'อะราคี) n. การปกครองโดยลำดับขั้น, See also: hierarchism n. hierarchist n.
hierocracyn. การปกครองของคณะสงฆ์., See also: hierocratic,hierocratical adj.
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
imperium(อิมเพีย' เรียม) n., (pl. -peria) การควบคุม, อำนาจสูงสุด, การปกครอง, เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, อาณาจักร, อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร (command, empire)
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
autarchy(n) การปกครองแบบเอกาธิปไตย
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
custody(n) การพิทักษ์,การดูแล,การอารักขา,การปกครอง
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
feudalism(n) การปกครองระบบศักดินา
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
hierarchy(n) การปกครองระบอบเจ้าขุนมูลนาย,การปกครองเป็นลำดับชั้น
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
misrule(n) การปกครองไม่ดี,ความไม่มีระเบียบ
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
oligarchy(n) การปกครองลัทธิคณาธิปไตย
paternalism(n) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก
politics(n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง
regime(n) สมัยการปกครอง,ระบอบการปกครอง
regimen(n) กฎเกณฑ์,หลัก,ระเบียบบริหาร,การปกครอง
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
rule(n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด
theocracy(n) การปกครองโดยถือพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
triumvirate(n) พวกสาม,การปกครองโดยคนสามคน,สามเสือ
trust(n) การดูแลกิจการของผู้อื่น,การพิทักษ์,การปกครอง
tutelage(n) ความคุ้มครอง,การสั่งสอน,การปกครอง,การอนุบาล,การพิทักษ์
tyranny(n) การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองแบบทรราชย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
local governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
republican form of governmentการปกครองแบบสาธารณรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
communeหน่วยการปกครองท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condominium๑. อำนาจปกครองดินแดนร่วมกัน (ของหลายรัฐ)๒. ดินแดนใต้การปกครองร่วม๓. กรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุด๔. อาคารชุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countyเคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
custody๑. การคุมขัง๒. การเก็บรักษาทรัพย์, การอารักขาทรัพย์๓. การปกครองดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-determinationการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
townshipเขตการปกครองท้องถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Local governmentการปกครองท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
archy (suf.) การปกครอง
cracy (suf.) การปกครอง See also: หน่วยปกครอง
dominance (n.) การปกครอง See also: สภาวะการครอบครอง, อำนาจ Syn. supermacy
imperium (n.) การปกครอง See also: เขตการปกครอง, เขตอำนาจ Syn. authority
mastership (n.) การปกครอง See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา Syn. command
rule (n.) การปกครอง See also: การควบคุม Syn. control, government, reign
supermacy (n.) การปกครอง See also: สภาวะการครอบครอง, อำนาจ
raj (n.) การปกครองของอินเดีย
episcopacy (n.) การปกครองคณะสงฆ์โดยสังฆนายก เช่น ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก Syn. bishopric
autonomy (n.) การปกครองตนเอง See also: เอกราช Syn. self government
self government (n.) การปกครองตนเอง See also: เอกราช
jackboot (n.) การปกครองที่โหดเหี้ยมและไม่เป็นประชาธิปไตย
dyarchy (n.) การปกครองที่ใช้ 2 กฎ
misrule (n.) การปกครองที่ไม่ดี See also: กฎหมายที่ไม่ดี Syn. misgovernment
centralism (n.) การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
democracy (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย Syn. republic commonwealth
republic commonwealth (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย
triumvirate (n.) การปกครองแบบมีสามคนปกครอง
chain of command (n.) การปกครองแบบระดับขั้นลดหลั่นลงมา
despotism (n.) การปกครองแบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบกดขี่ข่มเหง Syn. oppression, severity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To govern it all is to govern for all.การปกครองที่ดีต้องเป็น การปกครองเพื่อคนทุกคน
By finding the natural laws governing the comings and goings of comets, he decoupled the motions of the heavens from their ancient connections to our fears.การปกครองที่มาและ การเสด็จของดาวหาง เขาหลุดพ้นเคลื่อนไหวของสวรรค์ จากการเชื่อมต่อโบราณของ พวกเขาเพื่อความกลัวของเรา
This guardianship has struggled to make coexistence with humans a lasting reality.การปกครองนี้มีความพยายาม ที่จะสร้างการอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ เป็นความจริงที่มีมาตลอด
Death has never come so close to reigning supreme on this world in the quarter billion years since.การปกครองสูงสุดในโลกนี้ ในไตรมาสพันล้านปีนับตั้งแต่ การปะทุในตอนนี้คืออะไรไซบีเรีย
Ruling a kingdom ain't all it's cracked up to be.การปกครองอาณาจักร ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง
The Old Dominion, born and bred.การปกครองแบบเก่า ชาติเกิดและพวกพ้อง
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์
India demands home rule!อินเดีย เรียกร้องการปกครองตัวเอง
I won't watch the mastery of the British replaced by the mastery of the Hindus.ผมไม่ยอมทนเห็นการปกครองถูกเปลี่ยน จากอังกฤษมาเป็นฮินดู
"The path of the righteous man... is beset on all sides by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรม ... จะรุมเร้าทุกด้านโดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
"The path of the righteous man is beset on all sides... by the inequities of the selfish... and the tyranny of evil men."เส้นทางของคนชอบธรรมถูกรุมเร้าทุกด้าน ... โดยไม่เสมอภาคของความเห็นแก่ตัว ... และการปกครองแบบเผด็จการของคนชั่ว
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง
We were celebrating the 300th anniversary of our family's rule.เรากำลังฉลองครบรอบ 300 ปี ของการปกครอง
In that country, under that system, staggering.ในประเทศนั้น ภายใต้ระบบการปกครองแบบนั้น น่าทึ่งมาก
"It may happen that, in Tibet, religions and government... will be attacked by outside forces."ศาสนาและการปกครองในทิเบต ...จะถูกโจมตีจากภายนอก...
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
This is the way to rule.นี่คือวิธีทางการปกครอง
They say she's fooling around with a shopkeeper in Catania with subversive tendencies.เห็นว่าเธอเล่นรักกับเจ้าของร้าน ในคาตาเนีย คนที่มีแนวโน้มจะล้มล้างการปกครอง
But his rule is failing and our people lose faith.แต่การปกครองของท่านนั้นล้มเหลว ประชาชนของเราสูญสิ้นความศรัทรา
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา
The eagle soaring clear eyed competitive prepared to strike but not a vulture.เหมือนนกอินทรี (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เหินฟ้า, ตาคม, ชอบแข่งขัน
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง
Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime...ยูโนแคลเข้าไปทำธุรกิจในพม่า โดยสนับสนุนระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุด... .
That the spirit Mr. Modd, way to keep the world safe for democracy.ว่าวิญญาณนาย Modd, วิธีที่จะทำให้โลกปลอดภัยสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
Heaven has seen the evils of your tyranny.สวรรค์เห็นการปกครองอันชั่วร้ายของเจ้า
The corruption plaguing your court.ว่าการฉ้อฉลทำลายการปกครองของท่าน
Even though I'm not part of the governing body, you should let me know.ถึงแม้ข้าจะไม่ได้มีส่วนในการปกครอง เจ้าก็ควรจะบอกให้ข้ารู้
I had such faith in our democratic system, our self-government.ผมมีศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของเรา การปกครองตนเองของเรา
As a son of Chosun* (*name given to Korea under Japanese rule)ในฐานะลูกชายคนหนึ่งแห่งโชซุน (ชื่อเกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น)
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน
What a great authority of the new commander.ช่างมีอำนาจในการปกครองจังเนอะ ผู้บังคับบัญชาคนใหม่
Regime change is the only solution.และไม่สามารถคาดเดาด้ว่าจะจบเมือไร การเปลียนระบบการปกครองคือ ารแก้ไขเพียงอย่างเดียว
King Minos believes that the Minotaur protects the city, and as long as it lives, his reign will be secure and the people will prosper.กษัตริย์ ไมนอส เชื่อว่า มิโนทอร์มีหน้าที่ปกป้องเมือง ตราบเท่าที่มันมีชีวิตอยู่ การปกครองของเขาจะยั่งยืน และผู้คนก็จะร่ำรวย
All right, all in favor of changing the regime, say "aye."ดีล่ะ ทั้งหมดอยู่ในการสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
They're disciplined, they're using countersurveillance, they know the FBI movements, there's a hierarchy.พวกมันมีวินัย และพวกมันรู้มุมอับของกล้องวงจรปิด มันรู้ความเคลื่อนไหวเอฟบีไอ มันมีระบบการปกครอง

การปกครอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การปกครอง
Back to top