ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bishopric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bishopric*, -bishopric-

bishopric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
English-Thai: Nontri Dictionary
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bishopric
Back to top