ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อต้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อต้าน*, -การต่อต้าน-

การต่อต้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อต้าน (n.) fight See also: struggle, combat, contest, strife, contention Syn. การต่อสู้, การพยายาม, การเอาชนะ
English-Thai: HOPE Dictionary
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
jewbaiting(จู'เบทิง) n. การต่อต้านยิว
opponency(อะโพ'เนินซี) n. การขัดขวาง,การต่อต้าน,การทำให้อุดตัน,ความเป็นศัตรู, Syn. opposition
opposition(ออพพะซิซ'เชิน) n. การคัดค้าน,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์,ผู้เป็นปรปักษ์,พรรคฝ่ายค้าน,การวางให้อยู่ตรงกันข้าม,ตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้าม (เป็นมุม180องศา) ., See also: oppositional adj., Syn. antagonism
pacifism(แพส'ซะฟิสซึม) n. การต่อต้านสงคราม
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ,การจราจล,การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion,mutiny,defiance
English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
resistance (n.) การต่อต้าน See also: การขัดขืน Syn. opposition, struggle
pacifism (n.) การต่อต้านสงคราม Syn. nonviolence, submission
submission (n.) การต่อต้านสงคราม Syn. nonviolence
raise against (phrv.) แสดงการต่อต้าน See also: ต่อต้าน, คัดค้าน
siege (n.) ความพยายามเอาชนะการต่อต้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And remember, to go against the Church, is to go against God.และจงจำไว้ให้ดี การต่อต้าน the Church, คือการต่อต้านพระเจ้า
Try to remember your vow. To go against the Church, is to go against God.จำไว้ให้ดี การต่อต้าน The Church คือการต่อต้านพระเจ้า
Don't follow me.การต่อต้าน M.a.o ทำให้มีไข้
The resistance from the native Geonosians was stronger than we anticipated.การต่อต้าน จากชาวจีโอโนเซียน แข็งแกร่งกว่าที่เราเคยคาดไว้
Anti-military was his thing.การต่อต้านการทหารเป็นบทบาทของเขา
Defiance must be met with an example of the wages of defiance.การต่อต้านจะต้องพบกับตัวอย่าง ของค่าจ้างของความท้าทาย
Resistance is crumbling, Sir.การต่อต้านแตกพ่ายครับท่าน
Or the sonic deterrent.หรือการต่อต้านข้าศึก ด้วยคลื่นเสียง
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ
Talking about banning books again, really subversive books, like The Wizard of Oz, Diary of Anne Frank.เขาจะพูดเรื่องการต่อต้านหนังสืออีกแล้ว ทำลายหนังสือดีๆ อย่าง เดอะ วิซซาร์ด อ็อฟ อ็อซ... ไดอารี่ อ็อฟ แอน แฟรงค์
He was a pioneer in the civil rights and the anti-war movement.เขาเป็นผู้บุกเบิกเรื่องสิทธิของพลเมือง และการต่อต้านสงคราม
There must be a con like me in every prison in America.จะต้องมีการต่อต้านอย่างผมอยู่ในคุกทุกคนในอเมริกา
Secondly, as a remedy against sin, and to avoid fornication.อย่างที่สอง เพื่อรักษาไว้ซึ่งการต่อต้านบาป และหลีกเลี่ยงการผิดประเวณี
Are you anti-technology and anti-science?แวมไพร์! คุณต่อต้านเทคโนโลยีและ การต่อต้านวิทยาศาสตร์?
Are you saying it's wrong to feel sensitive... about anti-Semitism?แกจะพูดว่ามันเป็นเรื่องผิด / ที่จะเกิดความรู้สึกอ่อนไหว... เรื่องการต่อต้านนั่นอีกเหรอ?
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
There's talk that the uprising will begin any day now.ลูกฉันไปแล้ว ที่นั่นปลอดภัยกว่า มีข่าวว่าการต่อต้านเยอรมัน ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว
Resistance grew throughout the country.ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นแทบทั่วประเทศ
There were apparently strong objections to the lady.รู้สึกว่าจะมีการต่อต้าน ผู้หญิงคนนี้มาก
He exhibits none of the immune-system pathologies the other subjects developed.เขาไม่แสดงอาการต่อต้านทางร่างกาย ระบบพยาธิวิทยาและส่วนอื่นๆพัฒนาได้ดี
Now we have heavy antiaircraft fire around Mugia Pass.มีการต่อต้านหนักของ ปตอ. รอบช่องมูเกีย
Taiyo TV is protesting against Sakura TV.Taiyo TV ขอคัดค้านการต่อต้าน Sakura TV
Not on their own.เธอมีการต่อต้าน m.a.o
Were you on MAO inhibitors, the anti-depressant?เธอมีอาการต่อต้าน m.a.o มั๊ย? ยาต้านอาการเศร้าซึม เมแกน,ไม่เป็นไร
Doc, it sounds to me like you're talking about the Antichrist.หมอ มันดูเหมือนคุณ กำลังพูดถึงการต่อต้านพระเจ้าอยู่
Lola won't be able to testify against him now. He's immune.โลล่าให้การต่อต้าน เขาไม่ได้แล้วตอนนี้ เขาลอยนวล
...then you put the new bag in. MAUREEN: Hey!ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ)
Still in the captivity of negativity.ยังคงอยู่ในคุกของการต่อต้าน
Vive la resistance!ไชโย... ......... การต่อต้าน
She'll die from graft-versus-host.เธอจะตายจากการต่อต้าน
Fuck you. Shit. Isn't that a KKK bonfire?ไอ้บ้าเอ๊ย นั่นกองไฟพวก KKK ใช่มั้ย (KKK คูคลักซ์แคลน องค์การต่อต้านคนผิวดำ)
If we miss this chance, an activity to stop the development project will begin.ถ้าเราพลาดโอกาสนี้, การต่อต้านโปรเจ็คนี้ จะเริ่มขึ้น
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง
It's against the rules in her grieving book.มันเป็นการต่อต้านกฎ เหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือของเธอ
To say that Juma's death means standing up to tyranny works, and that your decision to send troops into Sangala was the right one.ทีจะบอกว่าการตายของนายพลจูมา หมายถึงการต่อต้าน ขบวนการทรราช และการตัดสินใจของแม่ ที่ส่งกองกำลังเข้า ซังกาลา เป็นส่ิงที่ถูกต้อง
I'm gonna need your eyes on the ground in case there's any resistance.ผมต้องการให้คุณ ดูภาคพื้นดิน ว่ามีการต่อต้านมั้ย
He's surprised how little resistance our troops have encountered.เขาแปลกใจ เกิดการต่อต้าน กองกำลังของเราเพียงเล็กน้อย
You need to meet this head-on. Now.คุณต้องเจอการต่อต้านแล้ว
It has reacted, we've got it.มันมีการต่อต้าน , เราได้มัน
He's part of the human supremacist movement.สมาชิกของขบวนการต่อต้านผู้ต่างถิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อต้าน
Back to top