ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supermacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supermacy*, -supermacy-

supermacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supermacy (n.) การปกครอง See also: สภาวะการครอบครอง, อำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supermacy
Back to top