ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การดูหมิ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การดูหมิ่น*, -การดูหมิ่น-

การดูหมิ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูหมิ่น (n.) despising See also: looking down upon Syn. การดูถูก Ops. การยกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
blasphemy(แบลส'ฟะมี) n. การสบประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาทศาสนา, Syn. impiety
contumely(คอน'ทุมะลี) n. การดูหมิ่น,ความหยิ่งยะโสที่เป็นการดูหมิ่น,การสบประมาท., See also: contumelious adj., Syn. insolence
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous,rude
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก,การดูหมิ่น,การสบประมาท,การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
affront(n) การสบประมาท,การดูถูก,การดูหมิ่น
blasphemy(n) การดูหมิ่นศาสนา
contempt(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
insult(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การดูหมิ่น,การสบประมาท
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slanderการดูหมิ่นซึ่งหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scornfulness (n.) การดูหมิ่น
desecration (n.) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ See also: การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Syn. sacrilege, profanation
blasphemous (adj.) เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม See also: อันหยาบคาย Syn. profane, irreligious Ops. religious, pious
blasphemy (n.) การสบประมาทหรือการดูหมิ่น See also: การสบประมาทศาสนา Syn. desecration, profanation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It dies of weariness, of witherings, of tarnishings."มันตายเพราะความอ่อนแอ การดูหมิ่น และการทำให้มัวหมอง
An insult to me is an insult to the Gods.การดูหมิ่นข้าก็เหมือนการดูหมิ่นเทพ
This affront to justice and decency cannot go unanswered.การดูหมิ่นความยุติธรรมและความดีงามต้องได้รับการตอบสนอง
Desecration of the blood or treason against your regent?การดูหมิ่นด้วยเลือด หรือกบฏต่อต้านผู้แทนพระองค์?
That's for blasphemy.นั่น สำหรับการดูหมิ่นศาสนา.
Mr. Wolf, listen. I don't mean disrespect, okay?นายหมาป่าฟัง ผมไม่ได้หมายถึงการดูหมิ่นโอเค?
Save the sexual harassment...ระวังเรื่องการดูหมิ่นทางเพศ... .
This is an affront to human decency.นี่เป็นการดูหมิ่นคนเราอย่างแรง
Claire, could I talk to you outside?แคลร์,นั่นเป็นการดูหมิ่นนะ
I disrespect you guys.เป็นการดูหมิ่นพวกของแก
Don't you know assaulting a cop is against the Iaw?ไม่รู้หรือไงว่าการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจมันผิดกฏหมายน่ะ
Is it the disparagement laws?เป็นการดูหมิ่นทางกฎหมายหรือไง
So,you're basically saying that disparagement laws are more important than people's lives.ถ้าอย่างนั้นคุณกำลังจะบอกว่า การดูหมิ่นทางกฎหมายสำคัญกว่าชีวิตของคน
Wasting it on anything other than procreation is blasphemy.สูญเสียไปกับสิ่งอื่นใด ที่ไม่ใช่การให้กำเนิด ถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลน
This is blasphemy.นี่มันเป็นการดูหมิ่น
As an affront to life itself.ด้วยมันเป็นการดูหมิ่นชีวิต
It's not blasphemy to say that we are God, Shirley.การพูดว่าเราคือพระเจ้า ไม่ใช่การดูหมิ่นศาสนานะ เชอร์ลีย์
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
Her survival or demise all depends on me...ความอยู่รอด หรือ การดูหมิ่นของนางขึ้นกับข้า...
How dare you carry out such blasphemous deeds here!เจ้ากล้าดียังไงถึงมากระทำการดูหมิ่นที่นี่เช่นนี้
Tell the mayor I'm insulted.ผมถือว่านี่เป็นการดูหมิ่นนะ
To throw that away is sacrilege.การทิ้งขว้างแวมไพร์แรกเกิด คือการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
I believe that mainstreaming is an abomination, and I believe that Lilith will rise from the Blood and rip your blasphemous fucking heads off and dance in your muck!ฉันเชื่อว่าพวกกระแสหลัก เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และฉันก็เชื่อว่าลิลิธ จะฟื้นขึ้นจากโลหิต และกระชากหัวสมองที่เต็มไปด้วย การดูหมิ่นศาสนาของแกออก
It could be humiliation.อาจเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม
To refuse God's gift to us is blasphemy.การปฎิเสธของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา คือการดูหมิ่น
Yeah, I think the name of this operation is offensive.มี ชื่อปฏิบัติการดูหมิ่นนะ
All that affection, all those smiles, is a sign of disrespect.ทุกความรักที่รอยยิ้มเหล่านั้น เป็นสัญญาณของการดูหมิ่น
You do realize how trashy blasphemous this is, right?รู้รึเปล่าว่านี่เป็นการดูหมิ่นศาสนาอย่างแรงเลยนะย่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การดูหมิ่น
Back to top